Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej - część B - rejon ulicy Traugutta (Śródmieście) - wyłożenie do publicznego wglądu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej - część B - rejon ulicy Traugutta (Śródmieście) - wyłożenie do publicznego wglądu

  Drukuj
 

Warszawa, 30 września 2022 r.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej – część B – rejon ulicy Traugutta

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2022 r. poz. 503) oraz uchwały Nr LXI/1671/2013/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany wschodniej, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej – Część B - rejon ulicy Traugutta, którego granice wyznaczają:

 • od zachodu: obręb 5-03-07- wschodnia granica działki ew. nr 94, dalej zachodnia granica działki ew. nr 23, 15 i dalej przedłużenie zachodniej granicy działki ew. nr 15 w kierunku północnym (poprzez zachodnią granicę działki ew. nr 16/8), aż do przecięcia z północną granicą działki ew. nr 1/4;
 • od północy: obręb 5-03-07- fragment północnej granicy działki ewidencyjnej nr 1/4, do południowo-wschodniego narożnika działki ew. nr 31/3 z obrębu 5-03-04, od tego narożnika, osią ul. Królewskiej, do przecięcia z północną granicą działki ew. nr 1/4 z obrębu 5-03-07 i da-lej jej północną granicą, aż do jej północno- wschodniego narożnika;
 • od wschodu: obręb 5-03-07- wschodnia granica działek ewidencyjnych nr 1/4, 8, 17, 18, 23, 25, 27 i wschodnia granica działki nr 63, aż do jej południowo- wschodniego narożnika;
 • od południa: obręb 5-03-07- południowa granica działek ew. nr 63, 62/3, 62/4, 61, 99/2, 99/4, 99/3, aż do jej południowo-zachodniego narożnika;

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 października 2022 r. do 10 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, przy Al. Jerozolimskich 44, 00-024 Warszawa (poziom -1 wejście od WOM, za Rotundą), w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 20 października 2022 r. (czwartek) o godz. 17:00 w formie online. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: architektura.um.warszawa.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:

 • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa; 
 • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada 2022 r.
Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Dyżury projektanta planu odbędą się w terminie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego jedynie w formie telefonicznej pod numerem 22 325 81 08 we wtorki, dniach: 18 października w godz. 10:00-13:00, 25 października i 8 listopada w godz. 13:00-16:00

Z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Małgorzata Nowaczyk
Zastępca Dyrektora
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

--------------------

Informacja o dyskusji publicznej:

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 20 października 2022 r. (czwratek) o godz. 17.00 w formie online:

 • na YouTube (możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie),
 • na platformie ZOOM (możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl.
  Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym).

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych. Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji publicznej. Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć. Ustawa dopuszcza także składanie formalnych uwag do dyskutowanego planu drogą elektroniczną. Możesz złożyć taką uwagę, wysyłając maila na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl.

--------------------

Warszawa, 6 października 2022 r.

SPROSTOWANIE OBWIESZCZENIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej – część B – rejon ulicy Traugutta, które ukazało się w dniu 6 października 2022 r.

Omyłkowo podano adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do składania uwag, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
Powinno być: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

W związku z powyższym wydłuża się termin składania uwag do 30 listopada 2022 r.

Z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Małgorzata Nowaczyk
Zastępca Dyrektora
Biura Architektury i Planowania

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Centrum tel. 22 443 23 28 lub 22 443 15 98

Data ogłoszenia:
06-10-2022
Data wprowadzenia:  05-10-2022
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 05-10-2022
Aktualizujący Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 13-10-2022
Zatwierdzający Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 13-10-2022
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-10-2022
Liczba odwiedzin: 826

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe