Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów Sadul i Zbytki część II - Zbytki (Wawer) - ponowne wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów Sadul i Zbytki część II - Zbytki (Wawer) - ponowne wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszarów Sadul i Zbytki część II - Zbytki

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XLIV/1392/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Sadul i Zbytki, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Sadul i Zbytki część II - Zbytki, którego obszar wyznaczają:

  • od północy: południowa linia rozgraniczająca ul. Wąbrzeskiej na odcinku od zachodniej granicy obrębu 3-13-18 do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Trakt Lubelski, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Trakt Lubelski w kierunku południowym do południowej linii rozgraniczającej ul. Lucerny, następnie południowa linia rozgraniczająca ul. Lucerny
    w kierunku wschodnim do przecięcia z północno - wschodnią granicą obrębu 3-13-19;
  • od wschodu: północno-wschodnia oraz wschodnia granica obrębu 3-13-19, wschodnie granice obrębów 3-13-20, 3-13-24 i 3-13-28 do przecięcia z południową granicą dz. ew. nr 23/4 z obrębu 3-13-28;
  • od południa: południowe granice dz. ew. nr 23/4 z obrębu 3-13-28 oraz dz. ew. 22, 21/2, 21/1, 20, 19, 16/2 i 16/1 z obrębu 3-13-28, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Wiązanej w kierunku południowym do punktu przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie północnej linii rozgraniczającej ul. Kombajnistów, północna linia rozgraniczająca ulicy Kombajnistów do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Trakt Lubelski, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Trakt Lubelski do punktu przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie północnej linii rozgraniczającej ul. Bronowskiej, dalej północna linia rozgraniczająca ul. Bronowskiej do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Wodniaków;
  • od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Wodniaków w kierunku północnym, zachodnia granica dz. ew. nr 21 z obrębu 3-13-23 i przedłużenie tej linii do zachodniej granicy obrębu 3-13-18,  następnie zachodnia granica obrębu 3-13-18 do południowej linii rozgraniczającej ul. Wąbrzeskiej;

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 stycznia 2020 r. do 9 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna
nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 5 lutego (środa) 2020 r. w Wawerskim Centrum Kultury, ul. Żegańska 1a o godz. 18.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy
za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2020 r.
Jako wniesione na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Marlena Happach
Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

 

------------- 

Informacja o dyżurach projektantów planu:

Dyżury projektantów odbywać się będą w terminie wyłożenia  projektu planu do wglądu publicznego w poniedziałki w godz. 16-19 i w piątki w godz. 14-17 w dwóch lokalizacjach:

  • w miejscu wyłożenia projektu planu tj. w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego - ul. Marszałkowska 77/79, sala czarna: 27, 31 stycznia, 7, 10, 21, 24, 28 lutego i 6 marca
  • w Wawerskim Centrum Kultury - ul. Żegańska 1a, sala widowiskowa: 3 lutego, 2 i 9 marca.

 

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Wschód - tel. 22 443 15 91

Data ogłoszenia:
16-01-2020
Data wprowadzenia:  16-01-2020
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-01-2020
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 24-01-2020
Zatwierdzający Marek Łapiński 27-01-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-01-2020
Liczba odwiedzin: 2686
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe