Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiktoryn – część B (Włochy) – ponowne wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiktoryn – część B (Włochy) – ponowne wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiktoryn – część B


Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), oraz w związku z uchwałą Nr LI/1540/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiktoryn oraz uchwałą Nr LXXXIV/2141/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniającą uchwałę Nr LI/1540/2009 Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiktoryn, a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiktoryn – część B, obejmującego obszar:

 • od północy: północne granice działek ew. nr: 104, 115/2, 116 z obrębu 2-08-26;
 • od wschodu: wschodnie granice działek ew. nr: 116, 115/2, 113/5, 60/3, 113/5
  z obrębu 2-08-26;
 • od południa: południowe granice działek ew. nr: 113/5, 114/2 z obrębu 2-08-26;
 • od zachodu: zachodnie granice działek ew. nr: 114/2, 104 z obrębu 2-08-26.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 25 maja 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, oraz w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Al. Krakowska 257 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także na stronie Urzędu m. st. Warszawy: http:// bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 roku w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, sala nr 205 (II piętro), o godz. 17.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy
za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.
Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 17 lipca 2018 roku.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
• opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
• opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

---------------

Informacje dodatkowe

Dyżury projektanta planu odbywają się w środy:

 • 30 maja
 • 6 czerwca
 • 13 czerwca
 • 20 czerwca

w godz. 14.00 - 16.00 w sali konferencyjnej ("Czarna Sala") na parterze budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79.

 

Kontakt: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Zachód, tel. 22 443 15 97, ul. Marszałkowska 77/79 pokój 10.

Projekt planu wraz z prognozą jest dostępny:

 • na parterze budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 w Warszawie,
 • w budynku Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy Al. Krakowskiej 257 w Warszawie.

 

Data ogłoszenia:
17-05-2018
Data wprowadzenia:  17-05-2018
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 17-05-2018
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 25-05-2018
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 25-05-2018
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-05-2018
Liczba odwiedzin: 1276

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe