Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego (Wilanów) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego (Wilanów) - wyłożenie

  Drukuj
 

O G Ł O S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz.1073 z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XLVII/ 1268 /2012  z dnia  22  listopada  2012r.. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego, a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego, którego granice wyznaczają:

  • od północny: północna linia rozgraniczająca al.Wilanowskiej biegnąca  od punktu przecięcia  północnej granicy działki  nr 48/18 z obrębu 1-05-47 z przedłużeniem wschodniej granicy działki nr 106 z obrębu 1-10-15  dalej  po północnej granicy działek  nr 48/18 i  48/24  z obrębu 1-05-47, po północnej granicy działek   nr  9/4, 9/2, 9/6 z obrębu 1-05-50 i dalej po  północnej granicy działki   nr  7/29  z obrębu 1-05-50 i jej przedłużenie do punktu przecięcia ze  wschodnią granicą działki nr 26/5 z obrębu 1-05-52;
  • od wschodu: wschodnia granica działki nr 26/5 z obrębu 1-05-52 (od ww. punktu przecięcia) i dalej  wschodnia linia rozgraniczająca ul.Przyczółkowej biegnąca po wschodniej granicy działek nr 26/6 i 26/4 z obrębu 1-05-52 i dalej po wschodniej granicy działki 1 z obrębu 1-05-53,  po wschodniej granicy działki 31/9 z obrębu 1-05-54 do punktu jej przecięcia  z przedłużeniem południowej linii rozgraniczającej ulicy A.Branickiego;
  • od południa:  południowa linia rozgraniczająca ulicy A. Branickiego biegnąca po południowej granicy działki nr 2/65 z obrębu 1-10-37  od ww. punktu przecięcia   jej przedłużenia ze wschodnią linią rozgraniczającą  ul.Przyczółkowej   do  punktu przecięcia    z przedłużeniem  zachodniej linii rozgraniczającej  ulicy Kazachskiej;
  • od zachodu:  zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Kazachskiej biegnąca  po zachodniej granicy działki nr 2/63 z obrębu 1-10-37 i jej przedłużenie do punktu przecięcia z południową linią rozgraniczającą ulicy A. Branickiego i dalej na północ zachodnia granica działki nr 7/36 z obrębu 1-10-26 i jej przedłużenie do zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Herbu Leliwa (bez trójkąta widoczności) biegnącej po zachodniej granicy działki  nr 4/45 z obrębu 1-10-26 i jej przedłużenie do zachodniej linii rozgraniczającej ul.Rycerstwa Polskiego biegnącej po wschodniej   granicy działki nr 98 z obrębu 1-10-15 i jej przedłużenie do wschodniej granicy działki nr 106 z obrębu 1-10-15, dalej wschodnia granica działki nr 106 z obrębu 1-10-15 i jej przedłużenie do północnej   linii rozgraniczającej al.Wilanowskiej

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w terminie od 22 czerwca 2018 r. do  30 lipca 2018 r.
w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu  12 lipca  2018 r. (czwartek) o godz. 17.00   w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul.Klimczaka 2,  parter – sala  widowiskowa.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija  30 sierpnia 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
1)   opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2)   opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

---------------

Informacja o dyżurach projektantów planu

Dyżury projektanta odbywać się będą w terminie wyłożenia  projektu planu do wglądu publicznego w piątki w godz. 11.30 – 15.30 (tj. 22 i 29 czerwca oraz 6, 13, 20 i 27 lipca) w miejscu wyłożenia projektu planu, ul. Marszałkowska 77/79 - na parterze w sali konferencyjnej.
Ponadto ustalono dyżur projektanta planu w terenie tj. w Urzędzie Dzielnicy Wilanów przy ul. Klimczaka 2, na parterze w sali widowiskowej 10 lipca 2018r. (wtorek) w godzinach od 16.00 do 19.00. 

 

Data ogłoszenia:
15-06-2018
Data wprowadzenia:  15-06-2018
 
 
Wprowadził Szymański Michał (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 15-06-2018
Aktualizujący Szymański Michał (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 22-06-2018
Zatwierdzający Szymański Michał (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 22-06-2018
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-06-2018
Liczba odwiedzin: 1645
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe