Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogrodów działkowych w rejonie ulicy Kinowej - część I (Praga Południe) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogrodów działkowych w rejonie ulicy Kinowej - część I (Praga Południe) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej – część I

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XIX/457/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodów działkowych w rejonie
ul. Kinowej, zmienionej uchwałą  Rady m.st. Warszawy nr L/1221/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r., a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej – część I, obejmującego obszar, który wyznaczają:

 • od północy: północne granice dz. ew. nr 3/14 i 3/4 z obrębu 3-05-10;
 • od wschodu: wschodnie granice dz. ew. nr 3/7, 3/4 oraz południowo-wschodnia granica dz. ew. nr 3/5 z obrębu 3-05-10;
 • od południa: południowo-wschodnie granice działek ew. nr 3/5, 3/4, 3/18 z obrębu 3-05-10, linia łącząca punkt zbiegu granic dz. ew. nr 2, 3/18 i 5 z obrębu 3-05-10 z punktem zbiegu granic dz. ew. nr 5, 28/1 i 30/1 z obrębu 3-01-11, południowo­zachodnia granica dz. ew. nr 5 z obrębu 3-01-11;
 • od zachodu: linia łącząca następujące punkty geodezyjne o współrzędnych w układzie współrzędnych odwzorowanych ETRS89/Poland CS2000 zone 7:
  7 504 764,371 i 5 788 953,441,
  7 504 744,361 i 5 789 001,959,
  7 504 736,732 i 5 789 006,359,
  7 504 728,921 i 5 789 026,590,
  7 504 715,772 i 5 789 060,645,
  7 504 715,503 i 5 789 062,441,
  7 504 711,257 i 5 789 074,041,
  7 504 702,005 i 5 789 099,318,
  7 504 679,233 i 5 789 092,856,
  7 504 463,929 i 5 789 682,777,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; w dniach od 4 kwietnia 2018 r. do 8 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018 r. w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, przy ul. Podskarbińskiej 2, o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 29 maja 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej zgodnie z art. 18 ust. 3 ww. ustawy:
• opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
• opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

---------------

Informacja o dyżurach projektantów planu

Dyżury projektanta odbywać się będą w terminie wyłożenia  projektu planu do wglądu publicznego tj.  od 4 kwietnia 2018 r. do 8 maja 2018 r. w miejscu wyłożenia projektu planu, ul. Marszałkowska 77/79 - na parterze w sali konferencyjnej,  we wtorki (robocze) w godz. 9.00 – 12.00 oraz czwartki* (robocze) w godz. 13.00 - 16.00, 
a także

 • w Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2 w środę, 11 kwietnia
  w godz. 16:00 – 19:00 
 • Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274 w sobotę, 21 kwietnia
  w godz. 10:00 – 14:00

* Z uwagi na nagłą chorobę projektanta, dyżur w dniu 5 kwietnia 2018 r. zostaje odwołany. Zapraszamy w innych terminach!

Data ogłoszenia:
23-03-2018
Data wprowadzenia:  23-03-2018
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 23-03-2018
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 06-07-2018
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 06-07-2018
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-07-2018
Liczba odwiedzin: 2132
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe