Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Rembertowa (Rembertów) - ponowne wyłożenie do publicznego wglądu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Rembertowa (Rembertów) - ponowne wyłożenie do publicznego wglądu

  Drukuj
 

Warszawa, 30 marca 2021 r. 

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Rembertowa  

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XCIV/2815/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Rembertowa, zmienioną uchwałą Nr LXXIII/2066/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2018 r., a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247)  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania obszaru Centrum Rembertowa, na terenie  Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, którego granice wyznaczają:

 • od północnego-zachodu: linia stanowiąca przedłużenie północnej linii rozgraniczającej ul. Roty od punktu przecięcia z zachodnią granicą dz. ewid. nr 2/4 z obrębu 3-09-15,  północna linia rozgraniczająca ul. Roty, linia stanowiąca przedłużenie północnej linii rozgraniczającej ul. Roty do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Kadrowej;   
 • od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Kadrowej w kierunku południowym, północna granica dz. ewid. nr 167/4 z obrębu 3-09-18 i jej przedłużenie do wschodniej granicy dz. ewid. nr 660 z obrębu 3-21-28, wschodnia granica dz. ewid. nr 660  z obrębu 3-21-28 w kierunku południowym, dalej północna i wschodnia granica dz. ewid. nr 661 z obrębu 3-21-28, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Republikańskiej w kierunku południowym do punktu przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie południowo-wschodniej linii rozgraniczającej ul. Gawędziarzy, linia stanowiąca przedłużenie południowo-wschodniej linii rozgraniczającej ul. Gawędziarzy, południowo-wschodnia linia rozgraniczająca ul. Gawędziarzy, a następnie linia prostopadła do południowej granicy dz. ewid. nr 91/2 z obrębu 3-09-26 poprowadzona od południowo-wschodniego narożnika dz. ewid. nr 91/2
  z obrębu 3-09-26 do przecięcia z północną granicą dz. ewid. nr 1/5 z obrębu 3-00-47, północna granica dz. ewid. nr 1/5 z obrębu 3-00-47 oraz dz. ewid. nr 209 i 1 z obrębu 3-00-48 do punktu przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie wschodniej granicy dz. ewid. nr 2 z obrębu 3-00-48, dalej wschodnia granica dz. ewid. nr 2 z obrębu 3-00-48, linia łącząca południowo-wschodni narożnik dz. ewid. nr 2 z obrębu 3-00-48 z północno-wschodnim narożnikiem dz. ewid. nr 71 z obrębu 3-00-48, wschodnia granica dz. ewid. nr 71 i 109 z obrębu 3-00-48, linia łącząca południowo-wschodni narożnik dz. ewid. nr 109 z obrębu 3-00-48 z północno-wschodnim narożnikiem dz. ewid. nr 143 z obrębu  3-00-48, wschodnia granica dz. ewid. nr 143 i 177 z obrębu 3-00-48, przedłużenie wschodniej granicy dz. ewid. nr 177 z obrębu 3-00-48 do południowej granicy obrębu 3-00-48, dalej południowa granica obrębu 3-00-48 i 3-00-47 w kierunku zachodnim do punktu przecięcia ze wschodnią granicą obrębu 3-00-51, następnie wschodnia granica obrębu  3-00-51 w kierunku południowym; 
 • od południowego-zachodu: południowo-zachodnia granica obrębu 3-00-51 do punktu przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie południowo-wschodniej granicy dz. ewid. nr 2/3 z obrębu 3-00-75, linia stanowiąca przedłużenie południowo-wschodniej granicy dz. ewid. nr 2/3 z obrębu 3-00-75, południowo-wschodnia granica dz. ewid. nr 2/3 i 2/25 z obrębu  3-00-75, następnie południowo-zachodnia granica dz. ewid. nr 2/25, 2/24, 2/23 i 2/22 z obrębu 3-00-75, południowo-wschodnia granica dz. 2/21 i 2/20 z obrębu  3-00-75, południowo-zachodnia granica dz. ewid. nr 2/20, 2/19, 2/18 i 2/17 z obrębu   3-00-75, dalej linia łącząca zachodni narożnik dz. ewid. nr 2/17 z obrębu 3-00-75  z południowo-wschodnim narożnikiem dz. ewid. nr 5/1 z obrębu 3-00-45, południowo-zachodnia granica dz. ewid. nr 5/1 z obrębu 3-00-75, południowo-zachodnia i zachodnia granica dz. ewid. nr 2/1 z obrębu 3-00-45, północna granica dz. ewid. nr 2/1 i 3/1 z obrębu 3-00-45, zachodnia granica obrębu  3-09-31 w kierunku północnym, następnie linia prosta łącząca północno-zachodni narożnik obrębu 3-09-31 z południowo-wschodnim narożnikiem dz. ewid. nr 8/7 z obrębu 3-09-24, dalej w kierunku północnym zachodnia granica dz. ewid. nr 3/12, 3/10 i 3/7 z obrębu 3-09-24, północna granica dz. ewid. nr 3/7 z obrębu 3-09-24, dalej w kierunku północnym zachodnia granica dz. ewid. nr 23 z obrębu 3-09-19 do północno-wschodniego narożnika obrębu 3-09-24, następnie linia łącząca ten narożnik z południowo-zachodnim narożnikiem dz. ewid. nr 2/3 z obrębu 3-09-15, dalej w kierunku północnym zachodnia granica dz. ewid. nr 2/3 i 2/4 z obrębu 3-09-15 do punktu przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie północnej linii rozgraniczającej ul. Roty; z wyłączeniem obszaru obejmującego dz. ewid. nr 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7 i 3/8 z obrębu  
  3-09-31

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 8 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00. Z powodu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dyskusja publiczna odbędzie się w formie online. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: www.architektura.um.warszawa.pl
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz z art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu.  
 
Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone: 

 • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa; 
 • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl 
 • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Termin składania uwag upływa dnia 19 maja 2021 r. 
Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. 

Dyżur projektantów odbędzie się w terminie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego jedynie w formie telefonicznej – w środy 14, 21 i 28 kwietnia 2021 r. w godzinach 10.00 - 13.00 oraz w piątki 16, 23 i 30 kwietnia 2021 r. w godzinach 13.00 – 16.00 pod numerem 22 325 81 08. 
 
z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Wanda Stolarska
Zastępca Dyrektora
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

------------- 
Informacja o dyskusji publicznej:

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu  w dniu 20 kwietnia 2021 r. o godz. 17.00 w formie online:

 • na You Tube (możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie),
 • na platformie ZOOM (możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl.

Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym).
Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych. Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji publicznej. Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć. Ustawa dopuszcza także składanie formalnych uwag do dyskutowanego planu drogą elektroniczną. Możesz złożyć taką uwagę, wysyłając maila na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl.

Data ogłoszenia:
29-03-2021
Data wprowadzenia:  29-03-2021
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-03-2021
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 07-04-2021
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 07-04-2021
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-04-2021
Liczba odwiedzin: 1013
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe