Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej (Ursynów) - dyskusja publiczna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej (Ursynów) - dyskusja publiczna

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o terminie przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz uchwałą Nr XCIV/2417/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej zmienioną uchwałą Nr LXX/1915/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r., a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 283, poz. 284), zawiadamiam o terminie przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, którego obszar wyznacza:

  • od północy: północna linia rozgraniczająca ulicy Filipiny Płaskowickiej do wschodniej granicy obrębu 1-10-79,
  • od wschodu: wschodnia granica obrębów 1-10-79 i 1-10-80,
  • od południa: północna granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego – „Park Wyżyny część A” uchwalonego uchwałą nr XXIII/800/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 stycznia 2008 r., północna granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego – „część Żołny” uchwalonego uchwałą nr XX/680/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 listopada 2007 r., południowe granice działek ew. nr: 167, 163, 164, 160 z obrębu 1-10-77, południowa i zachodnia granica działki ew. nr 159 z obrębu 1-10-77, południowa granica działki ew. nr 155 z obrębu 1-10-77, południowa granica działki ew. nr 70/13 z obrębu 1-10-77 do punktu przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie wschodniej granicy działki ew. nr 62 z obrębu 1-10-77, linia stanowiąca przedłużenie wschodniej granicy działki ew. nr 62, południowe granice działek ew. nr: 62, 29/10, 29/9, 64, południowa granica działki ew. nr 65 do linii stanowiącej przedłużenie na południe zachodniej granicy działki ew. nr 63/2 z obrębu 1-10-77,
  • od zachodu: linia stanowiąca przedłużenie na południe zachodniej granicy działki
    ew. nr 63/2, zachodnia granica działki ew. nr 63/2, południowa i zachodnia granica działki ew. nr 58/1 do północnej granicy działki ew. nr 108, przedłużenie północnej granicy działki ew. nr 108 na wschód do przedłużenia zachodniej działki ew. nr 31/1 z obrębu 1-10-77, zachodnia granica działki ew. nr 31/1, zachodnia granica działki ew. nr 32/1 z obrębu 1-10-77 i jej przedłużenie do punktu przecięcia z północną granicą działki ew. nr 29/1 z obrębu 1-10-77, linia łącząca ten punkt z południowo – wschodnim narożnikiem działki ew. nr 24/2 z obrębu 1-10-77, wschodnia i północna granica działki ew. nr 24/2, północna granica działki ew. nr 24/1 do linii stanowiącej przedłużenie na południe zachodniej granicy działki ew. nr 13/2, południowa granica działki ew. nr 13/2, wschodnia granica działki ew. nr 13/2 i jej przedłużenie na północ do północnej linii rozgraniczającej ulicy Płaskowickiej.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 17.00:

  • w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, sala konferencyjna na I piętrze, oraz
  • poprzez udział w dyskusji publicznej transmitowanej online z możliwością zadawania pytań.

W sali, w której będzie odbywać się spotkanie, będzie mogło przebywać jedynie 30 osób. Z tego powodu i w trosce o nas wszystkich zachęcamy Państwa do udziału w dyskusji online [link https://www.youtube.com/watch?v=BqEF2BjfmlU&feature=youtu.be], gdzie także będzie można zadać pytanie. Projektanci będą odpowiadali publicznie zarówno na pytania z sali, jak i pytania z czatu online.
Każdy, kto chce wziąć udział w spotkaniu w budynku Urzędu Dzielnicy, powinien mieć zasłonięte usta i nos. Ograniczenia wynikają z zagrożenia epidemicznego.
Nagranie dyskusji będzie dostępne na stronie architektura.um.warszawa.pl oraz konsultacje.um.warszawa.pl
Organizację spotkania dostosowujemy do wytycznych [link: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia] na dzień 12 czerwca 2020. Jeśli wytyczne się zmienią, będziemy też zmieniać sposób organizacji spotkania, prosimy więc o śledzenie aktualizacji.

Termin wyłożenia do publicznego wglądu upływa w dniu 30 czerwca 2020 r.
Termin składania uwag upływa w dniu 21 lipca 2020 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu zamieszkania lub siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Jako wniesione na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Data ogłoszenia:
09-06-2020
Data wprowadzenia:  09-06-2020
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 09-06-2020
Aktualizujący Szymański Michał (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 12-06-2020
Zatwierdzający Szymański Michał (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 12-06-2020
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-06-2020
Liczba odwiedzin: 305
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe