Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki (Śródmieście) - koncepcja

Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki (Śródmieście) - koncepcja

  Drukuj
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

Opis koncepcji planu - skrót
marzec 2009

Założenia wyjściowe –
Konkluzje z analizy terenu, wniosków do planu, panoramy miasta, tendencji do budowy budynków wysokościowych w centrum miasta, aspektów ekonomicznych wykorzystania terenów w centrum miasta oraz potencjalnych oczekiwań społecznych i zobowiązań miasta w zakresie realizacji obowiązującego planu
 • budynek Pałacu Kultury i Nauki jest częścią powojennej historii Warszawy, jednym z najbardziej charakterystycznych i – mimo wszystko – jednym z bardziej lubianych obiektów w stolicy, a także główną dominantą w panoramie lewobrzeżnej Warszawy widocznej od strony Pragi, ponadto został wpisany do rejestru zabytków;
 • największym mankamentem są olbrzymie puste przestrzenie wokół niego oraz dominacja w panoramie miasta; celem nowej koncepcji planu jest takie ukształtowanie zabudowy wokół PKiN, żeby zapewnić mu odpowiedni kontekst, w tym również budynków wysokich, ale jednocześnie ukształtować ekspozycję PKiN;
 • obowiązujący plan miejscowy ustala w rejonie PKiN zabudowę o wysokości tzw. warszawskiej, czyli do 36 m. Proponowane przez ten plan rozwiązania oraz wszystkie analizy i ekspertyzy przeprowadzone w trakcie jego sporządzania to istotny punkt odniesienia dla niniejszej koncepcji;
 • narastająca tendencja do budowy budynków wysokościowych (mierzona ilością składanych wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy) skłania do nowego spojrzenia na tereny wokół PKiN jako możliwe do zabudowy tej skali budynkami – również w kontekście jak najbardziej ekonomicznego wykorzystania gruntów miejskich;
 • rejon otoczenia PKiN należy analizować nie tylko jako przestrzeń i zabudowę oglądaną z perspektywy przechodnia poruszającego się wzdłuż Alej Jerozolimskich i Marszałkowskiej (w tym zakresie zabudowa o wysokości tzw. warszawskiej sytuowana wokół PKiN przesłania go przed przechodniem idącym wzdłuż w/w ulic), ale również jako część panoramy lewobrzeżnej Warszawy, w której możliwa jest dalsza dominacja sylwety PKiN albo, jak to zostało zaproponowane w koncepcji, włączenie PKiN do większej kompozycji zabudowy wysokościowej Zachodniego Rejonu Centrum Warszawy;
 • jednym z ważniejszych oczekiwań społecznych związanych z rejonem PKiN jest zwiększenie dostępności tego terenu dla pieszych – w koncepcji przyjmujemy hierarchię ruchu rekomendowaną przez wielu architektów i urbanistów: 1) ruch pieszy + ruch rowerowy - w poziomie terenu, 2) transport zbiorowy, 3) ruch samochodowy indywidualny;
 • projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej opracowywany jako rozwinięcie koncepcji wyłonionej w konkursie na podstawie obowiązującego planu jest traktowany jako element stały kompozycji przestrzennej i w koncepcji pozostaje w tej samej formie, a ponieważ teren oznaczony w planie symbolem 12 U/UC/KSp stanowi symetryczne zamknięcie Placu Defilad od strony południowej, tę część obowiązującego planu (plac przed głównym wejściem do PKiN i kwartały go ograniczające) adaptuje się w niniejszej koncepcji.
Opracowania analityczne i architektoniczne wykonane do niniejszej koncepcji:
 1. analiza rozwiązań programowo-przestrzennych obowiązującego planu - MPPPSiR
 2. analiza rozwiązań przestrzennych w odniesieniu do panoramy lewobrzeżnej Warszawy – weryfikacja rozwiązań na wirtualnej makiecie miasta – MPPPSiR
 3. analiza wniosków do planu – MPPPSiR
 4. aktualizacja inwentaryzacji zieleni i ekofizjografii wykonanej do obowiązującego planu przez BPRW (2004) – MPPPSiR
 5. ocena wartości drzewostanu po południowej stronie PKiN pod kątem walorów przyrodniczych  i krajobrazowych – MPPPSiR
 6. studium koncepcyjne układu komunikacyjnego rejonu PKiN – TRANSEKO
 7. analiza możliwości obsługi nowego zainwestowania w zakresie infrastruktury technicznej – inż. Stefan Parys
 8. analiza rozwiązań koncepcji z punktu widzenia psychologii środowiskowej – Lifespace i Miastosfera
 9. analiza zacieniania - MPPPSiR
 10. interpretacja architektoniczna założeń przestrzennych – GRUPA GSZ
Uwarunkowania, które wpłynęły na modyfikację koncepcji (w stosunku do wariantu z października 2008 r.)
 1. projekt przebudowy ulicy Emilii Plater wraz z budową parkingu podziemnego – Schuessler Plan Inżynierzy – na zlecenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych
 2. uwarunkowania wynikające z technicznych ograniczeń budowy obiektów nad stacją i tunelem I linii metra oraz ograniczonej możliwości zmiany lokalizacji nadziemnych urządzeń związanych z metrem (wyjścia ewakuacyjne) – w oparciu o ekspertyzy Metroprojektu i ITB do projektu budowlanego budynku usługowo-biurowego wykonanego przez pracownię „Arcus”
Główne cele koncepcji
 • wprowadzenie zabudowy wysokościowej do najbliższego otoczenia PKiN
 • zwiększenie (w stosunku do rozwiązań przewidzianych w obowiązującym planie) ilości przestrzeni publicznych – placów i ciągów pieszych
Główne założenia kompozycyjne i funkcjonalne
 1. Bulwar wzdłuż Alei Jerozolimskich z zielenią wysoką, niską, z fontannami, ławkami i kawiarenkami sezonowymi - reprezentacyjna przestrzeń miejska dostępna dla wszystkich mieszkańców - wizytówka centrum Warszawy
 2. Przekryta piesza ulica handlowo-usługowa między stacją metra „Centrum” a Dworcem Centralnym – poprowadzona na przedłużeniu ul. Widok
 3. Układ placów o zróżnicowanych funkcjach i wielkości powiązanych ze sobą systemem ulic i pieszych pasaży
 4. Przekrycie placu przy wyjściu ze stacji metra „Centrum”, ze szklanym świetlikiem i schodami ruchomymi na poziom terenu
 5. Zapewnienie ciągłości przestrzeni placów ulic wokół PKiN z całością miasta poprzez realizację w najważniejszych miejscach przejść pieszych
 6. Zabudowa o wysokości do 30 m wzdłuż Alei Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej, nawiązująca do istniejących budynków w pierzejach po przeciwległych stronach tych ulic
 7. Zabudowa o wysokości do 45 m w kwartałach bliższych Pałacu Kultury i Nauki
 8. Kompozycja budynków wysokościowych przełamująca dominację przestrzenną PKiN
 9. Budynek na placu w rejonie wyjścia ze stacji metra „Centrum” o wyróżniającej się formie i wysokości do 45 m, stanowiący centrum informacji miejskiej i centrum promocji stolicy
 10. Przekrycie części placu przed głównym wejściem do PKiN
 11. Ogród zimowy - usługi gastronomii i podziemne zaplecze dla usług rekreacji - realizowany na zamknięciu północnego dziedzińca PKiN, na niezadrzewionej części Parku Świętokrzyskiego
 12. Podziemne połączenie stacji metra „Centrum” i Dworca Śródmieście
 13. Przedłużenie linii kolejki WKD w rejon Dworca Śródmieście
 14. Współwystępowanie na obszarze wokół PKiN różnych funkcji: usługowo-handlowej, usług kultury, biurowej i mieszkaniowej - tworzenie prawidłowej struktury miejskiej
Podobieństwa i różnice między obowiązującym planem a koncepcją nowego planu
Rozwiązania programowe i przestrzenne zachowane z obowiązującego planu:
 • układ projektowanych ulic lokalnych i dojazdowych
 • układ przejść pieszych w poziomie terenu – z modyfikacją polegającą na dodaniu trzech przejść (przy skrzyżowaniu E. Plater z Alejami; w rejonie Ronda Dmowskiego i przez Świętokrzyską na przedłużeniu ul. Wizualnej)
 • ukształtowanie placu przed głównym wejściem do PKiN wraz z zabudową otaczającą tworzącą jego obramowanie (teren przeznaczony pod Muzeum Sztuki Nowoczesnej i bliźniaczy teren naprzeciwko) oraz przeznaczenie podziemia pod placem pod parkingi i projektowana rzędna podstawowa powierzchni tego placu (+36.00)
 • dopuszczenie lokalizacji muzeum soclandu pod dziedzińcem wschodnim PKiN (od ulicy Marszałkowskiej)
 • zasady ochrony budynku Pałacu Kultury i Nauki – z modyfikacją polegającą na wprowadzeniu możliwości szklanego zadaszenia (niezależna konstrukcja) dziedzińca wschodniego – tj. przestrzeni przed głównym wejściem do PKiN
 • ochrona małej architektury w otoczeniu PKiN przy założeniu przeniesienia części elementów  w inne miejsca
 • zachowanie dziedzińców przed Kinoteką i Pałacem Młodzieży (dziedzińce południowy i północny)
 • parking podziemny pod ul. Emilii Plater
Rozwiązania w koncepcji – nowe w stosunku do obowiązującego planu
 • dodatkowe przejścia naziemne (patrz wyżej)
 • plac pieszy w poziomie terenu w rejonie ronda Dmowskiego – z budynkiem informacji o mieście i promocji miasta (potencjalna nowa ikona miasta) i ze świetlikiem nad dzisiejszym placem w poziomie „-1”
 • bulwar wzdłuż Al. Jerozolimskich, z rzędem drzew formowanych, zielenią niską i urządzeniami wodnymi
 • wprowadzenie zabudowy wysokościowej: 6 lub 5 (w zależności od wariantu) budynków o zróżnicowanej wysokości; proporcje rzutu wieżowców zbliżone do proporcji głównego trzonu PKiN (wieżowce o rzucie kwadratu – roboczo przyjęto 40 x 40 m)
 • powiększenie Parku Świętokrzyskiego od strony ulicy Marszałkowskiej
 • wprowadzenie budynku ogrodu zimowego w Parku Świętokrzyskim – na osi PKiN (obecnie teren bez drzew) – z prześwitem na osi PKiN i z podziemnym zapleczem dla funkcji sportu i rekreacji funkcjonującej obecnie na dziedzińcu przy Pałacu Młodzieży
 • poszerzenie ulicy Emilii Plater w liniach rozgraniczających – wynikające z aktualnie opracowywanego projektu technicznego tej ulicy wraz z parkingiem podziemnym 
 • zmiana przekroju ulicznego ulic Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich (wprowadzenie pasów zieleni wzdłuż torów tramwajowych z azylami dla pieszych w rejonie przejść naziemnych)
 • ścisłe strefowanie funkcji, zwłaszcza sprecyzowanie wielkości i usytuowania funkcji mieszkaniowej oraz rezygnacja z funkcji mieszkaniowej w pierwszej linii zabudowy od strony  Alej Jerozolimskich
 • droga publiczna podziemna pod placem przed PKiN (łącząca ulice lokalne po północnej i południowej stronie PKiN i ulicę Złotą)
Wariantowanie koncepcji

Różnica między wariantem I i II polega na:

 1. powiększeniu terenu przeznaczonego dla ruchu pieszego (kosztem terenu przeznaczonego pod zabudowę) naprzeciwko dziedzińca przed Kinoteką i zachowaniu rosnących w tym rejonie platanów,
 2. zmianie wysokości wieżowców, przy czym w wariancie II B rezygnuje się z wieżowca na skraju Parku Świętokrzyskiego.

Wariant I:

6 wieżowców (260 m, 300 lub 280 m, 250 m, 230 m, 150 m i 120 m)
1 U/MW - 260 m
4 U - 300 m
5 U - 250 m
12 U/MW - 230 m – dla części wysokościowej
16 U/MW - 150 m– dla części wysokościowej
19 U - 120 m – dla części wysokościowej

Rysunki:

Wariant II A:

6 wieżowców (200 m, 220 m, 250 m, 240 m, 150 m i 120 m)
1 U/MW - 200 m
4 U - 220 m
5 U - 250 m
12 U/MW - 240 m – dla części wysokościowej
16 U/MW - 150 m – dla części wysokościowej
19 U - 120 m – dla części wysokościowej

Rysunki:

Wariant II B:

5 wieżowców (220 m, 250 m, 240 m, 150 m i 120 m) – nie ma wieżowca w Parku
Nie ma jednostki 1 U/MW, czyli wieżowca na skraju Parku Świętokrzyskiego
4 U - 220 m
5 U - 250 m
12 U/MW - 240 m – dla części wysokościowej
16 U/MW - 150 m – dla części wysokościowej
19 U - 120 m – dla części wysokościowej

Rysunki:

Rysunki:

 

UWAGA: do wariantu I zostały opracowane wizualizacje i film (do obejrzenia na stronie głównej Urzędu m. st. Warszawy: http://www.um.warszawa.pl/v_syrenka/multimedia/multimedia.php).
Materiały te należy traktować wyłącznie jako ilustrację do przyjętych w koncepcji rozwiązań przestrzennych, mającą za zadanie przybliżenie proporcji nowej zabudowy oraz w szczególności możliwego sposobu funkcjonowania projektowanych przestrzeni publicznych (ulic, bulwaru wzdłuż Alej Jerozolimskich, placów miejskich).
Natomiast prezentowana w tych materiałach architektura budynków jest wyłącznie przykładowa: NIE JEST to projekt architektoniczny.

 

 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 14-04-2009
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-07-2010
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-07-2010
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-09-2012
Liczba odwiedzin: 22618
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe