Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Burakowskiej (Wola) - ponowne wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Burakowskiej (Wola) - ponowne wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Burakowskiej

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 i poz. 1566) oraz uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXII/2078/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Burakowskiej, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, poz. 1566 i poz. 1999) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Burakowskiej w następującym zakresie:

  • zmiany brzmienia zapisu § 4 ust. 9 pkt 1 lit. b) dla terenów usług i rzemiosła U;
  • zmiany brzmienia zapisu § 6 ust. 2 pkt 3; dotyczy sytuowania tablic i urządzeń reklamowych;
  • zmiany brzmienia ustaleń szczegółowych dla terenu B1.3 U – jednostka redakcyjna § 19 ust. 3 pkt 2 i 3 (dawny § 19 pkt 3 Wiersz 3 i 4 tabeli);
  • rezygnacji z wyznaczania drogi wewnętrznej B1.4 KDw, co skutkuje usunięciem zapisu dawnego §19 pkt 4,włączeniem dawnego terenu drogi do terenu B1.2 U oraz usunięciem zapisów dotyczących obsługi komunikacyjnej poprzez drogę wewnętrzną B1.4 KDw z terenów A1.2KK, B1.1 ZC i B1.2U;
  • zmiany wskaźnika maksymalnej i minimalnej wysokości zabudowy, określonych dla terenu C6.1 U-KS - jednostka redakcyjna - §20 ust. 7 pkt 2 lit. b i c (dawny §20 pkt 7. Wiersz 3. tabeli, tiret 2);
  • zmiany wskaźnika maksymalnej wysokości zabudowy oraz minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej, określonych dla terenu C6.3 UHB/U-K - jednostka redakcyjna - §20 ust. 9 pkt 2 lit. b i f (dawny §20 pkt 9. Wiersz 3. tabeli, tiret 2 i 6);
  • zmiany przeznaczenia terenu z 3KDD-PJ ulica /droga publiczna/ - aleja pieszo-jezdna na C7.2 KDw droga wewnętrzna, co skutkuje usunięciem z §26 dawnego punktu 3, dodaniem do §20 projektu uchwały ustępu 11 – ustaleń szczegółowych dla terenu C7.2 KDw oraz zmianie zapisów dotyczących obsługi komunikacyjnej poprzez aleję pieszo-jezdną 3KDD-PJ terenów C6.2 MW i C7.1 MW na obsługę komunikacyjną poprzez drogę wewnętrzną C7.2KDw;
  • ustalenia nakazu zagospodarowania terenu 2KD-PM w sposób uniemożliwiający przejazd z terenu placu miejskiego 2KD-PM na teren placu miejskiego 3KD-PM - jednostka redakcyjna §27 ust. 2 pkt 4 lit. f [dawny §27 pkt 2 wiersz 5. tabeli];
  • zmian rysunku planu w zakresie przedstawionym na załączniku graficznym;

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22. maja 2018 r. do 22. czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6. czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 77/79, na parterze o godz. 17:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13. lipca 2018r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
• opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
• opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

---------------

Informacja o dyżurach projektantów planu

Dyżury projektanta odbywać się będą w terminie wyłożenia  projektu planu do wglądu publicznego w poniedziałki 28 maja i 4, 11, 18 czerwca 2018 r. godz. 13.00 – 16.00
w miejscu wyłożenia projektu planu, ul. Marszałkowska 77/79 - na parterze w sali konferencyjnej

Data ogłoszenia:
14-05-2018
Data wprowadzenia:  14-05-2018
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 14-05-2018
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 22-05-2018
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 22-05-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-05-2018
Liczba odwiedzin: 1670
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe