Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium

  Drukuj
 

Warszawa, 18 stycznia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), w związku z uchwałą nr XXIX/846/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w zakresie obejmującym uzupełnienie zapisów Studium o ustalenia dotyczące zabudowy śródmiejskiej w granicach administracyjnych miasta, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 stycznia 2021 r. do 19 lutego 2021 r., w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl. Ze względu na możliwe ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów z powodu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, osoby chcące zapoznać się z projektem zmiany Studium w siedzibie urzędu proszone są o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie zamiaru wizyty pracownikom urzędu pod numerem telefonu: 22 325 81 13 lub 22 443 23 64.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium odbędzie się w dniu 10 lutego 2021 r. (środa) o godz. 17:00. Z powodu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dyskusja publiczna odbędzie się w formie online. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: www.architektura.um.warszawa.pl.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 oraz art. 8c i 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres ww. biura – ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
  • w formie elektronicznej: przesłane na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu m.st. Warszawy i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym, lub przesłane na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
  • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Termin składania uwag upływa dnia 12 marca 2021 r.
Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. W ramach tej oceny, każdy może złożyć uwagi i wnioski do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski mogą być składane w sposób wyżej określony dla wnoszenia uwag do projektu zmiany Studium, w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent m.st. Warszawy.

Informacje o projekcie zmiany Studium, w okresie publicznego wyłożenia projektu i składania uwag, będzie można uzyskać w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, pod numerem telefonu: 22 325 81 13 oraz 22 443 23 64.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Marlena Happach
Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

------------- 

Informacja o dyskusji publicznej:

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 10 lutego 2021 r. (środa) o godzinie 17.00 w formie online:

  • na You Tube (możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie),
  • na platformie ZOOM (możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym).

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych online w czasie konsultacji planistycznych. Do tej pory formalne uwagi do Studium były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji online (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YouTube lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazany w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji publicznej. Dyskusja online umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.

Załączniki:

Obwieszczenie - skan (pdf, 867 kB)

Materiały informacyjne:
- Projektowane granice zabudowy śródmiejskiej w serwisie mapowym m.st. Warszawy (dostępne w serwisie do dnia 19 lutego 2021)
- projekt uchwały zmieniającej studium wraz z uzasadnieniem (pdf, 260 KB) 
- materiał informacyjny (pdf, 281 KB)

Tekst projektu zmiany studium:

1. Okładka, skład zespołu autorskiego, spis treści, wstęp (pdf, 1,8 MB)
2. Uwarunkowania - tekst (pdf, 9,2 MB)
3. Uwarunkowania - pomniejszone rysunki 1-13 w części tekstowej (pdf, 17,7 MB)
4. Kierunki - tekst (pdf, 6,8 MB)
5. Kierunki - pomniejszone rysunki 14-28 w części tekstowej (pdf, 21,9 MB)
6. Podsumowanie (pdf, 830 KB)

Rysunki projektu zmiany studium:

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego:

rysunek 1 (pdf, 6,4 MB) - Struktura funkcjonalna (bez zmiany)
rysunek 2 (pdf, 6,3 MB) - Dziedzictwo kulturowe (bez zmiany)
rysunek 3 (pdf, 9,1 MB) - Środowisko przyrodnicze (bez zmiany)
rysunek 4 (pdf, 6,9 MB) - Własność gruntów (bez zmiany)
rysunek 5 (pdf, 6,3 MB) - Układ drogowo-uliczny - kategoryzacja (bez zmiany)
rysunek 6 (pdf, 8,3 MB) - Układ drogowo-uliczny - klasyfikacja (bez zmiany)
rysunek 7 (pdf, 7,8 MB) - Komunikacja zbiorowa (bez zmiany)
rysunek 8 (pdf, 7,7 MB) - Strefy zróżnicowanych warunków obsługi komunikacyjnej i parkowania pojazdów (bez zmiany)
rysunek 9 (pdf, 8,9 MB) - Wodociągi (bez zmiany)
rysunek 10 (pdf, 9,4 MB) - Kanalizacja, gospodarka odpadami (bez zmiany)
rysunek 11 (pdf, 8,2 MB) - Elektroenergetyka (bez zmiany)
rysunek 12 (pdf, 9,3 MB) - Gazownictwo (bez zmiany)
rysunek 13 (pdf, 9,1 MB) - Ciepłownictwo (bez zmiany)

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

rysunek 14 (pdf, 10,9 MB) - Struktura funkcjonalno-przestrzenna (ulega zmianie)
rysunek 15 (pdf, 8,0 MB) - Ochrona dziedzictwa (bez zmiany)
rysunek 16 (pdf, 8,9 MB) - System Przyrodniczy Warszawy (bez zmiany)
rysunek 17 (pdf, 7,8 MB) - Układ drogowo-uliczny (bez zmiany)
rysunek 18 (pdf, 6,2 MB) - Komunikacja zbiorowa (bez zmiany)
rysunek 19 (pdf, 6,0 MB) - Strefy zróżnicowanych warunków obsługi komunikacyjnej i parkowania pojazdów (bez zmiany)
rysunek 20 (pdf, 9,0 MB) - Wodociągi (bez zmiany)
rysunek 21 (pdf, 9,6 MB) - Kanalizacja, gospodarka odpadami (bez zmiany)
rysunek 22 (pdf, 8,2 MB) - Elektroenergetyka (bez zmiany)
rysunek 23 (pdf, 9,3 MB) - Gazownictwo (bez zmiany)
rysunek 24 (pdf, 9,1 MB) - Ciepłownictwo (bez zmiany)
rysunek 25 (pdf, 8,4 MB) - Inwestycje celu publicznego (bez zmiany)
rysunek 26 (pdf, 8,7 MB) - Obszary problemowe i zagrożenia (bez zmiany)
rysunek 27 (pdf, 2,3 MB) - Obszary wymagające przekształceń oraz rehabilitacji i rekultywacji (bez zmiany)
rysunek 28 (pdf, 6,2 MB) - Planowanie przestrzenne - zamierzenia związane ze sporządzaniem planów miejscowych (bez zmiany)

Prognoza oddziaływania na środowisko (pdf, 8,3 MB)

Składanie uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - instrukcja
Formularz uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  (do wypełnienia na komputerze i wydrukowania)
Formularz uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (do wypełnienia odręcznego)

Data ogłoszenia:
21-01-2021
Data wprowadzenia:  21-01-2021
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 21-01-2021
Aktualizujący Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 03-02-2021
Zatwierdzający Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 03-02-2021
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-02-2021
Liczba odwiedzin: 10400

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe