Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wąwozowej i al. Komisji Edukacji Narodowej (Ursynów) - przedłużenie terminu składania wniosków

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wąwozowej i al. Komisji Edukacji Narodowej (Ursynów) - przedłużenie terminu składania wniosków

  Drukuj
 

Warszawa,  29.09.2020 r.

OGŁOSZENIE
o przedłużeniu terminu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Wąwozowej i al. Komisji Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy Uchwały nr LXXIV/2095/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wąwozowej i al. Komisji Edukacji Narodowej obejmującego obszar:

  • od północy: północna granica działki ew. o nr 11/31 z obrębu 1-11-10, północno-wschodnia granica działki ew. o nr 39 z obrębu 1-11-10 do północno-zachodniego narożnika działki ew. o nr 17/7 z obrębu 1-11-10, północne granice działek ew. o nr 17/7, 14/22, 14/19 z obrębu 1-11-10, zachodnia granica działki ew. o nr 15/25 z obrębu 1-11-10, zachodnia granica działki ew. o nr 15/14 z obrębu 1-11-10, północna granica działki ew. o nr 15/14 z obrębu 1-11-10, północne granice działek ew. o nr 2/6, 3/6 z obrębu 1-11-11, zachodnia granica działki ew. o nr 13/2 z obrębu 1-11-11, północna linia rozgraniczająca  terenu 38.22 KDD ustalona w Uchwale Nr XXXVI/1090/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ursynów Południe-Kabaty i jej przedłużenie do wschodniej linii rozgraniczającej terenu 40.13 KDD; 
  • od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca terenu 40.13 KDD ustalona w Uchwale Nr XXXVI/1090/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ursynów Południe-Kabaty do północno-zachodniego narożnika działki ew. o nr 48/4 z obrębu 1-11-11, północna i wschodnia granica działki ew. o nr 48/4 z obrębu 1-11-11, północna granica działki ew. o nr 42/2 z obrębu 1-11-11 w kierunku wschodnim do punktu przecięcia z linią będącą przedłużeniem w kierunku północnym wschodniej linii rozgraniczającej terenu 15 ZPc-j ustalonej w Uchwale Nr XXXVI/1090/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ursynów Południe-Kabaty, wschodnia linia rozgraniczająca terenu 15 ZPc-j ustalona w Uchwale Nr XXXVI/1090/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ursynów Południe-Kabaty i jej przedłużenie do południowej linii rozgraniczającej terenu 40.23 KDD;
  • od południa: południowa linia rozgraniczająca terenu 40.23 KDD ustalona w Uchwale Nr XXXVI/1090/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ursynów Południe-Kabaty i jej przedłużenie do zachodniej granicy miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ursynów Południe-Kabaty, ustalonej Uchwałą Nr XXXVI/1090/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r., zachodnia granica miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ursynów Południe-Kabaty, ustalona Uchwałą Nr XXXVI/1090/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. od przedłużenia południowej linii rozgraniczającej terenu 40.23 KDD do południowej granicy działki ew. o nr 55/70 z obrębu 1-11-12, południowe granice działek ew. o nr 55/70, 55/69 z obrębu 1-11-12;
  • od zachodu: zachodnie granice działek ew. o nr 55/69, 55/66, 55/166, 55/119, 55/116, 55/62, 55/59, 55/56 z obrębu 1-11-12, linia będąca przedłużeniem w kierunku północnym zachodniej granicy działki ew. o nr 55/56 z obrębu 1-11-12 do północno-zachodniego narożnika działki ew. o nr 55/48 z obrębu 1-11-12, zachodnie granice działek ew. o nr 55/45, 55/43, 55/41, 55/39, 55/35 z obrębu 1-11-12, południowe granice działek ew. o nr 55/33, 55/127 z obrębu 1-11-12, południowa granica działki ew. o nr 55/150 z obrębu 1-11-12 do punktu przecięcia południowej granicy działki ew. o nr 55/150 z przedłużeniem w kierunku południowym zachodniej granicy działki ew. o nr 55/148 z obrębu 1-11-12, linia będąca przedłużeniem w kierunku południowym zachodniej granicy działki ew. o nr 55/148 z obrębu 1-11-12 do południowo-zachodniego narożnika działki ew. o nr 55/148 z obrębu 1-11-12, zachodnie granice działek ew. o nr 55/148, 55/147, 55/146, 55/145, 55/152, 55/151 z obrębu 1-11-12, południowa granica działki ew. o nr 20/14 z obrębu 1-11-12 na odcinku od północno-zachodniego narożnika działki ew. o nr 55/151 z obrębu 1-11-12 do punktu jej przecięcia z linią będącą przedłużeniem w kierunku południowym zachodniej granicy działki ew. o nr 12/09 z obrębu 1-11-10, linia będąca przedłużeniem w kierunku południowym zachodniej granicy działki ew. o nr 12/09 z obrębu 1-11-10 do południowo-zachodniego narożnika działki ew. o nr 12/9 z obrębu 1-11-10, zachodnie granice działek ew. o nr 12/9, 11/31 z obrębu 1-11-10.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie, skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, parter, pokój 27, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem „Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wąwozowej i al. Komisji Edukacji Narodowej”). Przedłużony termin składania wniosków ustala się do dnia 19 października 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Marlena Happach
Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Data ogłoszenia:
30-09-2020
Data wprowadzenia:  30-09-2020
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-09-2020
Aktualizujący Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 01-10-2020
Zatwierdzający Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 01-10-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-10-2020
Liczba odwiedzin: 808

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe