Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej - część południowa(Mokotów) - ponowne wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej - część południowa(Mokotów) - ponowne wyłożenie

  Drukuj
 

O G Ł O S Z E N I E
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej - część południowa

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 z późn. zm.), w związku
uchwałą Nr LXII/1780/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej, zmienioną uchwałą nr L/1423/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r., a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej - część południowa, którego granice wyznaczają:

  • od północy: południowa linia rozgraniczająca ul. Stefana Batorego, zachodnia linia rozgraniczająca ul. Waryńskiego do granicy dzielnic Śródmieście i Mokotów, granica dzielnic Śródmieście i Mokotów do południowej i zachodniej granicy dz. ew. nr 1 z obrębu 1-01-13, zachodnia i południowa granica dz. ew. nr 1 z obrębu 1-01-13 i przedłużenie południowej granicy do północnej granicy dz. ew. nr 65 z obrębu 1-01-13, północna granica dz. ew. nr 65 z obrębu 1-01-13 i jej przedłużenie do granicy dzielnic Śródmieście i Mokotów, granica dzielnic Śródmieście i Mokotów do północnej granicy dz. ew. nr 100 z obrębu 5-05-11, północne granice dz. ew. nr 100 i dz. ew. nr 87 z obrębu 50511, południowa linia rozgraniczająca ul. Bagatela;
  • od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca Al. Ujazdowskich do ul. Klonowej, południowa linia rozgraniczająca ul. Klonowej, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Spacerowej do ul. Kujawskiej;
  • od południa: południowa linia rozgraniczająca ul. Kujawskiej, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Chocimskiej, południowa granica ciągu pieszego pomiędzy ul. Chocimską i ul. Puławską, zachodnia linia rozgraniczająca ul. Puławskiej, południowa linia rozgraniczająca ul. Rakowieckiej do ul. Wiśniowej;
  • od zachodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Wiśniowej od ul. Rakowieckiej do południowej linii rozgraniczającej ul. Stefana Batorego.
     

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 2 września 2019 r.
do  2 października  2019 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także
w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 16 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, w tzw. „czarnej sali” na parterze.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 23 października 2019 r.
Jako wniesione na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
albo podpisem osobistym.

------------- 

Informacja o dyżurach projektantów planu:

Dyżury projektantów odbywać się będą w terminie wyłożenia  projektu planu do wglądu publicznego w miejscu wyłożenia projektu planu tj. w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego - ul. Marszałkowska 77/79 we wtorki - 3 i 17 września 2019 r. w godz. 14.00 – 16.00 oraz 10 i 24 września 2019 r. w godz. 9.00 – 11.00.

Data ogłoszenia:
23-08-2019
Data wprowadzenia:  23-08-2019
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 23-08-2019
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 02-09-2019
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 02-09-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-09-2019
Liczba odwiedzin: 694
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe