Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul (Wawer) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul (Wawer) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  oraz w związku z uchwałą Nr XLIV/1392/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul, którego teren wyznaczają:

  • od północy: południowa linia rozgraniczająca ul. Wąbrzeskiej na odcinku od zachodniej granicy obrębu 3-13-18 do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Trakt Lubelski, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Trakt Lubelski w kierunku południowym do południowej linii rozgraniczającej ul. Lucerny, następnie południowa linia rozgraniczająca ul. Lucerny w kierunku wschodnim oraz północna granica dz. ewid. nr 1/1, 1/3 i 2/2 z obrębu 3-11-25 do zachodniej linii rozgraniczającej ul. Szpotańskiego;
  • od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Szpotańskiego na odcinku od północnej granicy obrębu 3-11-25 do linii stanowiącej przedłużenie północnej granicy dz. ewid. nr 7/1 z obrębu 3-11-44;
  • od południa: linia stanowiąca granicę oraz przedłużenie północnej granicy dz. ew. nr 7/1 z obrębu 3-11-47 od zachodniej linii rozgraniczającej ul. Szpotańskiego, następnie południowa granica obrębu 3-11-41, północna granica dz. ewid. nr 1 z obrębu 3-11-42 oraz północna granica dz. ewid. nr 24, 30 i 25/1 z obrębu 3-13-28, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Wiązanej w kierunku południowym do północnej linii rozgraniczającej ul. Kombajnistów, północna linia rozgraniczająca ul. Kombajnistów do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Trakt Lubelski, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Trakt Lubelski do punktu przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie północnej linii rozgraniczającej ul. Bronowskiej, dalej północna linia rozgraniczająca ul. Bronowskiej do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Wodniaków;
  • od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Wodniaków w kierunku północnym, zachodnia granica dz. ewid. nr 21 z obrębu 3-13-23 i przedłużenie tej linii do zachodniej granicy obrębu 3-13-18,  następnie zachodnia granica obrębu 3-13-18 do południowej linii rozgraniczającej ul. Wąbrzeskiej

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

od dnia 16 września do dnia 16 października 2013 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, piętro XIII, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej Urzędu m. st. Warszawy www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 września 2013 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, w Sali Konferencyjnej Urzedu Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, o godz. 16.30. [miejsce dyskusji uległo zmianie, patrz informacja niżej]

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5 pokój nr 11, 00-950 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2013 r.

---------------------

Informacja dotycząca dyskusji publicznej w ramach wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul

Ze względu na duże zainteresowanie wyłożonym do publicznego wglądu projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul, dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 27 września 2013 r. (piątek) o godz. 16.30 w innym niż wymienione w ogłoszeniu Prezydenta m.st. Warszawy miejscu tj. w sali gimnastycznej budynku Wawerskiej Strefy Kultury (dawne gimnazjum) przy ul. Żegańskiej 1 w Dzielnicy Wawer.

 

Załączniki:

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

tekst planu (pdf, 845 KB) 
rysunek planu (pdf, 8,5 MB)

Prognoza oddziaływania na środowisko:

tekst prognozy (pdf, 2,7 MB)

 

Składanie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- formularz uwagi

 

Data ogłoszenia:
30-08-2013
Data wprowadzenia:  30-08-2013
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-08-2013
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 26-09-2013
Zatwierdzający Marek Łapiński 26-09-2013
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-09-2013
Liczba odwiedzin: 9918

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe