Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Sarabandy (Ursynów) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Sarabandy (Ursynów) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego
w rejonie ulicy Sarabandy

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875,  poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) w związku z uchwałą Nr LI/1541/2009 Rady m.st. Warszawy dnia 19 marca 2009 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Sarabandy, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999) zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Sarabandy, którego obszar wyznaczają:

  • od północy: linia wyznaczona północnymi granicami obrębów 1-09-50, 1-09-51, 1-09-52 biegnąca wzdłuż ulicy Baletowej;
  • od wschodu: linia wyznaczona wschodnimi granicami obrębów 1-09-52, 1-09-66, 1-0972, 1-09-77 biegnąca wzdłuż ulicy Puławskiej;
  • od południa: linia wyznaczona południową granicą obrębu 1-09-77, biegnąca wzdłuż granicy miasta stołecznego Warszawy;
  • od zachodu: zachodnia granica działki nr ew. 33 z obr. 1-09-77 oraz linia stanowiąca jej przedłużenie do północnej granicy działki nr. ew. 18/2 z obrębu 1-09-77, zachodnie granice działek nr ew. 18/2, 5 z obrębu 1-09-77; zachodnia granica działki nr ew. 35 z obrębu 109-71; południowa granica działki nr ew. 28 z obrębu 1-09-71; wschodnia i północna granica działki nr ew. 22 z obrębu 1-09-71 oraz linia łącząca północno - zachodni narożnik działki nr ew. 22 z obrębu 1-09-71 z południową granicą obrębu 1-09-65, południowo - zachodnia granica obrębu 1-09-64, biegnąca wzdłuż ulicy Trombity; południowo-zachodnia granica obrębu 1-09-64, biegnąca wzdłuż ul. Trombity do punktu przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie południowo-wschodniej granicy działki nr ew. 13/10 z obrębu 1-09-64, południowo-wschodnia granica działek nr ew.13/10, 6/13 z obrębu 1-09-64, południowo-zachodnia granica działki nr ew. 3/1 z obrębu 1-09-64, północna granica działki nr ew. 4 z obrębu 1-09-64, wschodnia granica obrębu 1-09-50 biegnąca wzdłuż ul. Kórnickiej.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 marca 2018 r. do 4 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, sala 136, o godz. 18.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

  • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub
  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570) lub
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570).

---------------

Informacja o dyżurach projektantów planu

Dyżury projektantów w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter: wtorki godz. 10.00 - 12.00; czwartki godz. 10.00 - 13.00

Data ogłoszenia:
22-02-2018
Data wprowadzenia:  22-02-2018
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 22-02-2018
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 05-03-2018
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 05-03-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-03-2018
Liczba odwiedzin: 2782
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe