Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Drewnianej 10/16 (Śródmieście) - ponowne wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Drewnianej 10/16 (Śródmieście) - ponowne wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości
przy ul. Drewnianej 10/16

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz uchwały nr XC/2312/2014 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Drewnianej 10/16 a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Drewnianej 10/16, obejmującego obszar działek ewidencyjnych nr 25/10 i 25/11 z obrębu 5-04-06, powstałych w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 25/4, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 czerwca 2018 r. do 30 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 lipca 2018 r. o godz. 17:00 w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
1)   opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2)   opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

---------------

Informacja o dyżurach projektantów planu

Dyżury projektanta odbywać się będą w terminie wyłożenia  projektu planu do wglądu publicznego we wtorki 3, 10, 17 i 24 lipca w godzinach 9.00 -11.00, w miejscu wyłożenia projektu planu, ul. Marszałkowska 77/79 - na parterze w sali konferencyjnej.

Data ogłoszenia:
21-06-2018
Data wprowadzenia:  21-06-2018
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 21-06-2018
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-06-2018
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-06-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-06-2018
Liczba odwiedzin: 965
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe