Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Projekt zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - wyłożenie

Projekt zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - wyłożenie

  Drukuj
 

Ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, o zakresie przedmiotowym i obszarowym nieobejmującym terenów w rejonie Huty Lucchini, zgodnym z uchwałą nr XL/1231/2008 Rady m.st. Warszawy z 2 października 2008 r. z późn. zm.*

Treść

PREZYDENT m.st. WARSZAWY

Warszawa, 24 marca 2010 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, w zakresie obejmującym:

1.  zmiany dotyczące struktury funkcjonalno-przestrzennej – przeznaczenia terenów wraz z niezbędnymi zmianami wskaźników ich zagospodarowania – w granicach określonych w projekcie zmian Studium, w obszarach określonych w uchwale Nr XL/1231/2008 z dnia 2 października 2008 r. z późn. zm.* w załącznikach od nr 1 do 5 oraz od nr 7 do nr 30 (tj. bez terenów w rejonie d. Huty Lucchini - obszar nr 6), którymi są:

w Dzielnicy Bemowo: 
obszar nr 1) - teren w rejonie ulicy Człuchowskiej i Powstańców Śląskich, w sąsiedztwie linii kolejowej i projektowanej Trasy N-S;

w Dzielnicy Białołęka:
obszar nr 2) - teren w rejonie Trasy Toruńskiej w pobliżu ulicy Głębockiej, w sąsiedztwie  projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej pomiędzy Kanałem Bródnowskim, a projektowanym węzłem trasy Olszynki Grochowskiej i Mostu Północnego w rejonie ulicy Kąty Grodziskie;
obszar nr 3) - teren w rejonie Kanału Żerańskiego pomiędzy ulicą Płochocińską,  Modlińską, a Kanałem Żerańskim; 
obszar nr 4) - teren w rejonie ulicy Modlińskiej pomiędzy ulicami: Modlińską i Przemian wraz z terenami zabudowy mieszkaniowej po jej północno-wschodniej stronie, do terenów lasów;
obszar nr 5) - teren w rejonie ulic Modlińskiej i Winorośli pomiędzy projektowanym odcinkiem ulicy Światowida, ulicą Dionizosa i Winorośli (odcinek projektowany) do terenów lasów oraz terenów zabudowy mieszkaniowej związanej z ulicami: Ceglaną, Szydłowiecką, Pomianowską, Chęcińską;

w Dzielnicy Bielany:
obszar nr 7) - teren w rejonie ulicy Conrada 10 na osiedlu Chomiczówka;

w Dzielnicy Mokotów:
obszar nr 8) - teren przy ulicy Puławskiej pomiędzy ulicami: Puławską i Żywnego do terenów zespołu szkolnego i Parku Arkadia;
obszar nr 9) - teren w rejonie ulicy Beethovena pomiędzy ulicami: Beethovena, Sobieskiego i Witosa – projekt bez zmian funkcji terenu;
obszar nr 10) - teren ogródków działkowych w rejonie ulicy Bartyckiej, sąsiadujący od południa z terenami wystawy budownictwa „Bartycka”, a od zachodu z terenami zabudowy mieszkaniowej związanej z ulicami: Hempla i Ponikowskiego;

w Dzielnicy Praga Południe:
obszar nr 11) - teren w rejonie ulicy Ostrobramskiej pomiędzy ulicami: Ostrobramską, Fieldorfa, Nowaka-Jeziorańskiego i Burzyńskiego, a planowaną Trasą Olszynki Grochowskiej;
obszar nr 12) - teren przy ulicy Ostrobramskiej pomiędzy ul.Zamieniecką i planowaną Trasą Olszynki Grochowskiej, w pasie o zasięgu ok. 50 m – projekt bez zmian funkcji terenu;
obszar nr 13) - teren w rejonie ulicy Ostrobramskiej pomiędzy ulicą Ostrobramską i planowanymi trasami: Trasą Olszynki Grochowskiej oraz Trasą Siekierkowską;
obszar nr 14) - teren w rejonie ulicy Ostrobramskiej pomiędzy ulicami: Płowiecką i Ostrobramską, do cieku wodnego;
obszar nr 15) - teren w rejonie ulicy Grochowskiej pomiędzy ulicą  Mlądzką i terenami zabudowy przy ulicy Omulewskiej i Sulejowskiej;
obszar nr 16) - teren w rejonie ulicy Fieldorfa pomiędzy ulicą Jugosłowiańską i Wałem Miedzeszyńskim;

w Dzielnicy Śródmieście:
obszar nr 17) - teren pomiędzy ulicami: Emilii Plater, Świętokrzyską, Marszałkowską i Alejami Jerozolimskimi;
obszar nr 18) - teren w rejonie Alei Jana Pawła II pomiędzy ulicami: Świętokrzyską i Grzybowską, do placu Grzybowskiego;
obszar nr 19) - teren w rejonie Wybrzeża Kościuszkowskiego od Mostu Świętokrzyskiego do wiaduktu linii kolejowej;

w Dzielnicy Targówek:
obszar nr 20) - teren w rejonie ulicy Odrowąża pomiędzy ulicą Odrowąża i torami kolejowymi, do ulicy Pożarowej;
obszar nr 21) - teren w rejonie ulicy Księcia Ziemowita pomiędzy terenami kolejowymi i terenami zabudowy mieszkaniowo-usługowej związanej z ulicami: Grobelską, Księcia Mieszka I i Księcia Ziemowita – projekt bez zmian funkcji terenu;

w Dzielnicy Ursynów:
obszar nr 22) - teren w rejonie ulicy Nowoursynowskiej pomiędzy ulicami: Nowoursynowską i Arbuzową, do terenów zespołu pałacowo-parkowego Ursynów;
obszar nr 23) - teren przy ulicy Kłobuckiej pomiędzy ulicą Łączyny i Potokiem Służewskim, o zasięgu ok. 180 m; 
obszar nr 24) - teren w rejonie ulic Płaskowickiej i Pileckiego, po południowo-zachodniej stronie skrzyżowania, o zasięgu ok. 300 m – projekt bez zmian funkcji terenu;

w Dzielnicy Wawer:
obszar nr 25) - teren w rejonie ulicy Hiacyntowej pomiędzy ulicami: Techniczną, Hiacyntową, Kłodzką i Przełęczy;
obszar nr 26) - teren w rejonie Traktu Lubelskiego i ulicy Chodzieskiej, w sąsiedztwie ogródków działkowych przy ulicy Skalnicowej i cieku wodnego, o zasięgu: ok. 320 m długości wzdłuż cieku wodnego i szerokości ok. 180 m w rejonie ogródków, zmieniającej się w kierunku północnym do ok. 80 m;

w Dzielnicy Wilanów:
obszar nr 27) - teren w rejonie ulicy Zawodzie pomiędzy ulicami: Zawodzie, Łuczniczą i Augustówki, do terenów ogródków działkowych;

w Dzielnicy Wola:
obszar nr 28) - teren w rejonie Alei Solidarności pomiędzy Aleją Solidarności i ulicą Leszno do ulicy Okopowej;
obszar nr 29) - teren w rejonie ulicy Górczewskiej i Alei Prymasa Tysiąclecia pomiędzy stadionem RKS Olimpia, a południową granicą Parku Moczydło przy Alei Prymasa Tysiąclecia;

w Dzielnicy Żoliborz:
obszar nr 30) - teren w rejonie ul.Broniewskiego i Al.Jana Pawła II między ul.Broniewskiego i terenami kolejowymi, do ul.Przasnyskiej i Rydygiera w pobliżu gmachu instytutu naukowego. 

2.  zmiany dotyczące przebiegu Trasy N-S i przebiegu II linii metra wraz z lokalizacją stacji techniczno-postojowej według projektu zmian Studium, na odcinkach określonych w uchwale Nr XL/1231/2008 z dnia 2 października 2008r. z późn.zm  w załącznikach nr 31 i 32-33, którymi są:

w Dzielnicy Wola-Włochy-Ochota:
obszar nr 31) - Przebieg Trasy N-S na odcinku od ulicy Połczyńskiej/Wolska do Alej Jerozolimskich w rejonie przystanku WKD W-wa Aleje Jerozolimskie;

w Dzielnicy Wola:
obszar nr 32) - Przebieg II linii metra na odcinku pomiędzy planowanymi stacjami metra: Rondo Daszyńskiego i Moczydło;

w Dzielnicy Bemowo:
obszar nr 33) - Przebieg II linii metra na odcinku od planowanej stacji metra Lazurowa z przedłużeniem w kierunku ulicy Połczyńskiej wraz ze zlokalizowaniem stacji techniczno-postojowej (STP) na Morach.

3.  zmiany polegające na uzupełnieniu i weryfikacji tekstu Studium odnoszące się do zasad zagospodarowania i wskaźników powierzchni biologicznie czynnej (PBC) dla terenów zieleni, wraz z aktualizacją wykazów tych terenów.

Projekt zmian Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony będzie do publicznego wglądu w dniach 14.04.2010 r. - 26.05.2010 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego - PKiN, Pl. Defilad 1, piętro XIII, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Informacje i wyjaśnienia można uzyskać w pokoju 1338 i 1311 (XIII p. PKiN).
Projekt zmian Studium wraz z prognozą dostępny jest na stronie internetowej Urzędu m.st.Warszawy pod adresem www.bip.warszawa.pl (Biuletyn Informacji Publicznej). 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 maja 2010 r. w siedzibie Urzędu m.st.Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XX, pok. 2018, od godz.16.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmian Studium. 
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) – projekt zmian Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust.1 pkt 3 i stosownie do art. 54 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy każdy może zgłosić uwagi  i wnioski do wyłożonego projektu zmian Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski mogą być składane w Urzędzie m.st. Warszawy w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego w kancelarii, pokój 1349 (XIII p.) PKiN Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa lub przesłane na podany wyżej adres, w ww. terminie.

PREZYDENT m.st.WARSZAWY
Hanna Gronkiewicz-Waltz

----------
* - Zmiana uchwałą Nr LXXI/2231/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 28.01.2010 r.

Odnośniki

Obowiązujący tekst i rysunki Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Procedurę sporządzania zmian studium określa art. 11 i 12 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uchwała nr XL/1231/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian studium
     załączniki do uchwały wymieniające obszary, których mogą dotyczyć zmiany w studium  
     schemat graficzny obszarów, których mogą dotyczyć zmiany w studium 
Uchwała nr LXXI/2231/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/1231/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy 

Ogłoszenie Prezydenta o przystąpieniu do sporządzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy  
Zarządzenie nr 3575/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. dotyczące rozpatrzenia wniosków złożonych po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania zmian w studium  
     załącznik do ww. zarządzenia zawierający rozstrzygnięcia w sprawie złożonych wniosków  
     zarządzenie nr 4360/2010 Prezydenta m.st. Warszawy uzupełniające
Zarządzenie nr 4340/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmian Studium oraz dane o opiniach organów właściwych w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Załączniki

Obwieszczenie i ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium

     obwieszczenie (pdf, 160 KB) 
     ogłoszenie (pdf, 154 KB)

----------------------------------------------------

Obszary objęte zmianami studium (numeracja obszarów projektowanych zmian jak w ogłoszeniu wyżej)

     mapa poglądowa obszarów objętych zmianami studium (gif, 180 KB)

----------------------------------------------------

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej studium

     tekst projektu uchwały (pdf, 52 KB) 

     Załącznik do uzasadnienia uchwały - opis rozwiązań dla obszarów i zapisów objętych sporządzaniem zmian studium (numeracja obszarów projektowanych zmian jak w ogłoszeniu wyżej):
     załącznik do uzasadnienia - obszary 1-5 i 7-15 (pdf, 9,8 MB) 
     załącznik do uzasadnienia - obszary 16-30 (pdf, 7,9 MB) 
     załącznik do uzasadnienia - obszary 31-33 (pdf, 4,9 MB) 
     załącznik do uzasadnienia - tereny zieleni (pdf, 0,2 MB)    

----------------------------------------------------

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - projekt zmian

Ujednolicony tekst studium z wyróżnieniem zmian:
     tekst studium - wstęp (pdf, 0,6 MB) 
     tekst studium - uwarunkowania (pdf, 8,2 MB) 
     tekst studium - kierunki (pdf, 6,1 MB) - zmiany w rozdziale XII (s. 104-105), XIII (s. 114) i XV (s. 131-133)
     tekst studium - podsumowanie (pdf, 0,4 MB) - uzupełnienie dotyczące syntezy

Ujednolicone rysunki studium z wyróżnieniem zmian (gwiazdkami ** oznaczono rysunki, na których wprowadzono projektowane zmiany):

     część I. uwarunkowania:
     rysunek nr 1** (pdf, 9,3 MB) - Struktura funkcjonalna
     rysunek nr 2** (pdf, 9,7 MB) - Dziedzictwo kulturowe
     rysunek nr 3** (pdf, 7,3 MB) - Środowisko przyrodnicze
     rysunek nr 4 (pdf, 7,3 MB) - Własność gruntów
     rysunek nr 5 (pdf, 9,6 MB) - Układ drogowo-uliczny - kategoryzacja
     rysunek nr 6 (pdf, 5,1 MB) - Układ drogowo-uliczny - klasyfikacja
     rysunek nr 7 (pdf, 9,3 MB) - Komunikacja zbiorowa
     rysunek nr 8 (pdf, 8,8 MB) - Strefy zróżnicowanych warunków obsługi komunikacyjnej i parkowania pojazdów
     rysunek nr 9 (pdf, 3,5 MB) - Wodociągi
     rysunek nr 10 (pdf, 3,5 MB) - Kanalizacja, gospodarka odpadami
     rysunek nr 11 (pdf, 3,6 MB) - Elektroenergetyka
     rysunek nr 12 (pdf, 3,7 MB) - Gazownictwo
     rysunek nr 13 (pdf, 3,5 MB) - Ciepłownictwo

     część II. kierunki:
     rysunek nr 14** (pdf, 7,6 MB) - Struktura funkcjonalno-przestrzenna
     rysunek nr 15 (pdf, 7,0 MB) - Ochrona dziedzictwa kulturowego
     rysunek nr 16** (pdf, 8,4 MB) - System przyrodniczy Warszawy
     rysunek nr 17** (pdf, 7,0 MB) - Układ drogowo-uliczny - klasyfikacja
     rysunek nr 18** (pdf, 7,3 MB) - Komunikacja zbiorowa
     rysunek nr 19** (pdf, 6,4 MB) - Strefy zróżnicowanych warunków obsługi komunikacyjnej i parkowania pojazdów
     rysunek nr 20 (pdf, 5,0 MB) - Wodociągi
     rysunek nr 21 (pdf, 5,0 MB) - Kanalizacja, gospodarka odpadami
     rysunek nr 22 (pdf, 6,6 MB) - Elektroenergetyka
     rysunek nr 23 (pdf, 5,2 MB) - Gazownictwo
     rysunek nr 24 (pdf, 4,9 MB) - Ciepłownictwo
     rysunek nr 25** (pdf, 6,8 MB) - Inwestycje celu publicznego
     rysunek nr 26** (pdf, 9,6 MB) - Obszary problemowe i zagrożenia
     rysunek nr 27 (pdf, 5,3 MB) - Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji i rekultywacji 
     rysunek nr 28 (pdf, 9,7 MB) - Zamierzenia związane ze sporządzaniem planów miejscowych 
    

----------------------------------------------------

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

     tekst prognozy (pdf, 470 KB) 
     rysunek prognozy - mapa (pdf, 4,7 MB)

Załączniki do prognozy (numeracja obszarów projektowanych zmian jak w ogłoszeniu wyżej)

     załacznik nr 1 - obszar nr 1 (pdf, 7,4 MB) 
     załacznik nr 2 - obszar nr 2 (pdf, 4,7 MB) 
     załącznik nr 3 - obszar nr 3 (pdf, 5,8 MB) 
     załącznik nr 4 - obszar nr 4 (pdf, 3,2 MB) 
     załącznik nr 5 - obszar nr 5 (pdf, 4,4 MB) 
     załącznik nr 6 - obszar nr 7 (pdf, 4,9 MB) 
     załącznik nr 7 - obszar nr 8 (pdf, 4,1 MB) 
     załącznik nr 8 - obszar nr 9 (pdf, 2,4 MB) 
     załącznik nr 9 - obszar nr 10 (pdf, 3,4 MB) 
     załącznik nr 10 - obszar nr 11 (pdf, 3,6 MB) 
     załącznik nr 11 - obszar nr 12 (pdf, 2,8 MB) 
     załącznik nr 12 - obszar nr 13 (pdf, 5,2 MB) 
     załącznik nr 13 - obszar nr 14 (pdf, 4,9 MB) 
     załącznik nr 14 - obszar nr 15 (pdf, 6,1 MB) 
     załącznik nr 15 - obszar nr 16 (pdf, 3,6 MB) 
     załącznik nr 16 - obszar nr 17 (pdf, 4,0 MB) 
     załącznik nr 17 - obszar nr 18 (pdf, 2,9 MB) 
     załącznik nr 18 - obszar nr 19 (pdf, 4,5 MB) 
     załącznik nr 19 - obszar nr 20 (pdf, 7,0 MB) 
     załącznik nr 20 - obszar nr 21 (pdf, 3,2 MB) 
     załącznik nr 21 - obszar nr 22 (pdf, 4,6 MB) 
     załącznik nr 22 - obszar nr 23 (pdf, 2,6 MB) 
     załącznik nr 23 - obszar nr 24 (pdf, 2,9 MB) 
     załącznik nr 24 - obszar nr 25 (pdf, 2,8 MB) 
     załącznik nr 25 - obszar nr 26 (pdf, 2,9 MB) 
     załącznik nr 26 - obszar nr 27 (pdf, 3,6 MB) 
     załącznik nr 27 - obszar nr 28 (pdf, 3,6 MB) 
     załącznik nr 28 - obszar nr 29 (pdf, 2,9 MB) 
     załącznik nr 29 - obszar nr 30 (pdf, 3,8 MB) 
     załącznik nr 30 - obszar nr 31 (pdf, 2,7 MB) 
     załącznik nr 31 - obszar nr 32 (pdf, 2,4 MB) 
     załącznik nr 32 - obszar nr 33 (pdf, 3,3 MB) 
     załącznik nr 33 (pdf, 65 KB) 
     załącznik nr 34 (pdf, 71 KB) 
     załącznik nr 35 (pdf, 140 KB)

----------------------------------------------------

Formularz uwagi/wnioski do zmian studium:

     formularz uwagi/wnioski (pdf, 47 KB)

Uwagi i wnioski mogą być składane w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, w kancelarii - pokój 1349 (XIII p.), PKiN Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa w czasie pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, lub przesłane na podany wyżej adres, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2010 r.

 

 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-03-2010
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 12-05-2010
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 12-05-2010
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-09-2012
Liczba odwiedzin: 15108
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt