Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek (Targówek) - przedłużenie terminu wyłożenia

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek (Targówek) - przedłużenie terminu wyłożenia

  Drukuj
 

Warszawa, dnia   12 marca 2020 r.

Znak sprawy: AM-ZP-P.6721.1.2020.KAK

OBWIESZCZENIE
o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek oraz o przedłużeniu terminu składania uwag do wyłożonego projektu planu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 293) oraz uchwały Nr XCIV/2424/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o przedłużeniu terminu składania uwag do wyłożonego projektu planu, którego obszar wyznacza:

  • od północy: działki ewidencyjne w obrębie 4-08-05, w tym: północne granice dz. ew. nr 38/2 i 38/4, linia łącząca północno-wschodni narożnik dz. ew. nr 38/4 z południowo-zachodnim narożnikiem dz. ew. nr 28/14, południowa granica dz. ew. nr 28/14 oraz linia łącząca jej południowo-wschodni narożnik z północno-zachodnim narożnikiem dz. ew. nr 39 oraz północna granica dz. ew. nr 39 i jej przedłużenie do wschodniej granicy Kanału Bródnowskiego; wschodnia granica Kanału Bródnowskiego, linia łącząca południowy narożnik dz. ew. nr 1/47 z zachodnim narożnikiem dz. ew. nr 1/22 w obrębie 4-09-03; północna linia rozgraniczająca ulicy Kondratowicza, granice Parku Leśnego Bródno;
  • od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Kleopatry oraz jej przedłużenie, północna linia rozgraniczająca ul. Penelopy, prosta wyznaczona przez wschodnie granice dz. ew. nr 31/16, 31/17, 31/18, 39/19 i 34/4 z obrębu 4-09-06 i jej przedłużenie do północnej linii rozgraniczającej ul Kanałowej;
  • od południa: północna linia rozgraniczająca ul. Kanałowej i jej przedłużenie do granicy obrębu 4-09-12, południowe granice działek ewidencyjnych z obrębu 4-09-12 w tym: dz. ew. nr 1/3 i 3/23 oraz przedłużenie do zachodniej granicy Kanału Bródnowskiego, wschodnie i południowe granice działek ewidencyjnych z obrębu 4-09-12 w tym: dz. ew. nr 15 i 1/5 oraz wschodnia granica dz. ew. nr 1/6, prosta wyznaczona przez przedłużenie oraz południową linię rozgraniczającą ul. Simona Bolivara;
  • od zachodu: prosta wyznaczona przez przedłużenie oraz zachodnie granice działek 75 i 73, i północna granica dz. ew. nr 74 z obrębu 4-08-15, linia wyznaczona przez przedłużenie oraz zachodnią granicę dz. ew. 38/2 z obrębu 4-08-05;

Przedłużony termin wyłożenia do publicznego wglądu ustala się do dnia 27 kwietnia 2020 r.
O terminie dyskusji publicznej Prezydent m.st. Warszawy zawiadomi w odrębnym obwieszczeniu.
Przedłużony termin składania uwag ustala się do dnia 21 maja 2020 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Jako wniesione na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Marlena Happach
Dyrektor Biura
Architektury i Planowania Przestrzennego

Dostęp do Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Można skorzystać z umieszczonego tam formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który trzeba wypełnić, zapisać i dołączyć do wniosku ogólnego jako załącznik.

UWAGA!

Informujemy, że zgodnie z art. 15zzs. 1. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567, 568, 695), w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w  trwających procedurach planistycznych,  terminy wyłożenia planów do publicznego wglądu (w tym zbieranie uwag do planu i organizacja dyskusji publicznych), ulegają zawieszeniu, do czasu zakończenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Jednocześnie wyjaśniamy, że zgłoszona w tym stanie uwaga, jest skuteczna. Po zakończeniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego bieg terminów zostanie wznowiony, a ich długość zostanie podana w ogłoszeniach.

Data ogłoszenia:
12-03-2020
Data wprowadzenia:  12-03-2020
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 12-03-2020
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 22-04-2020
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 22-04-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-04-2020
Liczba odwiedzin: 663
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe