Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Plany zagospodarowania przestrzennego

Katalog wyżej: Ogłoszenia i informacje

Lista artykułów:


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8 (Śródmieście) - wyłożenie

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8

Treść

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr LXVI/1805/2013 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 3 października 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8 obejmującego obszar działek ewidencyjnych nr 26/1, 26/3 i 26/4 z obrębu 5-04-06 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31 sierpnia 2015 r. do 30 września  2015 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 września 2015 r. o godz. 17:00 w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2015 r.

Załączniki

ogłoszenie (pdf, 371KB)

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

tekst projektu planu (pdf, 364 KB) 
rysunek projektu planu (pdf, 1,9 MB) 

Prognoza oddziaływania na środowisko:

tekst prognozy wraz z aneksem (pdf, 9,7 MB) 
rysunek prognozy (pdf, 4,4 MB)

 


Wprowadził Marek Łapiński 2015-08-21
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2015-09-07
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2015-09-07
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2015-09-07
Wersja standardowa