Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej - część I (Praga Południe) - przedłużenie terminu wyłożenia oraz składania uwag, nowy termin dyskusji publicznej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej - część I (Praga Południe) - przedłużenie terminu wyłożenia oraz składania uwag, nowy termin dyskusji publicznej

  Drukuj
 

OBWIESZCZENIE
o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Podskarbińskiej – część I,
o przedłużeniu terminu składania uwag do wyłożonego projektu planu
oraz o terminie przeprowadzenia dyskusji publicznej
nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 293) oraz  uchwały nr XII/198/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej, zmienionej uchwałą Nr XVII/419/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r., a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej - część I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o przedłużeniu terminu składania uwag do wyłożonego projektu planu, którego granice wyznaczają:

  • od północy: linia łącząca południowy kraniec wschodniej granicy dz. ew. nr 13 z obrębu 3-02-02 z punktem zbiegu granic dz. ew. nr 3, 10, 12 z obrębu 3-02-03, północne granice dz. ew. nr 10, 8, 11 z obrębu 3-02-03, linia łącząca punkt zbiegu granic dz. ew. nr 11, 25, 7 z obrębu 3-02-03 z południowym krańcem zachodniej granicy dz. ew. nr 2/1 z obrębu 3-02-11, południowo-zachodnia granica dz. ew. nr 2/1 z obrębu 3-02-11, południowe granice dz. ew. nr 2/1, 4 z obrębu 3-02-11, południowe granice dz. ew. nr 18, 17/2, 8/1 z obrębu 3-02-12, linia przedłużająca południową granicę dz. ew. nr 8/1 z obrębu 3-02-12 do północnej granicy dz. ew. nr 13/6 z obrębu 3-02-12, północne granice dz. ew. nr 13/6, 13/5, 14/5 z obrębu 3-02-12;
  • od wschodu: zachodnie granice dz. ew. nr 15 z obrębu 3-02-12 i dz. ew. nr 29 z obrębu 3-04-02, linia łącząca punkt zbiegu granic dz. ew. nr 28, 29, 77 z obrębu 3-04-02 z punktem zbiegu granic dz. ew. nr 44, 45, 77 z obrębu 3-04-02;
  • od południa: południowe linie rozgraniczające ul. Dwernickiego, ul. Stanisławowskiej i ul. Mińskiej;
  • od zachodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Chodakowskiej.

Przedłużony termin wyłożenia do publicznego wglądu ustala się do dnia 22 lipca 2020 r.
Przedłużony termin składania uwag ustala się do dnia 5 sierpnia 2020 r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 21 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 17.00.
Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i formuły przeprowadzenia dyskusji publicznej będą ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: www.architektura.um.warszawa.pl
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Jako wniesione na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Małgorzata Nowaczyk
Zastępca Dyrektora
Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego

 

Data ogłoszenia:
29-06-2020
Data wprowadzenia:  29-06-2020
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-06-2020
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-06-2020
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-06-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-06-2020
Liczba odwiedzin: 127
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe