Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek (Targówek) - ponowne wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek (Targówek) - ponowne wyłożenie

  Drukuj
 

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XCIV/2424/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek, którego obszar wyznacza:

  • od północy: działki ewidencyjne w obrębie 4-08-05, w tym: północne granice dz. ew. nr 38/2 i 38/4, linia łącząca północno-wschodni narożnik dz. ew. nr 38/4 z południowo-zachodnim narożnikiem dz. ew. nr 28/14, południowa granica dz. ew. nr 28/14 oraz linia łącząca jej południowo-wschodni narożnik z północno-zachodnim narożnikiem dz. ew. nr 39 oraz północna granica dz. ew. nr 39 i jej przedłużenie do wschodniej granicy Kanału Bródnowskiego; wschodnia granica Kanału Bródnowskiego, linia łącząca południowy narożnik dz. ew. nr 1/47 z zachodnim narożnikiem dz. ew. nr 1/22 w obrębie 4-09-03; północna linia rozgraniczająca ulicy Kondratowicza, granice Parku Leśnego Bródno;
  • od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Kleopatry oraz jej przedłużenie, północna linia rozgraniczająca ul. Penelopy, prosta wyznaczona przez wschodnie granice dz. ew. nr 31/16, 31/17, 31/18, 39/19 i 34/4 z obrębu 4-09-06 i jej przedłużenie do północnej linii rozgraniczającej ul Kanałowej;
  • od południa: północna linia rozgraniczająca ul. Kanałowej i jej przedłużenie do granicy obrębu 4-09-12, południowe granice działek ewidencyjnych z obrębu 4-09-12 w tym: dz. ew. nr 1/3 i 3/23 oraz przedłużenie do zachodniej granicy Kanału Bródnowskiego, wschodnie i południowe granice działek ewidencyjnych z obrębu 4-09-12 w tym: dz. ew. nr 15 i 1/5 oraz wschodnia granica dz. ew. nr 1/6, prosta wyznaczona przez przedłużenie oraz południową linię rozgraniczającą ul. Simona Bolivara;
  • od zachodu: prosta wyznaczona przez przedłużenie oraz zachodnie granice działek 75 i 73, i północna granica dz. ew. nr 74 z obrębu 4-08-15, linia wyznaczona przez przedłużenie oraz zachodnią granicę dz. ew. 38/2 z obrębu 4-08-05;

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 lutego do 26 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 12 marca 2020 r. (czwartek) w Urzędzie Dzielnicy Targówek w sali konferencyjnej na parterze, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa o godz. 17.30

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego,
ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu zamieszkania lub siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 21 kwietnia 2020 r.
Jako wniesione na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
(-) Małgorzata Nowaczyk
Zastępca Dyrektora
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Praga tel. (22) 443 23 37

------------- 

Informacja o dyżurach projektantów planu:

Dyżury projektantów odbywać się będą w terminie wyłożenia  projektu planu do wglądu publicznego w miejscu wyłożenia projektu planu tj. w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego  ul. Marszałkowska 77/79 w środy - 4 i 25 marca 2020 r. w godzinach 8.00 – 11.00 oraz 11 marca 2020 r. w godzinach 13.00-16.00 oraz w Urzędzie Dzielnicy Targówek w dniu 18 marca 2020 r. w godzinach 16.00-19.00.

-------------

UWAGA! Komunikat o odwołaniu zaplanowanych dyskusji publicznych oraz dyżurów z projektantami

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydenta m.st. Warszawy, ogłoszoną 10 marca 2020 roku, odwołujemy zaplanowane dyskusje publiczne i dyżury dotyczące projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Patrz: Komunikat o odwołaniu zaplanowanych dyskusji publicznych oraz dyżurów z projektantami (konsultacje społeczne)

 

-------------

UWAGA! Komunikat o zawieszeniu terminów wyłożenia w trwających procedurach planistycznych

Informujemy, że zgodnie z art. 15zzs. 1. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567, 568, 695), w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w  trwających procedurach planistycznych,  terminy wyłożenia planów do publicznego wglądu (w tym zbieranie uwag do planu i organizacja dyskusji publicznych), ulegają zawieszeniu, do czasu zakończenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Jednocześnie wyjaśniamy, że zgłoszona w tym stanie uwaga, jest skuteczna. Po zakończeniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego bieg terminów zostanie wznowiony, a ich długość zostanie podana w ogłoszeniach.

-------------

UWAGA! Komunikat o wznowieniu terminów wyłożenia w trwających procedurach planistycznych

Informujemy, że zgodnie z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782) w związku z art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) termin wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek do publicznego wglądu i termin na składanie uwag zostają wznowione i biegną dalej od dnia 23.05.2020 r.

Termin wyłożenia do publicznego wglądu upływa w dniu 19 czerwca 2020 r.
Termin składania uwag upływa w dniu 13 lipca 2020 r.

Jednocześnie zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 870) w związku z zakazem zgromadzeń o terminie dyskusji publicznej Prezydent m.st. Warszawy zawiadomi w odrębnym ogłoszeniu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
 Jako wniesione na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
 /-/ Marlena Happach
 Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Dostęp do Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Można skorzystać z umieszczonego tam formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który trzeba wypełnić, zapisać i dołączyć do wniosku ogólnego jako załącznik.

 

-------------

UWAGA! Komunikat o terminie przeprowadzenia dyskusji publicznej

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 17.00:

  • w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20, sala ślubów, oraz
  • poprzez udział w dyskusji publicznej transmitowanej online z możliwością zadawania pytań. Link do You tube

W sali, w której będzie odbywać się spotkanie, będzie mogło przebywać jedynie 20 uczestników. Z tego powodu i w trosce o nas wszystkich zachęcamy Państwa do udziału w dyskusji online, gdzie również będzie można zadać pytanie. Projektanci będą odpowiadali publicznie zarówno na pytania z sali, jak i pytania z czatu online. Nagranie dyskusji będzie dostępne na stronach: www.architektura.um.warszawa.pl oraz www.konsultacje.um.warszawa.pl.

Każdy, kto chce wziąć udział w spotkaniu w budynku Urzędu Dzielnicy, powinien  mieć zasłonięte usta i nos. Ograniczenia wynikają z zagrożenia epidemicznego. Organizację spotkania dostosowujemy do wytycznych (https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia) na dzień 12 czerwca 2020. Jeśli wytyczne się zmienią, będziemy też zmieniać sposób organizacji spotkania, prosimy więc o śledzenie aktualizacji. 

Data ogłoszenia:
18-02-2020
Data wprowadzenia:  18-02-2020
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 18-02-2020
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 17-06-2020
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 17-06-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-06-2020
Liczba odwiedzin: 1056
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe