Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Zawiszy (Ochota) - wyłożenie do publicznego wglądu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Zawiszy (Ochota) - wyłożenie do publicznego wglądu

  Drukuj
 

Warszawa, 9 maja 2022 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Zawiszy

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z uchwałą Nr LXXIII/2071/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Zawiszy, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 i 2389) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Zawiszy, położonego w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, którego granice wyznaczają:

 • od północy: północna granica działki nr 6 obręb 20201 od przedłużenia osi ulicy Spiskiej do północnej granicy działki nr 46 obręb 20201, północna granica działki nr 46 obręb 20201, północna granica działki nr 1 obręb 20101, północna granica działki nr 2/2 obręb 20101 do przecięcia z północną granicą działki nr 19/4 obręb 60109;
 • od wschodu: linia prosta łącząca narożnik przecięcia północnej granicy działki nr 2/2 obręb 20101 oraz północnej granicy działki nr 19/4 obręb 60109 z północno-zachodnim narożnikiem działki nr 2/1 obręb 20101, zachodnia granica działki nr 2/1 obręb 20101; 
 • od południowego wschodu: południowa granica działki nr 2/2 obręb 20101, południowa granica działki nr 1 obręb 20101, północna granica działki nr 29 obręb 20202, zachodnia granica działki nr 29 obręb 20202 do osi ulicy Niemcewicza;
 • od południa: oś ulicy Niemcewicza do przecięcia z osią ulicy Spiskiej;
 • od południowego zachodu: oś ulicy Spiskiej i jej przedłużenie do północnej granicy działki nr 6 obręb 20201.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 18 maja 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego przy Al. Jerozolimskie 44 (poziom -1 wejście od WOM, za Rotundą), w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 25 maja 2022 r. (środa) o godz. 17.00.

Z powodu stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dyskusja publiczna odbędzie się w formie online. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: architektura.um.warszawa.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz z art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:

 • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44 (Biurowiec Widok Towers), 00-024 Warszawa;
 • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Termin składania uwag upływa dnia 23 czerwca 2022 r.

Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Dyżur projektantów planu odbędzie się w terminie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego:

 • w formie telefonicznej – we wtorki (24 maja oraz 7 czerwca, w godzinach: 13.00 – 16.00) pod numerem telefonu 22 325 81 08;
 • oraz stacjonarnie – we wtorek 31 maja, w godzinach: 13.00 – 16.00, w Urzędzie Dzielnicy Ochota przy ul. Grójeckiej 17A.

z up. PRZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Wanda Stolarska
Zastępca Dyrektora
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

------------- 
Informacja o dyskusji publicznej:

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 25 maja 2022 r. (środa) o godz. 17.00 w formie online:

 • na YouTube (możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie),
 • na platformie ZOOM (możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym).

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych. Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji publicznej. Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć. Ustawa dopuszcza także składanie formalnych uwag do dyskutowanego planu drogą elektroniczną. Możesz złożyć taką uwagę, wysyłając maila na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl.

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Zachód tel. 22 443 15 97

Data ogłoszenia:
06-05-2022
Data wprowadzenia:  06-05-2022
 
 
Wprowadził Paź Justyna (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 06-05-2022
Aktualizujący Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 17-05-2022
Zatwierdzający Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 17-05-2022
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-05-2022
Liczba odwiedzin: 641

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe