Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Bohaterów Września (Ochota) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Bohaterów Września (Ochota) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Bohaterów Września

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady m. st. Warszawy nr XXIII/464 /2011 z dnia 22 września 2011 r., a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Bohaterów Września obejmującego obszar, który wyznacza:

  • od południa: północna linia rozgraniczająca ul. Opaczewskiej od południowo-wschodniej linii rozgraniczającej Al. Jerozolimskich do przedłużenia zachodniej granicy działki ew. nr 12 z obrębu 2-03-06, zachodnia granica działki ew. nr 12 z obrębu 2-03-06, południowa granica działki ew. nr 12 z obrębu 2-03-06, południowa granica działki ew. nr 13/5 z obrębu 2-03-06, wschodnia granica działki ew. nr 13/5 z obrębu 2-03-06, północna granica działki ew. nr 13/6 z obrębu 2-03-06, północna granica działki ew. nr 13/4 z obrębu 2-03-06 i jej przedłużenie do wschodniej granicy działki ew. nr 2/25 z obrębu 2-03-03,
  • od wschodu: wschodnia granica działki ew. nr 2/25 z obrębu 2-03-03, wschodnia granica działki ew. nr 2/24 z obrębu 2-03-03, zachodnia granica działki ew. nr 13 z obrębu 2-03-03, zachodnia granica działki ew. nr 3/2 z obrębu 2-03-03, południowa granica działki ew. nr 3/1 z obrębu 2-03-03, wschodnia granica działki ew. nr 3/1 z obrębu 2-03-03 do południowej linii rozgraniczającej ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.,
  • od północy i północnego zachodu: południowa linia rozgraniczająca ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. od wschodniej granicy działki ew. nr 3/1 z obrębu 2-03-03, południowa i południowo-wschodnia linia rozgraniczająca Al. Jerozolimskich do północnej linii rozgraniczającej ul. Opaczewskiej.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 czerwca 2014 r. do 30 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter - sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 14 lipca 2014 r. o godzinie 16.30 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 17a , sala konferencyjna nr 121, I piętro.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m. st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 20 sierpnia 2014 r.

Załączniki:

ogłoszenie (pdf, 557 KB) 
ogłoszenie (doc, 40 KB)

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

tekst planu (pdf, 567 KB) 
rysunek planu (jpg, 3,1 MB)
rysunek planu (pdf, 8,5 MB)

Uwaga! W przypadku korzystania z przeglądarki Mozilla Firefox, gdyby plik PDF z rysunkiem planu był nieczytelny, należy zapisać go na lokalnym dysku komputera (prawy klawisz myszki > Zapisz element docelowy jako...), a następnie otworzyć w programie odczytującym pliki PDF (np. Adobe Reader).

Prognoza oddziaływania na środowisko:

tekst prognozy (pdf, 5,8 MB) 
rysunek prognozy (pdf, 6,5 MB)

Składanie uwag:

Składanie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -
formularz uwagi do wydrukowania i wypełnienia odręcznie
formularz uwagi do wypełnienia na komputerze i wydrukowania

Data ogłoszenia:
23-06-2014
Data wprowadzenia:  23-06-2014
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 23-06-2014
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 14-07-2014
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 14-07-2014
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-07-2014
Liczba odwiedzin: 3055
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe