Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru osiedla Radość po zachodniej stronie ulicy Patriotów - część II (Wawer) - ponowne wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru osiedla Radość po zachodniej stronie ulicy Patriotów - część II (Wawer) - ponowne wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Radość po zachodniej stronie ulicy Patriotów - część II

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), oraz uchwały nr XXXIV/732/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Radość po zachodniej stronie ulicy Patriotów i uchwały nr XXX/644/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie podziału obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru osiedla Radość po zachodniej stronie ulicy Patriotów zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Radość po zachodniej stronie ulicy Patriotów - część II obejmującego obszar, którego granice wyznaczają: 

  • od północy: południowa linia rozgraniczająca ulicy Klimatycznej od północno-zachodniego narożnika działki ew. nr 5/1 z obrębu 3-12-23 i jej przedłużenie do przecięcia z osią wschodnią ulicy Patriotów;
  • od wschodu: oś wschodnia ulicy Patriotów od punktu przecięcia z przedłużeniem południowej linii rozgraniczającej ulicy Klimatycznej do przecięcia z przedłużeniem północnej linii rozgraniczającej ulicy Wielostronnej;
  • od południa: północna linia rozgraniczająca ulicy Wielostronnej od jej przecięcia z osią wschodnią ulicy Patriotów do południowo-zachodniego narożnika dz. ew. nr 21/3 z obrębu 3-12-23;
  • od zachodu: zachodnie granice dz. ew. nr 21/3, 21/1 oraz 5/1 z obrębu 3-12-23 do przecięcia z południową linią rozgraniczającą ulicy Klimatycznej.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 stycznia 2018 r. do 21 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: https://bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 lutego 2018 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1, o godz. 18.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2018 r. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

  • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub
  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570) lub
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570).            

---------------

Informacja o dyżurach projektantów planu

Dyżury projektantów planu:

  • poniedziałki 5 i 19 lutego 2018 r. w godz. 14.00 - 16.00.
Data ogłoszenia:
15-01-2018
Data wprowadzenia:  15-01-2018
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 15-01-2018
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-02-2018
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-02-2018
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-02-2018
Liczba odwiedzin: 704
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt