Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na północ od ul. Chodzieskiej (Wawer) - przystąpienie do sporządzania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na północ od ul. Chodzieskiej (Wawer) - przystąpienie do sporządzania

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 obszaru położonego na północ od ul. Chodzieskiej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy Uchwały nr LXX/1917/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na północ od ul. Chodzieskiej, którego granice wyznaczają:

  • od zachodu – zachodnia granica działki ew. nr 143/2 z obrębu 3-13-46 od punktu przecięcia z przedłużeniem południowej granicy obrębu 3-13-41, zachodnia granica działki ew. nr 245/2 z obrębu 3 13-29 do punktu przecięcia z przedłużeniem północnej granicy działki ew. nr 23 z obrębu 3-13-34;
  • od północy – przedłużenie północnej granicy działki ew. nr 23 z obrębu 3-13-34 od punktu przecięcia z zachodnią granicą działki ew. nr 245/2 z obrębu 3-13-29 do północno zachodniego narożnika działki ew. nr 23 z obrębu 3-13-34, północna granica działek ew. nr: 23, 26/1, 26/2 z obrębu 3-13-34, zachodnia granica działek ew. nr: 20, 19, 17, 105, 106 z obrębu 3-13-34, północna granica działki ew. nr 106 z obrębu 3-13-34, przedłużenie tej granicy do północnej granicy działki ew. nr 16 z obrębu 3-13-35, północna granica działki ew. nr 16 z obrębu 3-13-35;
  • od wschodu – północno-wschodnia granica obrębu 3-13-35, północno-wschodnia i północna granica obrębu 3-13-42 i jej przedłużenie do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Trakt Lubelski, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Trakt Lubelski do punktu przecięcia z przedłużeniem południowej granicy obrębu 3 13 42;
  • od południa – przedłużenie południowej granicy obrębu 3-13-42 od punktu przecięcia z wschodnią linią rozgraniczającą ul. Trakt Lubelski do południowej granicy obrębu 3-13-42, południowa granica obrębów: 3 13-42, 3-13-41, linia stanowiąca przedłużenie południowej granicy obrębu 3-13-41 do zachodniej granicy działki ew. nr 143/2 z obrębu 3-13-46.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski do planu należy składać na piśmie, w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, parter, pokój 27, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem „Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na północ od ul. Chodzieskiej”) w terminie do dnia 5 listopada 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione w postaci elektronicznej:
 - opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawa z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 z późn. zm.) lub
 - opatrzone podpisem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) lub
 - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).

 

Data ogłoszenia:
05-10-2018
Data wprowadzenia:  05-10-2018
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 05-10-2018
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 05-10-2018
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 05-10-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-10-2018
Liczba odwiedzin: 546
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe