Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc - część I (Mokotów, Śródmieście) - ponowne wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc - część I (Mokotów, Śródmieście) - ponowne wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc – część I

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr LXXVII/2419/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc, zmienioną uchwałą Nr LXXVI/1962/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniającą uchwałę Nr LXXVII/2419/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc oraz zmienioną uchwałą Nr XXVI/655/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę Nr LXXVII/2419/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081
z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc – część I, położonego w Dzielnicy Mokotów, którego granice wyznaczają:

 • od północy – południowa pierzeja ul. Gagarina na odcinku od ul. Belwederskiej do linii przedłużającej w kierunku południowym wschodnią granicę Zespołu Pałacowo-Ogrodowego Łazienki Królewskie, wschodnia i południowa granica Zespołu Pałacowo-Ogrodowego Łazienki Królewskie, południowa i wschodnia granica terenu jednostki wojskowej do stacji benzynowej przy ul. Suligowskiego, północna linia rozgraniczająca ul. Suligowskiego;
 • od wschodu – zachodnia linia rozgraniczająca ul. Czerniakowskiej na odcinku od ul. Suligowskiego do północnej granicy działki ewidencyjnej nr 17/3 z obrębu 1-03-12;
 • od południa – północna granica działek ewidencyjnych nr 17/3, 17/2 z obrębu 1-03-12 i ich przedłużenie, północna granica działek ewidencyjnych nr 14/2, 14/1 z obrębu 1-03-12, zachodnia granica działki ewidencyjnej nr 14/1 z obrębu 1-03-12 do północnej linii rozgraniczającej ul. Beethovena, północna linia rozgraniczająca ul. Beethovena do ul. Piaseczyńskiej, ciąg pieszy znajdujący się przy południowej granicy terenu zabudowy zlokalizowanej pomiędzy ulicą Konduktorską a projektowaną ul. Beethovena, na odcinku od ul. Piaseczyńskiej do ul. Dolnej;
 • od zachodu – wschodnia pierzeja ul. Ludowej i linia ją przedłużająca w kierunku południowym - od ul. Dolnej do ul. Huculskiej, oś ulicy Huculskiej, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Konduktorskiej do ul. Promenada, północna linia rozgraniczająca ul. Promenada do ul. Belwederskiej, oś ul. Belwederskiej do ul. Gagarina,

z wyłączeniem następujących obszarów:

a) obszar obejmujący działki ewidencyjne o numerach 17/1, 17/3, 17/4, 12/13 z obrębu 1-03-02,

b) obszar o granicach:

 • od północy: południowa pierzeja ul. Gagarina na odcinku od osi ul. Belwederskiej wzdłuż północnej granicy dz. ew. 124 z obrębu 1-03-04 i jej przedłużenia,
 • od wschodu: wschodnia granica dz. ew. 124 z obrębu 1-03-04,
 • od południa: północna granica dz. ew. 22/3, 22/2, 22/1 z obrębu 1-03-04 i jej przedłużenie do osi ul. Belwederskiej,
 • od zachodu: oś ul. Belwederskiej na odcinku od przedłużenia północnej granicy dz. ew. 22/1 z obrębu 1-03-04 do południowej pierzei ul. Gagarina,

c) obszar o granicach:

 • od północy: północna granica działek ewidencyjnych nr 14/1, 14/2 z obrębu 1-03-12, i ich przedłużenie, północna granica działek ewidencyjnych nr 17/2, 17/3 z obrębu 1-03-12,
 • od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Czerniakowskiej na odcinku od północnej granicy działki ewidencyjnej nr 17/3 z obrębu 1-03-12 do Al. Witosa, północno-zachodnia linia rozgraniczająca Al. Witosa na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Beethovena,
 • od południa: północna i wschodnia linia rozgraniczająca ul. Beethovena na odcinku
  od Al. Witosa do zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 14/1 z obrębu 1-03-12,
 • od zachodu: zachodnia granica działki ewidencyjnej nr 14/1 z obrębu 1-03-12

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 24 lutego 2020 r. do 24 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 11 marca 2020 r. (środa) w Domu Kultury – Centrum Łowicka przy ul. Łowickiej 21 o godzinie 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 15 kwietnia 2020 r.

Jako wniesione na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
(-) Małgorzata Nowaczyk
Zastępca Dyrektora
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

--------

Informacja o dyżurach projektanta planu

Dyżury projektanta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc – część I w trakcie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego (tj. od 24 lutego 2020 r. do 24 marca 2020 r.) odbywać się będą w każdy wtorek, w terminach: 25 lutego 2020 r. oraz 3, 10, 17 i 24 marca 2020 r. w godz. 10.00 – 13.00 w miejscu wyłożenia projektu planu, ul. Marszałkowska 77/79 - na parterze w sali konferencyjnej.

-------------

UWAGA! Komunikat o odwołaniu zaplanowanych dyskusji publicznych oraz dyżurów z projektantami

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydenta m.st. Warszawy, ogłoszoną 10 marca 2020 roku, odwołujemy zaplanowane dyskusje publiczne i dyżury dotyczące projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Patrz: Komunikat o odwołaniu zaplanowanych dyskusji publicznych oraz dyżurów z projektantami (konsultacje społeczne)

Data ogłoszenia:
14-02-2020
Data wprowadzenia:  13-02-2020
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 13-02-2020
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 11-03-2020
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 11-03-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-03-2020
Liczba odwiedzin: 1608
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe