Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Opacz część zachodnia (Włochy) - wyłożenie do publicznego wglądu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Opacz część zachodnia (Włochy) - wyłożenie do publicznego wglądu

  Drukuj
 

Warszawa, 21 września 2022 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Opacz część zachodnia

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z uchwałą LXXXIII/2108/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Opacz oraz uchwałą Nr LXIX/2234/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Opacz, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Opacz część zachodnia, położonego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, którego granice wyznaczają:

 • od północy: w obrębie 20715 linia łącząca punkt na granicy m.st. Warszawy o współrzędnych 7494467,556 i 5782393,641 w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 pas 7 z północnym narożnikiem działki nr 3/8, północna granica działki nr 3/8, zachodnia granica działki nr 3/7, północne granice działek 3/7 i ponownie 3/8, południowa i wschodnia granica działki nr 1/5 (wzdłuż ulicy Szyszkowej), w obrębie 20713 południowa i wschodnia granica działki nr 73/11, wschodnie granice działek nr 73/12, 73/1, 73/2, ponownie 73/1 (wzdłuż ulicy Dzwonkowej), w obrębie 20710 zachodnia i północna granica działki nr 48/2, północne granice działek nr 48/1, 48/4, linia łącząca północno-wschodni narożnik działki nr 48/4 z północnym narożnikiem działki nr 98 z obrębu 20705, północna granica tej działki nr 98, linia łącząca północno-wschodni narożnik działki nr 98 z północnym narożnikiem działki nr 58 z obrębu 20712 i północna granica działki nr 58 (wzdłuż ulicy Mineralnej), linia łącząca wschodni narożnik tej działki nr 58 z zachodnim narożnikiem działki nr 2/32 z obrębu 20606 i w tym obrębie południowo-zachodnie granice działek nr 2/32 i 2/53, linia łącząca południowy narożnik działki nr 2/53 z północnym narożnikiem działki nr 76/1 z obrębu 20604,
 • od wschodu: w obrębie 20604 północno-zachodnia granica działki nr 76/1, w obrębie 20606 wschodnia granica działki nr 2/57, fragment północnej i wschodnia granica działki nr 2/47, wschodnie granice działek nr 2/1, 2/17, 2/18, 2/20, południowo-wschodnia granica działki nr 2/19, wschodnie granice działek nr 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28 i wzdłuż tej linii fragment wschodniej granicy działki 2/31, następnie linia łącząca południowy narożnik tej działki nr 2/31 ze wschodnim narożnikiem działki nr 10/21 z obrębu 20608, w obrębie 20608 wschodnie granice działek nr 10/21, 10/27, 10/22, 10/14, 10/1, 10/2, 10/18, 10/4 do zachodniego narożnika działki nr 16, następnie przedłużenie po linii prostej do granicy działki nr 10/4, wschodnie granice działek nr 10/4, 10/6, 10/7, 21/1, 22/1, 23/1 (wzdłuż alei Krakowskiej), wschodnie granice działek nr 24/1, 25/2, linia łącząca wschodni narożnik działki nr 25/2 z północnym narożnikiem działki nr 20/2, północna granica działki nr 20/2, w obrębie 20612 północna i wschodnia granica działki nr 29/1, w obrębie 20614 wschodnie granice działek nr 16/1, 16/2, 16/3, linia łącząca południowy narożnik działki nr 16/3 ze wschodnim narożnikiem działki nr 2/3 z obrębu 20615, w obrębie 20615 wschodnie granice działek nr 2/3, 2/4, 2/5, 2/1 (wzdłuż ulicy Janka Muzykanta), południowe granice działek 2/1 i 2/6, w obrębie 20613 wschodnie granice działek nr 46/8 i 46/3 do granicy administracyjnej m.st. Warszawy,
 • od zachodu: granica administracyjna m.st. Warszawy,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 5 października 2022 r. do 26 października 2022 r. w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego przy Al. Jerozolimskich 44, 00-024 Warszawa (poziom -1 wejście od WOM, za Rotundą), w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy - bip.warszawa.pl   

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 12 października 2022 r. (środa) o godz. 17.00 w formie online.
Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: architektura.um.warszawa.pl
Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz z art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:

 • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44 (Biurowiec Widok Towers), 00-024 Warszawa;
 • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Termin składania uwag upływa dnia 10 listopada 2022 r. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Dyżur projektantów planu odbędzie się w terminie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego:

 • w formie telefonicznej – we wtorki (11 i 18 października, w godzinach: 13.00 – 16.00) pod numerem telefonu 22 325 81 08,
 • oraz stacjonarnie – we wtorek 25 października, w godzinach: 13.00 – 16.00, w Urzędzie Dzielnicy Włochy przy al. Krakowskiej 257.

z up. PRZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Wanda Stolarska
Zastępca Dyrektora
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

--------------------

Informacja o dyskusji publicznej:

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 12 października 2022 r. (środa) o godz. 17.00 w formie online:

 • na YouTube (możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie),
 • na platformie ZOOM (możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl.
  Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym).

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych. Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji publicznej. Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć. Ustawa dopuszcza także składanie formalnych uwag do dyskutowanego planu drogą elektroniczną. Możesz złożyć taką uwagę, wysyłając maila na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl.

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Zachód tel. 22 44 323 22

Data ogłoszenia:
28-09-2022
Data wprowadzenia:  26-09-2022
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 26-09-2022
Aktualizujący Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 05-10-2022
Zatwierdzający Gan Magdalena (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 05-10-2022
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-10-2022
Liczba odwiedzin: 670

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe