Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej (Ursynów) - wyłożenie do publicznego wglądu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej (Ursynów) - wyłożenie do publicznego wglądu

  Drukuj
 

Warszawa, 2 sierpnia 2022 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z uchwałą Nr XXX/645/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej, zmienionej uchwałą Nr XIX/467/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 września  2019 r.  zmieniającą uchwałę  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej, położonego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, którego granice wyznaczają:

 • od północnego zachodu: linia prostopadła do południowo-zachodniej granicy Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Gandhi, Rosoła, Płaskowickiej i Grzegorzewskiej – Szolc–Rogozińskiego część „A” łącząca tę granicę ze wschodnią granicą działki nr ew. 4/5 z obrębu 1-10-27, wschodnia granica tej działki i jej przedłużenie w kierunku południowym do przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie północno-zachodniej ściany budynku przy ul. Kulczyńskiego 24, linia biegnąca wzdłuż północno-zachodniej ściany tego budynku, linia łącząca północno-zachodni narożnik tego budynku z północno-wschodnim narożnikiem dz. ew. nr 4/17 z obrębu 1-10-27, północno-zachodnia granica dz. nr ew. 4/17 i jej przedłużenie do wschodniego narożnika działki nr ew. 2/1 z obrębu 1-10-27, fragment południowo-wschodniej granicy działki 2/1 z obrębu 1-10-27, linia łącząca południowo-zachodni narożnik tej działki z północno-wschodnim narożnikiem działki nr ew. 39 z obrębu 1-10-22, północna, północno-wschodnia i północno-zachodnia granica działki nr ew. 39, północno-zachodnia granica działki 10/48 z obrębu 1-10-22, północno-wschodnia i północno-zachodnia granica działki nr ew. 10/42 z obrębu 1-10-22, północno-zachodnia, południowo-zachodnia i południowo-wschodnia granica działki nr ew. 10/48 z obrębu 1-10-22, północna granica działki nr ew. 11 z obrębu 1-10-22, linia łącząca zachodni narożnik tej działki z północną granicą działki nr ew. 10/32 z obrębu 1-10-22, północna granica działki nr ew. 10/32, północna i zachodnia granica działki nr ew. 10/31 z obrębu 1-10-22, zachodnia granica działki nr ew. 10/48 z obrębu 1-10-22, północna granica działki nr ew. 26, północna granica działki nr ew. 25 z obrębu 1-10-22 i jej przedłużenie do punktu przecięcia ze wschodnią granicą działki nr ew. 41 z obrębu 1-10-21, linia łącząca ten punkt z północno-wschodnim narożnikiem budynku przy ul. Hirszfelda 18, linia biegnąca wzdłuż północnej ściany tego budynku i jej przedłużenie do zachodniej granicy działki nr ew. 42 z obrębu 1-10-21, zachodnia granica działki nr ew. 42 z obrębu 1-10-21, północna granica działki nr ew. 43 z obrębu 1-10-21, północna granica działki nr ew. 41 z obrębu 1-10-21 i jej przedłużenie do północno-wschodniego narożnika działki nr ew. 16/4 z obrębu 1-10-21, północne granice działek nr ew. 16/4, 16/3, 16/2 z obrębu 1-10-21, północna granica działki 16/1 z obrębu 1-10-21 i jej przedłużenie do zachodniej granicy obrębu 1-10-21;
 • od zachodu: zachodnia granica obrębu 1-10-21 do północnej granicy działki nr ew. 29 z obrębu 1-10-21; 
 • od południowego wschodu: północna granica działki nr ew. 29 z obrębu 1-10-21, północna granica działki nr ew. 15 z obrębu 1-10-22, północna granica działki nr ew. 8/1 z obrębu 1-10-27, północna granica działki nr ew. 7 z obrębu 1-10-29 do granicy Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Gandhi, Rosoła, Płaskowickiej i Grzegorzewskiej – Szolc–Rogozińskiego część „A”;
 • od północnego wschodu: południowo-zachodnia granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Gandhi, Rosoła, Płaskowickiej i Grzegorzewskiej – Szolc-Rogozińskiego część „A” do punktu przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie wschodniej granicy działki nr ew. 4/5 z obrębu 1-10-27.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 7 września 2022 r. do 28 września 2022 r. w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego przy Al. Jerozolimskich 44, 00-024 Warszawa (poziom -1 wejście od WOM, za Rotundą), w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy - bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 14 września 2022 r. (środa) o godz. 17.00 w formie online. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: architektura.um.warszawa.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz z art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu.
Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:

 • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa;
 • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Termin składania uwag upływa dnia 12 października 2022 r.
Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Dyżur projektantów planu odbędzie się w terminie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego:

 • w formie telefonicznej – w poniedziałki (12 i 19 września w godzinach: 13.00 – 16.00) pod numerem telefonu 22 325 81 08,
 • stacjonarnie – w poniedziałek 26 września  w godzinach: 13.00 – 16.00, w Urzędzie Dzielnicy Ursynów al. Komisji Edukacji Narodowej 61.


z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Wanda Stolarska
Zastępca Dyrektora
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

--------------------

Informacja o dyskusji publicznej:

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 14 września 2022 r. (środa) o godz. 17.00 w formie online:

 • na YouTube (możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie),
 • na platformie ZOOM (możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl.
  Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym).

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych. Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji publicznej. Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć. Ustawa dopuszcza także składanie formalnych uwag do dyskutowanego planu drogą elektroniczną. Możesz złożyć taką uwagę, wysyłając maila na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl.

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Południe tel. 22 443 15 94 .

Data ogłoszenia:
31-08-2022
Data wprowadzenia:  30-08-2022
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-08-2022
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 07-09-2022
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 07-09-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-09-2022
Liczba odwiedzin: 710

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe