Kanał Wyżej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wolskiej i Płockiej (Wola) - ponowne wyłożenie

Treść
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wolskiej i Płockiej
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566, poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz uchwały Rady m.st. Warszawy nr XXXIII/734/2004 z dnia 8 lipca 2004 roku zmienionej uchwałą nr XIX/644/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wolskiej i Płockiej, obejmującego obszar, którego granice wyznaczają:
od północy: północna linia rozgraniczająca ul. Górczewskiej od terenów kolejowych PKP do ul. Młynarskiej, północna linia rozgraniczająca ul. Leszno na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Karolkowej; od wschodu: oś jezdni ul. Karolkowej na odcinku od ul. Leszno do ul. M. Kasprzaka; od południa: północna linia rozgraniczająca ul. M. Kasprzaka na odcinku od ul. Karolkowej  do terenów kolejowych PKP; od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca terenów kolejowych PKP na odcinku od ul. M. Kasprzaka do ul. Górczewskiej,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 15 czerwca 2018 r. do 13 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 77/79, na paterze od poniedziałku do piątku
w godz. od 9:00 do 16:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika ul. Józefa Bema 76 o godz. 17.00.
Jednocześnie informujemy, że dodatkowa dyskusja publiczna odbędzie się dnia 9 lipca 2018 r. o godz. 17.00, w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 77/79, na parterze w Białej Sali.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2018 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
- opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub
- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 570) lub
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

---------------
Informacja o dyżurach projektantów
Dyżury projektantów:
w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79 – parter: wtorek - godz. 9.00 – 12.00 czwartek - godz. 13.00 – 16.00 w Liceum Ogólnokształcącym nr XXXIII im Mikołaja Kopernika, ul. Józefa Bema 76: w dniu 27 czerwca 2018 r. w godz. 16.00-19.00.

 


Załączniki
ogłoszenie 
ogłoszenie o dodatkowej dyskusji publicznej 9 lipca 2018 r. (pdf, 102 KB)
 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
tekst projektu planu (pdf, 1,1 MB) 
rysunek planu (pdf, 8,0 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko:
tekst prognozy (pdf, 3,4 MB) 
rysunek prognozy (pdf, 9,7 MB)

 
-----------
Składanie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 
formularz uwagi do projektu planu (do wypełnienia odręcznie) 
formularz uwagi do projektu planu (do wypełnienia na komputerze i wydrukowania)
 
Odnośniki:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wolskiej i Płockiej (Wola) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wolskiej i Płockiej (Wola) - wykaz uwag 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wolskiej i Płockiej (Wola) - powtórne wyłożenie 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wolskiej i Płockiej (Wola) - wykaz uwag po ponownym wyłożeniu


Data ogłoszenia
2018-06-04

Data wprowadzenia:  04-06-2018

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Powsin w rejonie ul. Czekoladowej (Wilanów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską (Mokotów) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum w okolicy pętli tramwajowej Banacha (Ochota) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8 (Śródmieście) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski (Wawer) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Targówka Fabrycznego w rejonie ul. Księżnej Anny (Targówek)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ekspresowej (Białołęka)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu stacji kolejowej Warszawa Praga (Praga Północ, Targówek) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Spornej (Ursynów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc cz.IIA (Mokotów) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Henrykowa (Białołęka) - wykaz uwag po sprostowaniu
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Stadionu Narodowego (Praga Południe) - sprostowanie do wykazu uwag
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. Krasickiego (Mokotów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Fromborskiej (Wawer) - zmiana sposobu rozpatrzenia uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasta-Ogrodu Sadyba (Mokotów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa (Wawer) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Augustówki (Mokotów) - ponowne wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Północnych (Białołęka) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Henrykowa (Białołęka) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowej Pragi II (Praga - Północ) - podsumowanie i uzasadnienie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Mańki - część wschodnia (Białołęka) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego (Wilanów) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Żelaznej (Wola) - wykaz uwag

Wersja standardowa