Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej (Ursynów) - przedłużenie terminu wyłożenia

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej (Ursynów) - przedłużenie terminu wyłożenia

  Drukuj
 

Warszawa, 12 marca 2020 r.

Znak sprawy: AM-ZP-S.6722.17.2020.EZA

OGŁOSZENIE
o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej  oraz o przedłużeniu terminu składania uwag do wyłożonego projektu planu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 293) oraz uchwałą Nr XCIV/2417/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej zmienioną uchwałą Nr LXX/1915/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r., a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o przedłużeniu terminu składania uwag do wyłożonego projektu planu, którego obszar wyznacza:

  • od północy: północna linia rozgraniczająca ulicy Filipiny Płaskowickiej do wschodniej granicy obrębu 1-10-79,
  • od wschodu: wschodnia granica obrębów 1-10-79 i 1-10-80,
  • od południa: północna granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego – „Park Wyżyny część A” uchwalonego uchwałą nr XXIII/800/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 stycznia 2008 r., północna granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego – „część Żołny” uchwalonego uchwałą nr XX/680/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 listopada 2007 r., południowe granice działek ew. nr: 167, 163, 164, 160 z obrębu 1-10-77, południowa i zachodnia granica działki ew. nr 159 z obrębu 1-10-77, południowa granica działki ew. nr 155 z obrębu 1-10-77, południowa granica działki ew. nr 70/13 z obrębu 1-10-77 do punktu przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie wschodniej granicy działki ew. nr 62 z obrębu 1-10-77, linia stanowiąca przedłużenie wschodniej granicy działki ew. nr 62, południowe granice działek ew. nr: 62, 29/10, 29/9, 64, południowa granica działki ew. nr 65 do linii stanowiącej przedłużenie na południe zachodniej granicy działki ew. nr 63/2 z obrębu 1-10-77,
  • od zachodu: linia stanowiąca przedłużenie na południe zachodniej granicy działki
    ew. nr 63/2, zachodnia granica działki ew. nr 63/2, południowa i zachodnia granica działki ew. nr 58/1 do północnej granicy działki ew. nr 108, przedłużenie północnej granicy działki ew. nr 108 na wschód do przedłużenia zachodniej działki ew. nr 31/1 z obrębu 1-10-77, zachodnia granica działki ew. nr 31/1, zachodnia granica działki ew. nr 32/1 z obrębu 1-10-77 i jej przedłużenie do punktu przecięcia z północną granicą działki ew. nr 29/1 z obrębu 1-10-77, linia łącząca ten punkt z południowo – wschodnim narożnikiem działki ew. nr 24/2 z obrębu 1-10-77, wschodnia i północna granica działki ew. nr 24/2, północna granica działki ew. nr 24/1 do linii stanowiącej przedłużenie na południe zachodniej granicy działki ew. nr 13/2, południowa granica działki ew. nr 13/2, wschodnia granica działki ew. nr 13/2 i jej przedłużenie na północ do północnej linii rozgraniczającej ulicy Płaskowickiej.

Przedłużony termin wyłożenia do publicznego wglądu ustala się do dnia 4 maja 2020 r.
O terminie dyskusji publicznej Prezydent m.st. Warszawy zawiadomi w odrębnym ogłoszeniu.
Przedłużony termin składania uwag ustala się do dnia 26 maja 2020 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Jako wniesione na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Marlena Happach
Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

 

Dostęp do Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Można skorzystać z umieszczonego tam formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który trzeba wypełnić, zapisać i dołączyć do wniosku ogólnego jako załącznik.

Data ogłoszenia:
12-03-2020
Data wprowadzenia:  12-03-2020
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 12-03-2020
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 01-04-2020
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 01-04-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-04-2020
Liczba odwiedzin: 284
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe