Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Południowego (Mokotów) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Południowego (Mokotów) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Południowego

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz w związku z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXXXIV/2860/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Południowego zmienionej uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XLIX/1502/2009 z dnia 5 lutego 2009 r.,

a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Południowego, obejmującego obszar:

  • od północy: południowa linia rozgraniczająca Trasy Siekierkowskiej;
  • od wschodu: wschodnia granica dz. nr 25 z obrębu 1-05-02 i jej przedłużenie w kierunku północnym do Trasy Siekierkowskiej, północna granica dz. nr 18/1, dz. nr 18/4, dz. nr 18/5  oraz wschodnia granica dz. nr 19 i dz. nr 20/1 – z obrębu 1-05-03; wschodnia granica dz. nr 1/7, dz. nr 1/8, nr 1/6, wschodnia i południowa granica dz. nr 73, południowa granica dz. nr 1/2 - z obrębu 1-05-12;  wschodnia granica dz. nr 19, dz. nr 1,dz. nr 250, południowa granica dz. nr 51, dz. nr 259, dz. nr 2 – z obrębu 1-05-10, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Woziwody do działki ew. nr 113 z obrębu 1-05-10, wschodnia granica dz. ew. nr 113 z obrębu 1-05-10;
  • od południowego zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Powsińskiej
    i ul. Czerniakowskiej na odcinku od ul. Woziwody do Trasy Siekierkowskiej.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od 8 grudnia 2014 r. do 14 stycznia 2015 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy – bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 7 stycznia 2015 r. w Centrum Kultury Łowicka przy ul. Łowickiej 21 w Warszawie w sali widowiskowej, o godzinie 16.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m. st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 4 lutego 2015 r.

 

Data ogłoszenia:
25-11-2014
Data wprowadzenia:  25-11-2014
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 25-11-2014
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 02-12-2014
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 08-12-2014
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-12-2014
Liczba odwiedzin: 4497
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe