Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Kamionka (Praga-Południe) - ponowne wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Kamionka (Praga-Południe) - ponowne wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Kamionka

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz w związku z uchwałami Rady m.st. Warszawy: nr XXX/952/2008 z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Kamionka; nr XLVI/1435/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Kamionka; a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Kamionka obejmującego obszar, który wyznacza:

  • od północy: północna granica działek ew. nr 2/3, 4/2, 5, 10, 9 z obrębu 3-02-02 oraz zachodnia i północna granica działki ew. nr 7 z obrębu 3-02-02 do zachodniej linii rozgraniczającej
    ul. Chodakowskiej;
  • od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Chodakowskiej, południowa linia rozgraniczająca ul. Mińskiej, południowa linia rozgraniczająca ul. Stanisławowskiej, zachodnia linia rozgraniczająca ul. Terespolskiej;
  • od południa: południowa linia rozgraniczająca ul. Stanisława Augusta i jej przedłużenie do północnej linii brzegowej Jez. Kamionkowskiego, północna linia brzegowa Jez. Kamionkowskiego;
  • od zachodu: przedłużenie linii, którą wyznacza wschodnia linia zabudowy ul. Lubelskiej, południowa linia rozgraniczająca ul. B. Joselewicza i ul. Żupniczej, linia wyznaczona przez zachodnią ścianę budynku przemysłowego zlokalizowanego na zamknięciu ul. Nowińskiej, biegnąca do południowej granicy terenów PKP;

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

w dniach od 30 grudnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 13 stycznia 2014 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2/4, sala 27.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 21 lutego 2014 r.

 

Data ogłoszenia:
20-12-2013
Data wprowadzenia:  20-12-2013
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 20-12-2013
Aktualizujący Marek Łapiński 30-12-2013
Zatwierdzający Marek Łapiński 30-12-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-12-2013
Liczba odwiedzin: 6544

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe