Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Rejtana pomiędzy ul. Puławską i ul. Sandomierską w kwartale E11- E12 (Mokotów) - wyłożenie

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Rejtana pomiędzy ul. Puławską i ul. Sandomierską w kwartale E11- E12 (Mokotów) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Rejtana pomiędzy ul. Puławską i ul. Sandomierską w kwartale E11- E12

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady m. st. Warszawy nr XXXVI/890/2012 z dnia 17 maja 2012 r.,
a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Rejtana pomiędzy ul. Puławską i ul. Sandomierską w kwartale E11 i E12, którego granice pokrywają się:

  • od północy z południową linią rozgraniczającą ul. Olszewskiej,
  • od zachodu ze wschodnią linią rozgraniczająca ul. Sandomierskiej,
  • od południa z południową linią rozgraniczającą ul. Rejtana,
  • od wschodu z zachodnią linią rozgraniczającą ul. Puławskiej

w dniach od 12 maja 2014 r. do 11 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter - sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 19 maja 2014 r. o godzinie 17.30 w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, w sali konferencyjnej na V piętrze.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m. st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 2 lipca 2014 r.

 

Data ogłoszenia:
05-05-2014
Data wprowadzenia:  05-05-2014
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 05-05-2014
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 12-05-2014
Zatwierdzający Marek Łapiński 12-05-2014
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-05-2014
Liczba odwiedzin: 1420
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe