Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - przystąpienie do sporządzania zmiany

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - przystąpienie do sporządzania zmiany

  Drukuj
 

Warszawa,  30 kwietnia 2020 r.
znak sprawy: AM-PP-A.6720.45.2020.GGA

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały nr XXIX/846/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.
Zgodnie z § 1 ww. uchwały sporządzanie zmiany Studium obejmuje ściśle określony zakres tj. uzupełnienie zapisów Studium o ustalenia dotyczące zabudowy śródmiejskiej w granicach administracyjnych miasta, stosownie do znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065).
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zakresu zmiany Studium.
Wnioski należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem  Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, ─ z zaznaczeniem „Wniosek do zmiany Studium” ─ w terminie do 25 czerwca 2020 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym.
Jednocześnie stosownie do art. 39 ust 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.283 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany Studium oraz informuję, że wnioski mogą być składane w formach przewidzianych w art. 40 wyżej cytowanej ustawy.

z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Marlena Happach
Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Polityki Przestrzennej – tel. (22) 44-32-377

Data ogłoszenia:
07-05-2020
Data wprowadzenia:  07-05-2020
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 07-05-2020
Aktualizujący Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 27-05-2020
Zatwierdzający Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 27-05-2020
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-05-2020
Liczba odwiedzin: 5942

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe