Kanał Wyżej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jelonki Południowe (Bemowo) - wyłożenie

Treść
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonki Południowe
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Radym.st. Warszawy Nr XXVI/506/2011 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonki Południowe, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wgląd projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonki Południowe, którego obszar wyznacza:
od północy: poczynając od południowo-zachodniego narożnika dz. ew. nr 56/11 po północnych granicach działek od działki nr 57/10 i dalej nr 57/11, 57/7, 57/2, 57/3, 57/19, 57/20, 57/21, 57/5, 57/6, 57/22, 57/24, 57/25, 57/26, 57/28, 57/13, 57/14, 57/30, 57/31, 57/16, 57/17, 57/18 z obrębu 6-11-12, a następnie po północnych granicach działek 80/1, 80/2, 80/5, 80/8, północnej granicy dz. ew. nr 80/9, i północnej granicy dz. ew. nr 80/8, 80/11, a następnie po północnej granicy dz. ew. nr 80/12, 80/13 i kontynuacją po południowej granicy działek 81/23 i 81/22 z obrębu 6-11-13 do przecięcia z południowo-zachodnim narożnikiem dz. nr 1/5 z obrębu 6-11-15, od wschodu: po linii prowadzonej od południowo-zachodniego narożnika dz. nr 1/5 z obrębu 6-11-15 do spotkania z północno-zachodnim narożnikiem dz. ew. nr 9 z obrębu 6-12-09 i dalej po jej zachodniej granicy. Następnie po zachodniej granicy dz. ew. z obrębu 6-12-09 nr 10, wschodniej granicy dz. ew. nr 69/3, 69/4, 69/5, 69/1, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9, 69/10, 69/11, do przecięcia z granicą północną dz. 78/5 i dalej po wschodniej granicy tej działki, a następnie po wschodniej granicy działek 69/6, 69/12, 69/13, 69/14, następnie znowu po wschodniej granicy działki 69/12, 69/15, 69/27, 69/31 i kolejno po wschodniej granicy dz. ew. nr 69/27, 69/28, 69/25, 69/19, 69/20 i kontynuacja tej granicy wzdłuż wschodniej granicy dz. ew. nr 107/1 z obrębu 6-12-09, od południa: po północnej i wschodniej granicy działki nr 30 i po północnych granicach działek nr 40/1 i 48/11 z obrębu 6-13-11, nr 21 z obrębu 6-12-10, nr 160/2 z obrębu 6-12-13 i o nr 191/26 z obrębu 6-12-14, a następnie do południowo–wschodniego narożnika dz. ew. nr 107/1 z obrębu 6-12-09, od zachodu: po zachodniej granicy działki nr 20/3 i jej przedłużenia do zachodniej granicy działki nr 20/2 i po tej granicy do granicy zachodniej dz. ew. nr 47/10 z obrębu 6-13-11, a następnie po granicy dz. nr 28/6 i 15/5 z obrębu 6-13-05, i dalej południową i wschodnią granica dz. ew. 8/7 z obrębu 6-12-10, następnie wschodnią granicą dz. ew. 27/13, i dalej wschodnimi granicami działek 27/5 i 27/4, a następnie południową i zachodnią granicą dz. ew. nr  11 i dalej zachodnimi granicami dz. ew. nr 10/1, 9/1, 8/1, 7/1, 6/1, 5/1, 4/1, 3/1, 2/1, 1/4 i północną granicą tej działki i dalej zachodnią granicą dz. ew. 24/3, a następnie linią prostopadłą do jej granicy północnej do przecięcia z  południowo-zachodnim narożnikiem dz. ew. nr 56/11 z obrębu 6-11-12,
w dniach od 14 listopada do 14 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku,
a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://www.bip.warszawa.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, sala sesji Rady, parter, o godz. 17.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2018 r. 
------------
Informacja o dyżurach projektantów w siedzibie BAiPP:
wtorek, godz. 8.00 - 12.00 czwartek, godz. 12.00 - 15.30 Dodatkowe spotkanie z projektantem planu podczas dyżuru
w dniu 25 listopada 2017 r. (sobota) w godzinach od 10 do 13
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Brygadzistów 18.

Załączniki
ogłoszenie (pdf, 76 KB)
 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
tekst projektu planu
rysunek projektu planu
 
Prognoza oddziaływania na środowisko
tekst prognozy
rysunek prognozy
 
Składanie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
formularz uwagi do projektu planu (do wypełnienia odręcznie)
formularz uwagi do projektu planu (do wypełnienia na komputerze i wydrukowania)


Data ogłoszenia
2017-10-26

Data wprowadzenia:  26-10-2017

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Powsin w rejonie ul. Czekoladowej (Wilanów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską (Mokotów) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum w okolicy pętli tramwajowej Banacha (Ochota) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8 (Śródmieście) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski (Wawer) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Targówka Fabrycznego w rejonie ul. Księżnej Anny (Targówek)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ekspresowej (Białołęka)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu stacji kolejowej Warszawa Praga (Praga Północ, Targówek) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Spornej (Ursynów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc cz.IIA (Mokotów) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Henrykowa (Białołęka) - wykaz uwag po sprostowaniu
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Stadionu Narodowego (Praga Południe) - sprostowanie do wykazu uwag
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. Krasickiego (Mokotów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Fromborskiej (Wawer) - zmiana sposobu rozpatrzenia uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasta-Ogrodu Sadyba (Mokotów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa (Wawer) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Augustówki (Mokotów) - ponowne wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Północnych (Białołęka) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Henrykowa (Białołęka) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowej Pragi II (Praga - Północ) - podsumowanie i uzasadnienie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Mańki - część wschodnia (Białołęka) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego (Wilanów) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Żelaznej (Wola) - wykaz uwag

Wersja standardowa