Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego - część II (Śródmieście) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego - część II (Śródmieście) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu  Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego – część II


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1945 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXVII/549/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego oraz Uchwałą Nr XLV/1090/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/549/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego – część II, którego granice wyznaczają:

  • od północy: obręb 5-06-09, północna granica działki nr 81/1 (w trakcie północna granica działki nr 81/3) od południowo-zachodniego narożnika działki nr 30 do wschodniego narożnika działki nr 73/2 z obrębu 5-06-09;
  • od wschodu: linia łącząca wschodni narożnik działki nr 73/2 z obrębu 5-06-09 z północnym narożnikiem działki nr 8/1 z obrębu 5-06-10, obręb 5-06-10, południowa granica działki nr 1/4 i zachodnia granica działek nr 10 i 16, obręb 5-06-13, zachodnia granica działki nr 16/2 do południowo-wschodniego narożnika działki nr 19/2 z obrębu 5-06-13;
  • od południa: obręb 5-06-13, południowa granica działki nr 19/2,obręb 5-06-15, południowa granica działki nr 2;
  • od zachodu: linia łącząca południowo-wschodni narożnik działki nr 1 z obrębu 5-06-15 z południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 17 z obrębu 5-06-12, obręb 5-06-12, zachodnia granica działki nr 17, linia łącząca północno-zachodni narożnik działki nr 17 z obrębu 5-06-12 z południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 30 z obrębu 5-06-09.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 12 listopada 2019 r.
do 13 grudnia  2019 r.
w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także
w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 17:00 w siedzibie II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego przy ul. Myśliwieckiej 6, w auli na I piętrze.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 13 stycznia 2020 r.

Jako wniesione na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Informacja o dyżurach projektantów

Dyżury projektantów odbywać się będą w terminie wyłożenia  projektu planu do wglądu
publicznego w miejscu wyłożenia projektu planu tj. w Biurze Architektury i Planowania
Przestrzennego - ul. Marszałkowska 77/79 w czwartki: 14, 28 listopada w godz. 12:00-16:00 oraz 21 listopada i 12 grudnia w godz. 8:00-12:00, a także w Młodzieżowym Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego przy ul. Łazienkowskiej 7 w dniu 5 grudnia 2019 r. (czwartek) w godzinach 14:00-19:00.

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa), który przetwarza te dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) oraz na podstawie udzielonej zgody. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim stanowi o tym przepis prawa. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. realizacji partycypacji społecznej w procesie planistycznym oraz - w przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa - w celu wynikającym z treści tej zgody. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w określonych prawem sytuacjach - prawo do żądania usunięcia danych osobowych i prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl. Szczegółowe zapisy klauzuli informacyjnej dostępne są pod linkiem http://www.architektura.um.warszawa.pl/rodo.

Data ogłoszenia:
31-10-2019
Data wprowadzenia:  31-10-2019
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 31-10-2019
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 08-11-2019
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 12-11-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-11-2019
Liczba odwiedzin: 1509
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe