Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Rembertowa (Rembertów) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Rembertowa (Rembertów) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Rembertowa

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235) oraz w związku z uchwałą nr XCIV/2815/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Rembertowa, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Rembertowa, którego teren wyznaczają:

  • od północnego zachodu: północna linia rozgraniczająca ul. Roty na odcinku od punktu przecięcia linii stanowiącej przedłużenie północnej linii rozgraniczającej ul. Roty z zachodnią linią rozgraniczającą ul. Zesłańców Polskich do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Kadrowej;
  • od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Kadrowej w kierunku południowym od punktu przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie północnej linii rozgraniczającej ul. Roty, następnie północna granica dz. ewid. nr 167/4 z ob. 3-09-18 i jej przedłużenie do wschodniej granicy dz. ewid. nr 660 z ob. 3-21-28, wschodnia granica dz. ewid. nr 660 z ob. 3-21-28 w kierunku południowym, dalej północna i wschodnia granica dz. ewid. nr 661 z ob. 3-21-28, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Republikańskiej w kierunku południowym do punktu przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie południowo-wschodniej linii rozgraniczającej ul. Gawędziarzy, południowo-wschodnia linia rozgraniczająca ul. Gawędziarzy a następnie linia prostopadła od południowo-wschodniego narożnika dz. ewid. nr 91/2 z ob. 3-09-26 do przecięcia z północną granicą dz. ewid. nr 1/5 z ob. 3-00-47, północna granica dz. ewid. nr 1/5 z ob. 3-00-47 oraz dz. ewid. nr 209 i 1 z ob. 3-00-48 do punktu przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie wschodniej granicy dz. ewid. nr 2 z ob. 3-00-48, dalej wschodnia granica dz. ewid. nr 2 z ob. 3-00-48, linia łącząca południowo-wschodni narożnik dz. ewid. nr 2 z ob. 3-00-48 z północno-wschodnim narożnikiem dz. ewid. nr 71 z ob. 3-00-48, wschodnia granica dz. ewid. nr 71 i 109 z ob. 3-00-48, linia łącząca południowo-wschodni narożnik dz. ewid. nr 109 z ob. 3-00-48 z północno-wschodnim narożnikiem dz. ewid. nr 143 z ob.  3-00-48, wschodnia granica dz. ewid. nr 143 i 177 z ob. 3-00-48, przedłużenie wschodniej granicy dz. ewid. nr 177 z ob. 3-00-48 do południowej granicy obrębu 3-00-48, dalej południowa granica obrębu 3-00-48 i 3-00-47 w kierunku zachodnim do punktu przecięcia ze wschodnią granicą obrębu 3-00-51, następnie wschodnia granica obrębu 3-00-51 w kierunku południowym;
  • od południowego zachodu: południowo-zachodnia granica obrębu 3-00-51 do punktu przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie południowo-wschodniej granicy dz. ewid. nr 2/3 z ob. 3-00-75, południowo-wschodnia granica dz. ewid. nr 2/3 i 2/25 z ob. 3-00-75, następnie południowo-zachodnia granica dz. ewid. nr 2/25, 2/2, 2/23 i 2/22 z ob. 3-00-75, południowo-wschodnia granica dz. 2/21 i 2/20 z ob. 3-00-75, południowo-zachodnia granica dz. ewid. nr 2/20, 2/19, 2/18 i 2/17 z ob. 3-00-75, dalej linia łącząca zachodni narożnik dz. ewid. nr 2/17 z ob. 3-00-75 z południowo-wschodnim narożnikiem dz. ewid. nr 5/1 z ob. 3-00-45, południowo-zachodnia granica dz. ewid. nr 5/1 i 2/1 z ob. 3-00-45, północna granica dz. ewid. nr 2/1 z ob. 3-00-45 do zachodniej granicy obrębu 3-09-31, zachodnia granica obrębu 3-09-31 w kierunku północnym a następnie zachodnia linia rozgraniczająca ul. Zesłańców Polskich do punktu przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie północnej linii rozgraniczającej ul. Roty.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
od dnia 26 maja do dnia 25 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej Urzędu m. st. Warszawy www.bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 9 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, w sali nr 012 Urzędu Dzielnicy Rembertów, al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 28, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5 pokój nr 11, 00-950 Warszawa lub do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2014 r.

Data ogłoszenia:
14-05-2014
Data wprowadzenia:  14-05-2014
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 14-05-2014
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-06-2014
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-06-2014
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-06-2014
Liczba odwiedzin: 2897
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe