Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej w rejonie ulicy Uprawnej - część II (Wilanów) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej w rejonie ulicy Uprawnej - część II (Wilanów) - wyłożenie

  Drukuj
 

O B W I E S Z C Z E N I E
o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej  w  rejonie ulicy  Uprawnej - część II 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1945 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XI/ 320 /2007 Rady m.st. Warszawy z dnia  14 czerwca  2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej  w  rejonie ulicy  Uprawnej, zmienioną  uchwałą Nr XXXV/ 845 /2012 Rady m.st. Warszawy z dnia  19 kwietnia  2012 r.  zmieniającą uchwałę Nr XI/ 320 /2007 Rady m.st. Warszawy z dnia  14 czerwca  2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej  w  rejonie ulicy  Uprawnej, a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej  w  rejonie ulicy  Uprawnej - część II,  położonego w Dzielnicy Wilanów, którego granice wyznaczają:

  • od północy: projektowana południowa  linia rozgraniczająca ul. Uprawnej wyznaczona linią równoległą odsuniętą 5,0 m w kierunku południowym od południowej granicy działki ewidencyjnej nr 1  z obrębu 1-10-40;
  • od wschodu:  zachodnia linia rozgraniczająca ul. Przyczółkowej;
  • od południa: północna linia rozgraniczająca Trasy Mostu Południowego;
  • od zachodu: wschodnia  linia rozgraniczająca ul.Sobieskiego-Bis,obecnie Al.Rzeczpospolitej.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 15 listopada 2019 r.
do  16 grudnia   2019 r.
w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 3 grudnia  2019 r. (wtorek) o godz. 17.30 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Klimczaka 2, parter – sala widowiskowa.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 7 stycznia  2020 r.
Jako wniesione na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

------------- 

Informacja o dyżurach projektantów planu:

Dyżury projektantów odbywać się będą w terminie wyłożenia  projektu planu do wglądu publicznego w miejscu wyłożenia projektu planu tj. w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego - ul. Marszałkowska 77/79 w piątki - w każdy wtorek w terminach 19 i 26 listopada oraz 3 i 10 grudnia  2019 r. w godzinach 8.30 -10.30

 

 

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Południe tel. (22) 4431594

Data ogłoszenia:
08-11-2019
Data wprowadzenia:  08-11-2019
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 08-11-2019
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 18-11-2019
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 18-11-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-11-2019
Liczba odwiedzin: 1545
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe