Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc – część I (Mokotów, Śródmieście) – przedłużenie terminu wyłożenia

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc – część I (Mokotów, Śródmieście) – przedłużenie terminu wyłożenia

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc – część I oraz o przedłużeniu terminu składania uwag do wyłożonego projektu planu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782) oraz  uchwałą nr LXXVII/2419/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc, zmienionej uchwałą Nr LXXVI/1962/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniającą uchwałę Nr LXXVII/2419/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc oraz zmienionej uchwałą Nr XXVI/655/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę Nr LXXVII/2419/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc – część I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o przedłużeniu terminu składania uwag do wyłożonego projektu planu, którego granice wyznaczają:

 • od północy – południowa pierzeja ul. Gagarina na odcinku od ul. Belwederskiej do linii przedłużającej w kierunku południowym wschodnią granicę Zespołu Pałacowo-Ogrodowego Łazienki Królewskie, wschodnia i południowa granica Zespołu Pałacowo-Ogrodowego Łazienki Królewskie, południowa i wschodnia granica terenu jednostki wojskowej do stacji benzynowej przy ul. Suligowskiego, północna linia rozgraniczająca ul. Suligowskiego;
 • od wschodu – zachodnia linia rozgraniczająca ul. Czerniakowskiej na odcinku
  od ul. Suligowskiego do północnej granicy działki ewidencyjnej nr 17/3 z obrębu 1-03-12;
 • od południa – północna granica działek ewidencyjnych nr 17/3, 17/2 z obrębu 1-03-12 i ich przedłużenie, północna granica działek ewidencyjnych nr 14/2, 14/1 z obrębu 1-03-12, zachodnia granica działki ewidencyjnej nr 14/1 z obrębu 1-03-12 do północnej linii rozgraniczającej ul. Beethovena, północna linia rozgraniczająca ul. Beethovena do ul. Piaseczyńskiej, ciąg pieszy znajdujący się przy południowej granicy terenu zabudowy zlokalizowanej pomiędzy ulicą Konduktorską a projektowaną ul. Beethovena, na odcinku od ul. Piaseczyńskiej do ul. Dolnej;
 • od zachodu – wschodnia pierzeja ul. Ludowej i linia ją przedłużająca w kierunku południowym - od ul. Dolnej do ul. Huculskiej, oś ulicy Huculskiej, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Konduktorskiej do ul. Promenada, północna linia rozgraniczająca ul. Promenada do ul. Belwederskiej, oś ul. Belwederskiej do ul. Gagarina,
  z wyłączeniem następujących obszarów:
  a) obszar obejmujący działki ewidencyjne o numerach 17/1, 17/3, 17/4, 12/13 z obrębu 1-03-02,
  b) obszar o granicach:
  - od północy: południowa pierzeja ul. Gagarina na odcinku od osi ul. Belwederskiej wzdłuż północnej granicy dz. ew. 124 z obrębu 1-03-04 i jej przedłużenia,
  - od wschodu: wschodnia granica dz. ew. 124 z obrębu 1-03-04,
  - od południa: północna granica dz. ew. 22/3, 22/2, 22/1 z obrębu 1-03-04 i jej przedłużenie do osi ul. Belwederskiej,
  - od zachodu: oś ul. Belwederskiej na odcinku od przedłużenia północnej granicy dz. ew. 22/1 z obrębu 1-03-04 do południowej pierzei ul. Gagarina,
  c) obszar o granicach:
  - od północy: północna granica działek ewidencyjnych nr 14/1, 14/2 z obrębu 1-03-12, i ich przedłużenie, północna granica działek ewidencyjnych nr 17/2, 17/3 z obrębu 1-03-12,
  - od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Czerniakowskiej na odcinku od północnej granicy działki ewidencyjnej nr 17/3 z obrębu 1-03-12 do Al. Witosa, północno-zachodnia linia rozgraniczająca Al. Witosa na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Beethovena,
  - od południa: północna i wschodnia linia rozgraniczająca ul. Beethovena na odcinku od Al. Witosa do zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 14/1 z obrębu 1-03-12,
  - od zachodu: zachodnia granica działki ewidencyjnej nr 14/1 z obrębu 1-03-12.
  Przedłużony termin wyłożenia do publicznego wglądu ustala się do dnia 30czerwca 2020 r.

O terminie dyskusji publicznej Prezydent m.st. Warszawy zawiadomi w odrębnym ogłoszeniu.
Przedłużony termin składania uwag ustala się
do dnia 21 lipca 2020 r.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Jako wniesione na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa), który przetwarza te dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) oraz na podstawie udzielonej zgody. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim stanowi o tym przepis prawa. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. realizacji partycypacji społecznej w procesie planistycznym oraz
- w przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa - w celu wynikającym z treści tej zgody. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w określonych prawem sytuacjach - prawo do żądania usunięcia danych osobowych i prawo
do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl. Szczegółowe zapisy klauzuli informacyjnej dostępne są pod linkiem http://www.architektura.um.warszawa.pl/rodo.
Informujemy, że we wtorek - 2 czerwca  2020 r. w godz. 17 -19 na platformie Youtube, odbędzie się spotkanie on-line.

------------- 

Informacja o spotkaniu on-line:

Spotkanie on-line jest formą dyżuru z projektantami planu i pracownikami Urzędu m.st. Warszawy, podczas którego można zadać pytania dot. ustaleń projektu planu.
O terminie dyskusji publicznej Prezydent m.st. Warszawy zawiadomi w odrębnym ogłoszeniu.
Link do wydarzenia na Facebooku
Link do spotkania na Youtube

 

Data ogłoszenia:
01-06-2020
Data wprowadzenia:  01-06-2020
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 01-06-2020
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 01-06-2020
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 01-06-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-06-2020
Liczba odwiedzin: 246
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe