Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy ze zmianami

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy ze zmianami

  Drukuj
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy ze zmianami
Treść

Uchwałą nr XCII/2689/2010 z dnia 7 października 2010 r. Rada m.st. Warszawy uchwaliła zmiany studium. Załączniki nr 1 i 2 do ww. uchwały zawierają ujednoliconą formę tekstu i rysunków studium z wyróżnieniem zmian. Zamieszczono je poniżej (w załącznikach).

Odnośniki

I. Rozmieszczenie obszarów zmian wprowadzonych tą uchwałą - schematyczna mapa (jpg, 2,2 MB)

 

 

II. Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy:

 

1. Uchwała nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r. - uchwalenie studium

2. Uchwała nr L/1521/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. - zmiana, uzupełniona Uchwałą nr LIV/1631/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r.

3. Uchwała nr XCII/2689/2010 z dnia 7 października 2010 r. - zmiany studium

 

 

Załączniki

Studium składa się z części tekstowej i graficznej, a każda z nich obejmuje uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego oraz kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.

Tekst studium - załącznik nr 1 do uchwały nr XCII/2689/2010 z dnia 7 października 2010 r. - ujednolicona forma z wyróżnieniem zmian załącznika nr 1 do uchwały nr LXXX/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r. z późn. zm.:

Wstęp (pdf, 1,2 MB) 

Część I. Uwarunkowania (pdf, 12,0 MB) obejmuje rozdziały:
Tendencje rozwoju demograficznego i gospodarczego. Zagospodarowanie przestrzenne. Stan planistyczny. Dziedzictwo kulturowe - zasoby i stan ochrony. Stan i funkcjonowanie środowiska. Bezpieczeństwo ludności. Stan prawny gruntów. System transportowy. Infrastruktura techniczna. Opracowania planistyczne o znaczeniu europejskim, krajowym i regionalnym. Potrzeby i możliwości rozwoju Warszawy oraz cele polityki przestrzennej.

Część II. Kierunki (pdf, 12,8 MB) obejmuje rozdziały:
Kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy. Ochrona dziedzictwa kulturowego. Ochrona środowiska i jego zasobów. Rozwój systemu transportowego. Rozwój infrastruktury technicznej. Zasady rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym. Zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych. Obszary wymagające przekształceń oraz rehabilitacji lub rekultywacji. Tereny zamknięte i ich strefy ochronne. Obszary problemowe. Planowanie przestrzenne. Wykazy obiektów i obszarów objętych ochroną z zakresu dziedzictwa kulturowego i ochrony środowiska oraz inwentaryzacje planistyczne na terenie m.st. Warszawy.

Podsumowanie (pdf, 0,7 MB)
Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy ze zmianami


Rysunki studium - załącznik nr 2 do uchwały nr XCII/2689/2010 z dnia 7 października 2010 r. - ujednolicona forma z wyróżnieniem zmian załącznika nr 2 do uchwały nr LXXX/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r. z późn. zm.:

a) w zakresie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego:

Rysunek nr 1 (pdf, 11,8 MB) Struktura funkcjonalna
Rysunek nr 2 (pdf, 11,2 MB) Dziedzictwo kulturowe 
Rysunek nr 3 (pdf, 12,9 MB) Środowisko przyrodnicze
Rysunek nr 4 (pdf, 12,4 MB) Własność gruntów  
Rysunek nr 5 (pdf, 12,1 MB) Układ drogowo-uliczny - kategoryzacja
Rysunek nr 6 (pdf, 11,3 MB) Układ drogowo-uliczny - klasyfikacja 
Rysunek nr 7 (pdf, 10,3 MB) Komunikacja zbiorowa
Rysunek nr 8 (pdf, 9,8 MB) Strefy zróżnicowanych warunków obsługi komunikacyjnej i parkowania pojazdów 
Rysunek nr 9 (pdf, 8,4 MB) Wodociągi 
Rysunek nr 10 (pdf, 8,4 MB) Kanalizacja, gospodarka odpadami 
Rysunek nr 11 (pdf, 8,9 MB) Elektroenergetyka 
Rysunek nr 12 (pdf, 8,6 MB) Gazownictwo 
Rysunek nr 13 (pdf, 8,3 MB) Ciepłownictwo  

b) w zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego:

Rysunek nr 14 (pdf, 28,8 MB) Struktura funkcjonalno-przestrzenna 
Rysunek nr 15 (pdf, 10,7 MB) Ochrona dziedzictwa kulturowego 
Rysunek nr 16 (pdf, 12,7 MB) System Przyrodniczy Warszawy 
Rysunek nr 17 (pdf, 11,4 MB) Układ drogowo-uliczny - klasyfikacja 
Rysunek nr 18 (pdf, 11,7 MB) Komunikacja zbiorowa
Rysunek nr 19 (pdf, 10,9 MB) Strefy zróżnicowanych warunków obsługi komunikacyjnej i parkowania pojazdów
Rysunek nr 20 (pdf, 9,4 MB) Wodociągi 
Rysunek nr 21 (pdf, 9,5 MB) Kanalizacja, gospodarka odpadami 
Rysunek nr 22 (pdf, 9,4 MB) Elektroenergetyka 
Rysunek nr 23 (pdf, 9,2 MB) Gazownictwo 
Rysunek nr 24 (pdf, 9,4 MB) Ciepłownictwo 
Rysunek nr 25 (pdf, 20,5 MB) Inwestycje celu publicznego 
Rysunek nr 26 (pdf, 12,1 MB) Obszary problemowe i zagrożenia 
Rysunek nr 27 (pdf, 6,9 MB) Obszary wymagające przekształceń oraz rehabilitacji i rekultywacji
Rysunek nr 28 (pdf, 11,6 MB) Planowanie przestrzenne - zamierzenia związane ze sporządzaniem planów miejscowych 

Lista uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy do projektu zmian studium z rozstrzygnięciami Rady m.st. Warszawy (xls, 0,4 MB) - załącznik nr 3 do uchwały nr XCII/2689/2010 z dnia 7 października 2010 r.

Wykaz uwag do projektu zmian studium i rozstrzygnięcia Prezydenta m.st. Warszawy - załącznik do Zarządzenia nr 5210/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 sierpnia 2010 r.

 

 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 20-10-2010
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 22-10-2010
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 22-10-2010
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-09-2012
Liczba odwiedzin: 91443
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe