Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - przystąpienie do sporządzania

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - przystąpienie do sporządzania

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st.Warszawy


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały nr LXVII/1854/2018 z dnia 24 maja 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. Studium.
Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w kancelarii, pokój 27 (parter) ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa – z zaznaczeniem „Wniosek do Studium” – lub przesłać na podany wyżej adres, w terminie do dnia 9 stycznia 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 570 z późn. zm.):

  • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

Jednocześnie stosownie do art. 39 ust 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. Studium oraz informuję, że wnioski mogą być składane w formach przewidzianych w art. 40 wyżej cytowanej ustawy.

Data ogłoszenia:
13-09-2018
Data wprowadzenia:  13-09-2018
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 13-09-2018
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-11-2018
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-11-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-12-2018
Liczba odwiedzin: 2007
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe