Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego (Wilanów) - ponowne wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego (Wilanów) - ponowne wyłożenie

  Drukuj
 

O G Ł O S Z E N I E
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu  Przedpola  Pałacu  Wilanowskiego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1945 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XLVII/ 1268 /2012 z dnia  22 listopada  2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego, a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego, którego granice wyznaczają:

 • od północny: północna linia rozgraniczająca al. Wilanowskiej biegnąca od punktu przecięcia  północnej granicy działki  nr 48/18 z obrębu 1-05-47 z przedłużeniem wschodniej granicy działki nr 106 z obrębu 1-10-15  dalej  po północnej granicy działek nr 48/18 i  48/24 z obrębu 1-05-47, po północnej granicy działek   nr  9/4, 9/2, 9/6 z obrębu 1-05-50 i dalej po  północnej granicy działki   nr  7/29  z obrębu 1-05-50 i jej przedłużenie do punktu przecięcia ze  wschodnią granicą działki nr 26/5 z obrębu
  1-05-52;
 • od wschodu: wschodnia granica działki nr 26/5 z obrębu 1-05-52 (od ww. punktu przecięcia) i dalej wschodnia linia rozgraniczająca ul. Przyczółkowej biegnąca
  po wschodniej granicy działek nr 26/6 i 26/4 z obrębu 1-05-52 i dalej po wschodniej granicy działki 1 z obrębu 1-05-53, po wschodniej granicy działki 31/9 z obrębu 1-05-54 do punktu jej przecięcia z przedłużeniem południowej linii rozgraniczającej ulicy A. Branickiego;
 • od południa:  południowa linia rozgraniczająca ulicy A. Branickiego biegnąca
  po południowej granicy działki nr 2/65 z obrębu 1-10-37 od ww. punktu przecięcia jej przedłużenia ze wschodnią linią rozgraniczającą ul. Przyczółkowej do punktu przecięcia    z przedłużeniem  zachodniej linii rozgraniczającej  ulicy Kazachskiej;
 • od zachodu: zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Kazachskiej biegnąca
  po zachodniej granicy działki nr 2/63 z obrębu 1-10-37 i jej przedłużenie do punktu przecięcia z południową linią rozgraniczającą ulicy A. Branickiego i dalej na północ zachodnia granica działki nr 7/36 z obrębu 1-10-26 i jej przedłużenie do zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Herbu Leliwa (bez trójkąta widoczności) biegnącej po zachodniej granicy działki nr 4/45 z obrębu 1-10-26 i jej przedłużenie do zachodniej linii rozgraniczającej ul. Rycerstwa Polskiego biegnącej po wschodniej granicy działki nr 98 z obrębu 1-10-15 i jej przedłużenie do wschodniej granicy działki nr 106 z obrębu 1-10-15, dalej wschodnia granica działki nr 106 z obrębu 1-10-15 i jej przedłużenie
  do północnej  linii rozgraniczającej al. Wilanowskiej,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 19 sierpnia 2019 r.
do  20 września  2019 r.
w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także
w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 11 września 2019 r. (środa) o godz. 17.30 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Klimczaka 2, parter – sala widowiskowa.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 14 października 2019 r.
Jako wniesione na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

------------- 

Informacja o dyżurach projektantów planu:

Dyżury projektantów odbywać się będą w terminie wyłożenia  projektu planu do wglądu
publicznego w miejscu wyłożenia projektu planu tj. w Biurze Architektury i Planowania
Przestrzennego - ul. Marszałkowska 77/79 w czwartki  22, 29 sierpnia i 5, 12, 19 września 2019 r. w godz. 11.30 – 15.30 oraz w Urzędzie Dzielnicy Wilanów - na sali widowiskowej - we wtorki  3, 17 września 2019 r. w g. 16.00 - 19.00.

Data ogłoszenia:
09-08-2019
Data wprowadzenia:  09-08-2019
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 09-08-2019
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-08-2019
Zatwierdzający Marek Łapiński 19-08-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-08-2019
Liczba odwiedzin: 2345
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe