Kanał Wyżej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Anecina Północnego - część I (Białołęka) - wyłożenie

Treść
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu Anecina Północnego – część I

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4
ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady m.st. Warszawy nr LXXXII/2740/2006 z dnia 10 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Anecina Północnego, sprostowanej uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXX/2189/2010 z dnia 14 stycznia 2010 roku i zmienionej uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XLI/1148/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Anecina Północnego – część I, którego obszar wyznacza:
od północnego wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Modlińskiej na odcinku od przedłużenia południowo-wschodniej granicy osiedla „Winnica” do południowo-wschodniej linii rozgraniczającej ul. Mehoffera, od południowego wschodu: południowo-wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Mehoffera na odcinku od wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Modlińskiej do północno-wschodniej granicy mpzp osiedla Tarchomin, od południa: północno-wschodnia i północno-zachodnia granica mpzp osiedla Tarchomin, określona w uchwale nr XXXII/693/2004 z dn. 24.06.2004.r., na odcinku od południowo-wschodniej linii rozgraniczającej ul. Hanki Ordonówny, południowa linia rozgraniczająca ul. Hanki Ordonówny na odcinku od północno-zachodniej granicy mpzp osiedla Tarchomin do zachodniej linii rozgraniczającej ul. Leśnej Polanki, zachodnia linia rozgraniczająca ul. Leśnej Polanki na odcinku od południowej linii rozgraniczającej ul. Hanki Ordonówny do północnej granicy działki ew. nr 3/18 z obrębu 4-01-21, południowa linia rozgraniczająca ul. Topolowej na odcinku od zachodniej linii rozgraniczającej ul. Leśnej Polanki do zachodniej granicy działki ew. nr 3/37 z obrębu 4-01-21, zachodnie granice działek ew. nr 3/37 i 3/36 z obrębu 4-01-21 do południowej linii rozgraniczającej ul. Hanki Ordonówny, południowa linia rozgraniczająca ul. Hanki Ordonówny na odcinku od zachodniej granicy działki nr ew. 3/36 z obrębu 4-01-21 do południowo-wschodniej granicy ewidencyjnej działki 10/2 z obrębu 4-01-20, od zachodu: południowo-wschodnia granica ewidencyjna działki 10/2 z obrębu 4-01-20 na odcinku od południowej linii rozgraniczającej ul. Hanki Ordonówny do północnej granicy Rowu Winnickiego, północna granica Rowu Winnickiego na odcinku od południowo-wschodniej granicy ewidencyjnej działki 2-10/2 z obrębu 4-01-20 do północnej granicy działki ew. nr 8/5 z obrębu 4-01-14, północna i wschodnia granica działki ew. nr 8/5 z obrębu 4-01-14 do przedłużenia północnej granicy działki ew. nr 21/1 z obrębu 4-01-15, północna granica działki ew. nr 21/1 z obrębu nr 4-01-15 do północno-wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Leśnej Polanki, północno-wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Leśnej Polanki do przedłużenia południowo-wschodniej granicy osiedla „Winnica”, od północnego zachodu: przedłużenie południowo-wschodniej granicy osiedla „Winnica” na odcinku od północno-wschodniej linii rozgraniczającej ul. Leśnej Polanki do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Modlińskiej,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 17 grudnia 2012 r. do 23 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XIX, w godz. od 9.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XX, sala nr 2018, o godz. 16.00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2013 r.
---------------
INFORMACJE DODATKOWE
Dyżury projektanta planu w okresach 17-21 grudnia 2012 r. i 2-23 stycznia 2013 r.:
wtorek              9.00 – 13.00 środa                10.00 – 14.00 czwartek           12.00 – 15.00
Dodatkowe informacje w pokoju 1919.  
Tekst projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko znajduje się w pokoju 1919.
 


Załączniki
ogłoszenie (pdf, 629 KB) 
mapka z granicami planu (pdf, 87 KB)
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
tekst projektu planu (pdf, 0,8 MB)
rysunek projektu planu (jpg, 8,5 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko:
tekst prognozy (pdf, 24,3 MB) 
rysunek prognozy (jpg, 7,5 MB)
 
Składanie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - formularz uwagi
Odnośniki:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Anecina Północnego (Białołęka) - wyłożenie 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Anecina Północnego (Białołęka) - wykaz uwag 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Anecina Północnego (Białołęka) - wyłożenie 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Anecina Północnego (Białołęka) - wykaz uwag
 


Data ogłoszenia
2012-11-30

Data wprowadzenia:  07-12-2012

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Powsin w rejonie ul. Czekoladowej (Wilanów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską (Mokotów) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum w okolicy pętli tramwajowej Banacha (Ochota) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8 (Śródmieście) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski (Wawer) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Targówka Fabrycznego w rejonie ul. Księżnej Anny (Targówek)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ekspresowej (Białołęka)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu stacji kolejowej Warszawa Praga (Praga Północ, Targówek) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Spornej (Ursynów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc cz.IIA (Mokotów) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Henrykowa (Białołęka) - wykaz uwag po sprostowaniu
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Stadionu Narodowego (Praga Południe) - sprostowanie do wykazu uwag
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. Krasickiego (Mokotów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Fromborskiej (Wawer) - zmiana sposobu rozpatrzenia uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasta-Ogrodu Sadyba (Mokotów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa (Wawer) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Augustówki (Mokotów) - ponowne wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Północnych (Białołęka) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Henrykowa (Białołęka) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowej Pragi II (Praga - Północ) - podsumowanie i uzasadnienie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Mańki - część wschodnia (Białołęka) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego (Wilanów) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Żelaznej (Wola) - wykaz uwag

Wersja standardowa