Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Plany zagospodarowania przestrzennego

Katalog wyżej: Ogłoszenia i informacje

Lista artykułów:


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Drewnianej 10/16 (Śródmieście) - wyłożenie

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Drewnianej 10/16

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały nr XC/2312/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Drewnianej 10/16, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Drewnianej 10/16, obejmującego obszar działek ewidencyjnych nr 25/10 i 25/11 z obrębu 5-04-06, powstałych w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 25/4, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 kwietnia 2017 r. do 24 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 maja 2017 r. o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2017 r.

 

Data ogłoszenia:
04-04-2017
Data wprowadzenia:  12-04-2017


Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2017-04-12
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2017-04-24
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2017-04-24
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-04-24
Wersja standardowa