Kanał Wyżej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Pałacowej w części wchodniej C (Wilanów) - wyłożenie

Treść
OBWIESZCZENIE
o  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  projektu  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  rejonu  ulicy Pałacowej  w części  wschodniej  C
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn.zm.) oraz uchwały Nr LII/1370/ 2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia  19 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu  ulicy Pałacowej  w części  wschodniej,  zmienionej uchwałą Nr LXXII/ 1864/ 2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia  5 grudnia 2013 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu  ulicy Pałacowej  w części  wschodniej,  a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Pałacowej w części wschodniej C, w Dzielnicy Wilanów, którego obszar wyznacza:
od północny: północna linia rozgraniczająca ul. Pałacowej; od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Przyczółkowej w kierunku południowym, do przecięcia z linią oddaloną równolegle o 5m na południe od północnej granicy działki ew. nr 39/2 z obrębu 1-06-40; od południa:  linia oddalona równolegle o 5m na południe od północnej granicy działki ew. nr 39/2 i działki ew. nr 39/1 z obrębu 1-06-40 do przecięcia ze wschodnią granicą działki ew. nr 23 z obrębu 1-06-40, dalej linia biegnąca z tego punktu przecięcia do punktu przecięcia zachodniej granicy działki ew. nr 23 z linią oddaloną równolegle o 5m na południe od północnej granicy działki ew. nr 17 z obrębu 1-06-40, następnie linia oddalona równolegle o 5m na południe od północnej granicy działki ew. nr 17 z obrębu 1-06-40 do przecięcia z linią oddaloną 133m na wschód od zachodniej granicy działki ew. nr 15 z obrębu 1-06-40 przy południowo-wschodnim narożniku granicy Rezerwatu ‘Las Natoliński’, dalej linia oddalona 133m na wschód od zachodniej granicy działki ew. nr 15 z obrębu 1-06-40 przy południowo-wschodnim narożniku granicy Rezerwatu ‘Las Natoliński’ w kierunku południowym do południowej granicy działki ew. nr 18 z obrębu 1-06-40, południowa granica tej działki do wschodniej granicy działki ew. nr 102 z obrębu 1-06-54, wschodnia granica tej działki w kierunku południowym do przecięcia z przedłużeniem północnej granicy działki ew. nr 69 z obrębu 1-06-54, północna granica tej działki w kierunku zachodnim do zachodniej granicy działki nr 33 z obrębu 1-06-54; od zachodu: zachodnia granica działki ew. nr 33 z obrębu 1-06-54 do granicy Rezerwatu ‘Las Natoliński’, południowa granica Rezerwatu ‘Las Natoliński’ wzdłuż północnej granicy obrębu 1-06-54 i wschodnia granica Rezerwatu ‘Las Natoliński’ wzdłuż zachodniej granicy obrębu 1-06-40, do północnej linii rozgraniczającej ul. Pałacowej,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 czerwca 2019r. do 29 lipca 2019r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 16  lipca 2019 r.  (wtorek)  o godz. 17.30 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Klimczaka 2, parter- sala widowiskowa. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 29 sierpnia 2019r.
Jako wniesione na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

------------- 
Informacja o dyżurach projektantów planu:
Dyżury projektanta odbywać się będą w terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu (od 19 czerwca do 29 lipca 2019 r.), we wtorki 25 czerwca oraz 2 i 9 lipca w godz. 8.30 – 12.00, a także 16 i 23 lipca w godz. 12.00-16.00 w miejscu wyłożenia projektu planu, ul. Marszałkowska 77/79 – parter - tzw. „czarna sala”.


Załączniki
obwieszczenie
konsultacje społeczne - plakat
projekt planu - tekst
projekt planu - rysunek
Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek
Składanie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 
formularz uwagi do projektu planu (do wypełnienia odręcznie) 
formularz uwagi do projektu planu (do wypełnienia na komputerze i wydrukowania)
Klauzula RODO - prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych


Data ogłoszenia
2019-06-12

Data wprowadzenia:  12-06-2019

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Powsin w rejonie ul. Czekoladowej (Wilanów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską (Mokotów) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum w okolicy pętli tramwajowej Banacha (Ochota) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8 (Śródmieście) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski (Wawer) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Targówka Fabrycznego w rejonie ul. Księżnej Anny (Targówek)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ekspresowej (Białołęka)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu stacji kolejowej Warszawa Praga (Praga Północ, Targówek) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Spornej (Ursynów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc cz.IIA (Mokotów) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Henrykowa (Białołęka) - wykaz uwag po sprostowaniu
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Stadionu Narodowego (Praga Południe) - sprostowanie do wykazu uwag
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. Krasickiego (Mokotów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Fromborskiej (Wawer) - zmiana sposobu rozpatrzenia uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasta-Ogrodu Sadyba (Mokotów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa (Wawer) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Augustówki (Mokotów) - ponowne wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Północnych (Białołęka) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Henrykowa (Białołęka) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowej Pragi II (Praga - Północ) - podsumowanie i uzasadnienie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Mańki - część wschodnia (Białołęka) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego (Wilanów) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Żelaznej (Wola) - wykaz uwag

Wersja standardowa