Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Chodkiewicza (Mokotów) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Chodkiewicza (Mokotów) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Chodkiewicza

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady m. st. Warszawy nr XCIV/2811/2010 z dnia 9 listopada 2010 r., a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Chodkiewicza obejmującego obszar, który wyznacza:

  • od południa: południowa linia rozgraniczająca ul. Racławickiej na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Miłobędzkiej, wschodnia granica ul. Miłobędzkiej do południowej granicy dz. ew. nr 10 z obrębu 1-01-16, południowa granica działki 10 z obrębu 1-01-16, południowe granice działek: nr 8/3 z obrębu 1-01-16, nr 9 z obrębu 1-01-16, północna granica dz. ew. nr 115 z obrębu 1-02-01, przedłużenie północnej granicy dz. ew. nr 115 z obrębu 1-02-01 do wschodniej granicy dz. ew. nr 42 z obrębu 1-01-18;
  • od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Wołoskiej i ul. św. Andrzeja Boboli do ul. Rostafińskich;
  • od północy: północna linia rozgraniczająca ul. Rostafińskich;
  • od zachodu: oś ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Rostafińskich do ul. Racławickiej

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 września 2013 r. do 2 października 2013 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XIII, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy – bip.warszawa.pl .

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 16 września 2013 r. w Centrum ŁOWICKA w Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Łowicka 21, o godzinie 16.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m. st. Warszawy, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 23 października 2013 r.

Data ogłoszenia:
19-08-2013
Data wprowadzenia:  19-08-2013
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 19-08-2013
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-08-2013
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-08-2013
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-08-2013
Liczba odwiedzin: 5329
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe