Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Wiejskiej (Śródmieście) - ponowne wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Wiejskiej (Śródmieście) - ponowne wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Wiejskiej

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz w związku z uchwałą nr LXII/1781/2005 Rady m. st. Warszawy z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Wiejskiej, a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Wiejskiej, obejmującego obszar, którego granice wyznaczają:

  • od północy: południowa linia rozgraniczająca ul. Książęcej na odcinku od Pl. Trzech Krzyży do ul. Rozbrat; 
  • od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Rozbrat na odcinku od ul. Książęcej do północnej granicy działki nr ew. 101 z obrębu 5-06-05;
  • od południa: północna granica działki nr ew. 101 z obrębu 5-06-05, wschodnia i północna granica działki nr ew. 99 z obrębu 5-06-05, wschodnia i północna granica działki nr ew. 84 z obrębu 5-06-05, zachodnia i północna granica działki nr ew. 82 z obrębu 5-06-05, zachodnia i północna granica działki nr ew. 83 z obrębu 5-06-05 i linia ją przedłużająca do działki nr ew. 98 z obrębu 5-06-05, północna granica działki nr ew. 98 z obrębu 5-06-05, północna i zachodnia granica działki nr ew. 97 z obrębu 5-06-05, północna pierzeja ul. Górnośląskiej i ul. Pięknej;
  • od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca Al. Ujazdowskich, południowa i wschodnia pierzeja Pl. Trzech Krzyży.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od 8 czerwca 2018 r. do 9 lipca  2018 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy – bip.warszawa.pl .

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala vis a vis Portierni.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Wnoszący uwagę jest zobowiązany podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 23 lipca 2018 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki pocztowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U. z 2017r. poz.570):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

---------------

Informacja o dyżurach projektantów planu

Dyżury projektanta odbywać się będą w terminie wyłożenia  projektu planu do wglądu publicznego w poniedziałki i środy w godz. 13.30 – 15.30 w miejscu wyłożenia projektu planu, ul. Marszałkowska 77/79 - na parterze w sali konferencyjnej.

Data ogłoszenia:
30-05-2018
Data wprowadzenia:  30-05-2018
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-05-2018
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 07-06-2018
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 08-06-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-06-2018
Liczba odwiedzin: 1876
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe