Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Bohaterów Września (Ochota) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Bohaterów Września (Ochota) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Bohaterów Września - część I

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Nr LEX-I.4131.19.2017.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2017 r. (Dz. U. Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 1993) oraz w związku z uchwałą Nr XXIII/464/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Bohaterów Września zmienionej uchwałą Nr XXX/736/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2016 r., a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Bohaterów Września – część I, którego obszar wyznacza:

  • od południa: północna linia rozgraniczająca ul. Opaczewskiej od południowo-wschodniej linii rozgraniczającej Al. Jerozolimskich do przedłużenia zachodniej granicy działki ew. nr 12 z obrębu 2-03-06, zachodnia granica działki ew. nr 12 z obrębu 2-03-06, południowa granica działki ew. nr 12 z obrębu 2-03-06, południowa granica działki ew. nr 13/5 z obrębu 2-03-06, wschodnia granica działki ew. nr 13/5 z obrębu 2-03-06, północna granica działki ew. nr 13/6 z obrębu 2-03-06, północna granica działki ew. nr 13/4 z obrębu 2-03-06 i jej przedłużenie do wschodniej granicy działki ew. nr 2/27 (dawna dz. ew. nr 2/25) z obrębu 2-03-03,
  • od wschodu: wschodnia granica działek ew. nr 2/27 i 2/26 (dawna dz. ew. nr 2/25) z obrębu 2-03-03, wschodnia granica działki ew. nr 2/24 z obrębu 2-03-03, zachodnia granica działki ew. nr 13 z obrębu 2-03-03, zachodnia granica działki ew. nr 3/2 z obrębu 2-03-03, południowa granica działki ew. nr 3/1 z obrębu 2-03-03, wschodnia granica działki ew. nr 3/1 z obrębu 2-03-03 do południowej linii rozgraniczającej ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.,
  • od północy i północnego zachodu: południowa linia rozgraniczająca ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. od wschodniej granicy działki ew. nr 3/1 z obrębu 2-03-03, zachodnia linia rozgraniczająca al. Bohaterów Września, południowa linia rozgraniczająca ul. Na Bateryjce, południowo-wschodnia linia rozgraniczająca Al. Jerozolimskich do północnej linii rozgraniczającej ul. Opaczewskiej;
    z wyłączeniem terenów: 9.UM, 10.U, 11.KPJ, 12.MW(U), 13.MW(U), 14.U, 15.KPJ, 16.U, 20.U, 21.KPJ, 25.KDW, 4.KD-D, 5.KD-D, 7.KD-D i 9.KD-D, wydzielonych liniami rozgraniczającymi, ustalonych uchwałą Rady m. st. Warszawy Nr XXXIX/1013/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 stycznia 2018 r. do 21 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://www.bip.warszawa.pl.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, na parterze, sala Biała, o godz. 17.00

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2018r.

 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
- opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub
- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570) lub
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570).

 

 

Data ogłoszenia:
15-01-2018
Data wprowadzenia:  15-01-2018
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 15-01-2018
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-02-2018
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-02-2018
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-02-2018
Liczba odwiedzin: 816
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe