Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Pałacowej w części wchodniej C (Wilanów) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Pałacowej w części wchodniej C (Wilanów) - wyłożenie

  Drukuj
 

OBWIESZCZENIE
o  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  projektu  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  rejonu  ulicy Pałacowej  w części  wschodniej  C

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn.zm.) oraz uchwały Nr LII/1370/ 2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia  19 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu  ulicy Pałacowej  w części  wschodniej,  zmienionej uchwałą Nr LXXII/ 1864/ 2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia  5 grudnia 2013 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu  ulicy Pałacowej  w części  wschodniej,  a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Pałacowej w części wschodniej C, w Dzielnicy Wilanów, którego obszar wyznacza:

  • od północny: północna linia rozgraniczająca ul. Pałacowej;
  • od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Przyczółkowej w kierunku południowym, do przecięcia z linią oddaloną równolegle o 5m na południe od północnej granicy działki ew. nr 39/2 z obrębu 1-06-40;
  • od południa:  linia oddalona równolegle o 5m na południe od północnej granicy działki ew. nr 39/2 i działki ew. nr 39/1 z obrębu 1-06-40 do przecięcia ze wschodnią granicą działki ew. nr 23 z obrębu 1-06-40, dalej linia biegnąca z tego punktu przecięcia do punktu przecięcia zachodniej granicy działki ew. nr 23 z linią oddaloną równolegle o 5m na południe od północnej granicy działki ew. nr 17 z obrębu 1-06-40, następnie linia oddalona równolegle o 5m na południe od północnej granicy działki ew. nr 17 z obrębu 1-06-40 do przecięcia z linią oddaloną 133m na wschód od zachodniej granicy działki ew. nr 15 z obrębu 1-06-40 przy południowo-wschodnim narożniku granicy Rezerwatu ‘Las Natoliński’, dalej linia oddalona 133m na wschód od zachodniej granicy działki ew. nr 15 z obrębu 1-06-40 przy południowo-wschodnim narożniku granicy Rezerwatu ‘Las Natoliński’ w kierunku południowym do południowej granicy działki ew. nr 18 z obrębu 1-06-40, południowa granica tej działki do wschodniej granicy działki ew. nr 102 z obrębu 1-06-54, wschodnia granica tej działki w kierunku południowym do przecięcia z przedłużeniem północnej granicy działki ew. nr 69 z obrębu 1-06-54, północna granica tej działki w kierunku zachodnim do zachodniej granicy działki nr 33 z obrębu 1-06-54;
  • od zachodu: zachodnia granica działki ew. nr 33 z obrębu 1-06-54 do granicy Rezerwatu ‘Las Natoliński’, południowa granica Rezerwatu ‘Las Natoliński’ wzdłuż północnej granicy obrębu 1-06-54 i wschodnia granica Rezerwatu ‘Las Natoliński’ wzdłuż zachodniej granicy obrębu 1-06-40, do północnej linii rozgraniczającej ul. Pałacowej,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 czerwca 2019r. do 29 lipca 2019r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 16  lipca 2019 r.  (wtorek)  o godz. 17.30 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Klimczaka 2, parter- sala widowiskowa. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 29 sierpnia 2019r.
Jako wniesione na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

------------- 

Informacja o dyżurach projektantów planu:

Dyżury projektanta odbywać się będą w terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu (od 19 czerwca do 29 lipca 2019 r.), we wtorki 25 czerwca oraz 2 i 9 lipca w godz. 8.30 – 12.00, a także 16 i 23 lipca w godz. 12.00-16.00 w miejscu wyłożenia projektu planu, ul. Marszałkowska 77/79 – parter - tzw. „czarna sala”.

Data ogłoszenia:
12-06-2019
Data wprowadzenia:  12-06-2019
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 12-06-2019
Aktualizujący Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 18-06-2019
Zatwierdzający Marek Łapiński 19-06-2019
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-06-2019
Liczba odwiedzin: 2377

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe