Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowego Wawrzyszewa (Bielany) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowego Wawrzyszewa (Bielany) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowego Wawrzyszewa

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały LI/1539/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowego Wawrzyszewa, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowego Wawrzyszewa, którego granice wyznaczają:

  • od północnego-wschodu: północno-wschodnia linia rozgraniczająca ul. Kasprowicza do południowo-zachodniej granicy działki ew. nr 10 z obrębu 7-05-01;
  • od południowego-wschodu: linia łącząca południowo-zachodni narożnik działki ew. nr 10 z obrębu 7-05-01 ze wschodnią granicą działki ew. nr 1 z obrębu 7-05-02, wschodnia granica działki ew. nr 1 z obrębu 7-05-02, wsch. granica działki ew. nr 22 z obrębu 7-05-02, c.d. wsch. granicy dz. ew. nr 1 z obrębu 7-05-02, wschodnia granica działki ew. nr 1 z obrębu 7-05-06, wschodnia granica działek ew. nr: 92/3, 92/2, fragment wschodniej granicy działki ew. nr 92/1 z  obrębu 7-05-06, wschodnia granica działki ew. nr 17 z obrębu 7-05-06, cd. wschodniej granica działki ew. nr 92/1 z obrębu 7-05-06, wschodnia granica działki ew. nr 52 z obrębu 7-05-06, cd. wschodniej granicy działki ew. nr 92/1 z obrębu 7-05-06, wschodnia granica działki ew. nr 195/1 z obrębu 7-05-11, wschodnia granica działki ew. nr 1/1 z obrębu 7-06-01;
  • od południowego-zachodu: południowo-zachodnia granica działki ew. nr 1/1 z obr.7-06-01, przedłużenie tej granicy do południowo-zachodniej granicy działki ew. nr 224/6 z obrębu 7-08-12, południowa granica działek ew. nr: 223, 56, 106 z obrębu 7-08-12, zachodnia granica działki ew. nr 106 z obrębu 7-08-12, zachodnia granica działek ew. nr: 56, 51/2, 51/1 z obrębu 7-08-12 do styku z południowym narożnikiem działki ew. nr 10/8 z obrębu 7-08-12, południowo – zachodnią granicą działek ew. nr: 10/8, 10/7, 10/6, 10/4, 10/2, 10/1, 8, 6/27, 6/26, 6/24, 6/22, 6/21, 6/20, 7, 6/18, 6/16, 6/17, 6/16, 6/15, 6/14, 6/13, 6/12, 6/11, 6/10, 6/9, 6/8, 6/7, 6/6, 6/5, 6/4, 6/3, 6/2, 6/1 z obrębu 7-08-12, fragment południowo-zachodni granicy działki ew. nr 1 z obrębu 7-08-12, fragment południowo-zachodni granicy działki ew. nr 1 z obrębu 7-08-11, południowo-zachodnia granica działki ew. nr 4/2 z obrębu 7-08-11, fragment południowo-zachodni granicy działki ew. nr 1 z obrębu 7-08-11, południowo-zachodnia granica działki ew. nr 1 z obr. 7-08-08,  południowo-zachodnia granica działek ew. nr: 1/16,1/15, fragment południowo-zachodni granicy działki ew. nr 1/14 z obrębu 7-08-07 do styku z przedłużeniem wschodniej linii rozgraniczającej ul. Sokratesa;
  • od północnego-zachodu: przedłużenie wschodniej linii rozgraniczającej ul. Sokratesa
    do  styku z linią prostopadłą do tej linii i do przedłużenia północno-wschodniej linii rozgraniczającej ul. Przy Agorze a odległą o 20 m od południowo-zachodniej linii rozgraniczającej ul. Kasprowicza, przedłużenie północno-wschodniej linii rozgraniczającej ul. Przy Agorze do styku z północno-wschodnią linią rozgraniczającą ul. Kasprowicza

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 października 2018 r. do 12 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 29 października 2018 r. (poniedziałek) w Bielańskim Ośrodku Kultury, ul. Carla Goldoniego 1 o godz. 18:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi
należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.):
• opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
• opatrzone profilem zaufanym.

---------------

Informacja o dyżurach projektantów planu

Dyżury projektanta odbywać się będą w czasie wyłożenia  projektu planu do wglądu publicznego w następujących terminach:
poniedziałek: 15 października w godzinach 13:30-16:00
wtorek: 23 października w godzinach 13:30-16:00
czwartek: 11, 18, 25 października i 8 listopada w godzinach 9:00-13:00 w miejscu wyłożenia projektu planu, ul. Marszałkowska 77/79 - na parterze w sali konferencyjnej
oraz
sobota: 13.października godz. 10:00-13:00 (Bielański Ośrodek Kultury, ul. Carla Goldoniego  1)
poniedziałek: 5 listopada godz. 16:00-19:00 (foyer sali widowiskowej w Urzędzie Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29)

Data ogłoszenia:
02-10-2018
Data wprowadzenia:  02-10-2018
 
 
Wprowadził Szymański Michał (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 02-10-2018
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 08-10-2018
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 08-10-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-10-2018
Liczba odwiedzin: 3083
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe