Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Burakowskiej (Wola) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Burakowskiej (Wola) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Burakowskiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Rady
m.st. Warszawy Nr LXXXII/2078/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Burakowskiej
, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Burakowskiej, którego obszar wyznacza:

  • od północy: obręb 6-03-03 - północna granica działki nr 27; północna granica obrębu 6-03-01; obręb 6-03-02 - północna granica działki nr 1;
  • od wschodu: al. Jana Pawła II – obręb 6-03-02 – linia łącząca północno-wschodni narożnik działki nr 4 z północną granicą działki nr 1, zachodnia granica działki nr 19, zachodnia granica działki nr 34,  północna i  zachodnia granica działki nr 38; obręb
    6-03-05 – wschodnia granica działki nr 14;
  • od południa: ul. Powązkowska: - obręb 6-03-05 - południowa granica działki nr 14, południowa granica działki nr 17, południowa granica działki nr 14, południowa granica działki nr 10;
  • od zachodu: ul. J. Ostroroga: - obręb 6-03-05- zachodnia granica działki nr 10, południowo – zachodnia granica działki nr 3, wschodnia i północna granica działki nr 2; obręb 6-03-03 - zachodnia granica działki nr 27,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 22 listopada do 29 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w godz. od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku,
a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://www.bip.warszawa.pl.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90, w sali sesji, niski parter, o godz. 17.30.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
18 stycznia 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
- opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub
- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570) lub
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570).

-----------------

Informacja o dyżurach projektantów w siedzibie BAiPP:

  • poniedziałek, godz. 13.00 - 16.00
  • piątek, godz. 13.00 - 16.00

 

Data ogłoszenia:
14-11-2017
Data wprowadzenia:  13-11-2017
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 13-11-2017
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 14-12-2017
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 14-12-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-12-2017
Liczba odwiedzin: 1983
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe