Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - dodatkowy termin składania wniosków

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - dodatkowy termin składania wniosków

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyznaczeniu dodatkowego terminu składania wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) wyznacza się dodatkowy termin składania wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, sporządzanego na podstawie uchwały nr LXVII/1854/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2018 r.

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w kancelarii, pokój 27 (parter) ul. Marszałkowska 77/79, 00- 683 Warszawa lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców dla dzielnic m.st. Warszawy – z zaznaczeniem „Wniosek do Studium” – lub przesłać na podany wyżej adres, w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. 2017r. poz. 570 z późn. zm.):

  1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
    [Korzystając z systemu ePUAP należy skorzystać z formularza „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, wybierając „wniosek”, jako rodzaj pisma i podając „wniosek do Studium” jako tytuł pisma. Pismo należy zaadresować na wybraną dzielnicę lub „Miasto Stołeczne Warszawa” (w przypadku korzystania ze starego wzoru)].

Jednocześnie stosownie do art. 39 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) informuję, że wnioski mogą być składane w formach przewidzianych w art. 40 wyżej cytowanej ustawy.

 

Data ogłoszenia:
21-01-2019
Data wprowadzenia:  22-01-2019
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 22-01-2019
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 22-01-2019
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 22-01-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-01-2019
Liczba odwiedzin: 1872
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe