Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Targówka Mieszkaniowego - część I (Targówek) - wyłożenie do publicznego wglądu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Targówka Mieszkaniowego - część I (Targówek) - wyłożenie do publicznego wglądu

  Drukuj
 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Warszawa, 11 maja 2022 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Targówka Mieszkaniowego – część I

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z uchwałą nr XXI/519/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Targówka Mieszkaniowego zmienionej uchwałami Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/1187/2020 z dnia 15 października 2020 r. (podział planu na dwie części) oraz nr LIX/1859/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r., a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Targówka Mieszkaniowego – część I, którego obszar wyznaczają:

 • północno-zachodnia linia rozgraniczająca ul. Radzymińskiej,
 • południowa linia rozgraniczająca ul. Gorzykowskiej, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Myszkowskiej, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Handlowej, północna linia rozgraniczająca ul. Handlowej, zachodnia linia rozgraniczająca ul. Handlowej, południowa linia rozgraniczająca ul. Kołowej,
 • wschodnia linia rozgraniczająca projektowanej ul. św. Wincentego,
 • północno-zachodnia granica ogródków działkowych (stanowiąca północno-zachodnią granice działki ew. nr 3 z obrębu 4-09-31), północna linia rozgraniczająca ul. Samarytanka, południowa linia rozgraniczająca ul. Nowo-Trockiej,

z wyłączeniem obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Targówka Mieszkaniowego – część II w granicach określonych w §1 ust.1 pkt 2 uchwały nr LIX/1859/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 stycznia 2022 r.;

w zakresie następujących zapisów tekstowych w ustaleniach ogólnych, wyróżnionych szarym tłem w tekście planu, określonych w niżej wymienionych jednostkach redakcyjnych:

 • § 6 ust. 1 pkt 1 – zapis dot. sposobu ochrony drzew o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych,
 • § 12 ust. 4 pkt 3 – zapis dot. prowadzenia komunikacji autobusowej w terenach dróg,
 • § 13 ust. 1 pkt 2 – zapis dot. modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej, 
 • § 13 ust. 7 pkt 1 – zapis dot. zaopatrzenia w ciepło;
  oraz w zakresie następujących zapisów tekstowych w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów, wyróżnionych szarym tłem w tekście planu, określonych w niżej wymienionych jednostkach redakcyjnych: 
 • § 75 – ustalenia szczegółowe dla terenu C19.MW/U wydzielonego z terenu C15.MW/U,
 • § 93 ust. 2 pkt 2, pkt 3 i pkt 6 – zapisy dot. maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy oraz maksymalnej wysokości zabudowy terenu D17.KSw,
 • § 107 – ustalenia szczegółowe dla terenu D31.MW
 • § 109 – ustalenia szczegółowe dla terenu D33.MW wydzielonego z terenu D13.MW,

oraz w zakresie części graficznej przedstawionych na rysunku planu następujących terenów:

 • teren B6.MW – w kwestii zmiany granic nieprzekraczalnej linii zabudowy,
 • teren C19.MW/U – z powodu wydzielenia go z terenu C15.MW/U,
 • teren D17.KSw – w kwestii zmiany maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy oraz maksymalnej wysokości zabudowy,
 • teren D33.MW – z powodu wydzielenia go z terenu D13.MW, 
 • teren D31.MW  – z powodu włączenia do niego dawnego terenu D33.KP i ustalenia na tym fragmencie powiązań pieszych,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 24 maja do 17 czerwca 2022 r. w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego przy Al. Jerozolimskich 44, 00-024 Warszawa (Biurowiec Widok Towers, poziom -1 wejście od WOM, za Rotundą), w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy - bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 31 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 17.00.

Z powodu stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dyskusja publiczna odbędzie się w formie online. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: architektura.um.warszawa.pl

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz z art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:

 • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa;
 • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Termin składania uwag upływa w dniu 5 lipca 2022 r.

Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Dyżur projektantów odbędzie się w terminie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego jedynie w formie telefonicznej – w czwartki: 26 maja oraz 2 i 9 czerwca, w godzinach: 9.00 – 12.00 pod numerem telefonu 22 325 81 08.

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Praga tel. 22 32 58 123, 22 44 32 337

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Małgorzata Nowaczyk
Zastępca Dyrektora
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

------------- 
Informacja o dyskusji publicznej:

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 31 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 17.00 w formie online:

 • na YouTube (możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie),
 • na platformie ZOOM (możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym).

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych. Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji publicznej. Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć. Ustawa dopuszcza także składanie formalnych uwag do dyskutowanego planu drogą elektroniczną. Możesz złożyć taką uwagę, wysyłając maila na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl.

Data ogłoszenia:
16-05-2022
Data wprowadzenia:  16-05-2022
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-05-2022
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 24-05-2022
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 24-05-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-05-2022
Liczba odwiedzin: 345

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe