Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Buchnika (Białołęka) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Buchnika (Białołęka) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego rejonu Buchnika

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Rady m. st. Warszawy Nr LXIV/2001/2009 z dnia 22 października 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Buchnika, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Buchnika, którego granice wyznaczają:

  • od północy: granica administracyjna m.st. Warszawy na odcinku od północno-wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 60/5 z obrębu 4-01-25 do północno-wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Modlińskiej,
  • od północnego-wschodu: północno-wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Modlińskiej do północno-zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Aluzyjnej,
  • od południowego-wschodu: północno-zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Aluzyjnej do północnej granicy Kanału Henrykowskiego, północna granica Kanału Henrykowskiego do północno-wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 125 z obrębu 4-01-27,
  • od zachodu: północno-wschodnie granice działek ewidencyjnych nr: 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116 z obrębu 4-01-27, północno-wschodnie granice działek ewidencyjnych nr:126, 125, 124, 123, 104, 90, 121 z obrębu 4-01-24 do północno-wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 120/2 z obrębu 4-01-24, północno-wschodnie granice działek ewidencyjnych
    nr: 120/2, 120/1 z obrębu 4-01-24 do północno-wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr: 46/20 z obrębu 4-01-25, północno-wschodnie granice działek ewidencyjnych nr: 46/20, 16/2, 60/4 z obrębu 4-01-25, północno-wschodnia i wschodnia granica działki ewidencyjnej nr 60/5 z obrębu 4-01-25 do granicy administracyjnej m.st. Warszawy,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 25 maja do 26 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Modlińska 197, o godz. 17:00 w Sali konferencyjnej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy (z zaznaczeniem „Uwaga do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Buchnika”), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2018 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
• opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
• opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

---------------

Informacja o dyżurach projektantów planu

Dyżury projektanta odbywać się będą w terminie wyłożenia  projektu planu do wglądu publicznego we wtorki 29 maja, 5, 12, 19 i 26 czerwca 2018 r. godz. 10.00 – 13.00
oraz w czwartki 7, 14, 21 czerwca 2018 r. w godz. 13.30 – 15.30
w miejscu wyłożenia projektu planu, ul. Marszałkowska 77/79 - na parterze w sali konferencyjnej.

Data ogłoszenia:
17-05-2018
Data wprowadzenia:  17-05-2018
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 17-05-2018
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 26-07-2018
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 26-07-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-07-2018
Liczba odwiedzin: 1543
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe